နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္(၂)ခုကို ပယ္ဖ်က္ရန္ အခ်က္(၂)ခ်က္ အပါအဝင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ အားလုံးရႈံးနိမ့္

ယေန႔မတ္္ (၁၆)ရက္္ က ျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး အတြင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကိုဒုတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ဒုတိယပိုင္းျဖစ္္ သည့္ ပုဒ္္မ (၄၃၆)(ခ)ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္္ ပုဒ္မမ်ားထဲ မွ အခ်က္္ (၁၅)ခ်က္္ကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္္ခဲ့ သည္္။

နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏွင့္ သက္ဆိုင္္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္္(၂)ခုကို ပယ္ဖ်က္ ရန္ အခ်က္(၂)ခ်က္ အပါအဝင္ ျပင္ဆင္ ခ်က္ အားလုံး ရႈံးနိမ့္သြားၿပီး မူလအတိုင္းသာ ထားရွိရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္္လိုက္ သည္။

နိုင္ငံေတာ္္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ကဲ့သို႔ေသာ မရွိေတာ့သည့္္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္္သည့္ ပုဒ္မမ်ား ပယ္ဖ်က္ ရန္ မဲခြဲမႈ ရႈံးနိမ့္ျခင္း ကို အံ့အားသင့္ မိေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုး က ေျပာသည္္။

“မလို အပ္ေတာ့တဲ့ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲေတြကိုေတာင္မွ ဆက္ၿပီးေတာ့ထားရွိတယ္ေပါ့။ ဒီေန႔ေခတ္အခ်ိန္အခါနဲ႔ ဘယ္လိုမွ အံ မဝင္ေတာ့တဲ့နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာ ယာေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဆိုတဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀စုႏွစ္တစ္ခုေလာက္က တည္ရွိခဲ့သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို အခုထက္ထိ ဘာျဖစ္လို႔ စိုက္လိုက္မတ္တတ္ ဒါကိုပါဆုပ္ ကိုင္ ထားသလဲဆို တာကေတာ့ အလြန္ပင္အံ့အားသင့္စရာေကာင္းပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္္။

ယင္း ကဲ့သို႔ မရွိေတာ့ သည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေခၚယူခြင့္ရွိေနသည့္ဥပေဒပုဒ္မသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ညီညြတ္မႈရွိ မရွိဆို သည့္အခ်က္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးကသာ ဆုံးျဖတ္နိုင္ မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ေျပာသည္။

ပုဒ္မ ၂၂၆ (က) ႏွင့္ (ခ)ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္ နယ္အၾကား တိုင္းေဒသ ႀကီး အခ်င္းခ်င္း ျပည္နယ္္ အခ်င္းခ်င္း၊ တိုင္းေဒသ ႀကီး သို႔မဟုတ္္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ စီရင္္စု အၾကားကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္စီရင္ စု အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြား သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမွႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပါင္း စပ္ညႇိႏွိုင္းေျဖရွင္းေပးျခင္း လိုအပ္လၽွင္ အဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္းျပဳသည္ဆိုသည့္ေနရာတြင္ ျပဳနိုင္သည္ဆိုသည့္ စကားရပ္ထည့္ သြင္းျပင္ ဆင္ျခင္းကိုလည္း မျပင္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္ တာျမတ္ဉာဏစိုးက ဆိုသည္။

“ အဲဒီမွာ ဘာေလးပဲေျပာင္းလိုက္သလဲဆိုရင္ နိုင္ေလးတစ္ခုပဲထည့္တာ။ Must ျဖစ္ေနလို႔ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လုပ္နိုင္တယ္ May ဆိုရင္ေတာ့ ဆုတ္တာတက္ တာေလးေပါ့။ အဲဒီသုံးခုလည္းမူလအတိုင္းပဲ ဆိုေတာ့ ဘာမွတ္ခ်က္ျပဳရမွန္းကိုမသိေတာ့ဘူး။ ေတာ္ေတာ္ကိုအံ့အားသင့္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္္ ။

ယေန႔ ျပင္ဆင္ ျရန္မဲခြဲဆုံးျဖတ္သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူနိုင္ေလာက္သည့္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ခန္႔ရွိေနသည္။ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုေလၽွာ့ခ် လိုသည့္ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ မရွိေတာ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေရးတြင္ ႀကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈမရွိသည့္ ပုဒ္မမ်ားကိုျပင္ဆင္၍ မရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ကိုဒုတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္ သည့္ မူၾကမ္းမ်ား မွ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ) ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို စတင္မဲခြဲဆုံးျဖတ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ မဲဆႏၵလက္မွတ္ အမွတ္ ၁ပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၅ခ်က္အတြက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈရႈံး နိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵလက္မွတ္ (၂) ပါ အခ်က္ (၁၇)ခ်က္ကို မူမတ္ (၁၇)ရက္တြင္္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္သြား မည္ျဖစ္္ သည္္။

crd:The myanmar Time