ေသဆုံးသူ တစ္ရွိန္ထိုး ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အႏၲရာယ္ အႀကီးဆုံး အခ်ိန္ကာလကို အီတလီ ဝင္ေရာက္ေနေၾကာင္း သတိေပး

အီတလီ တြင္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ဦးေရ သည္ (၁,၈၀၉) ဦးအ ထိ ေရာက္ရွိခဲ့ ၿပီးေနာက္္ ေက်ာင္းမ်ား အားလုံး ပိတ္္ ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ ငန္း အားလုံး နီးပါးကို  ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ ပထမဆုံး ဥေရာပသမဂၢနိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အီတလီ သည္ တ႐ုတ္ၿပီး လၽွင္ ကမၻာ၌ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈ အဆိုးဆုံးနိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။အီတလီသည္ “ အႏၲရာယ္ အမ်ားဆုံးေသာ သီတင္းပတ္မ်ား” ကို ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ေရာက္ေနေၾကာင္း အီတလီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂီဆက္ေပကြန္ေတက မတ္ ၁၆ တြင္ သတိေပးခဲ့ၿပီး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈကို ဥေရာပ က ပူးေပါင္းတုံ႔ျပန္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

က်န္း မာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ဥေရာပ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရဲရင့္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အီတလီသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူး စက္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေတြ႕အၾကဳံရွိေသာေၾကာင့္ ဥေရာပတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူး စက္ျဖစ္ပြား မႈ အဆိုးဆုံးနိုင္ငံ ျဖစ္သျဖင့္ ႀကီးႀကီးမားမား ကူညီေပးနိုင္ေၾကာင္း ကြန္ေတက Corriere della Sera သတင္းစာကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၇.၉၄ ဘီလ်ံ သုံးစြဲရန္ အီတလီ အစိုးရ က ေၾကညာထားသည္။ တစ္နိုင္ငံလုံးကို အသြားအလာ ကန႔္သတ္ခဲ့ေသာ အီတလီအေနႏွင့္ ကန႔္သတ္မႈအသစ္မ်ား မလိုအပ္ေၾကာင္း ကြန္ေတက ေျပာၾကား ခဲ့ ၿပီး လူတိုင္း အတတ္နိုင္ဆုံး ေနအိမ္တြင္သာ ေနၾကရန္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းသာ အျပင္ထြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

“ အီတလီ မွာ ျဖစ္ေနတာ အျမင့္ဆုံးကို မေရာက္ေသးဘူးလို႔၊ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာၾကပါတယ္။ အႏၲရာယ္ အမ်ားဆုံး သီတင္း ပတ္ေတြ ကို ေရာက္ေနပါ ၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစြမ္းကုန္ သတိရွိၾကဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ဂ်ီ-၇ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္ မတိုင္မီ ကြန္တီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ့မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အီတလီနိုင္ငံတစ္ဝန္း ပိတ္ဆို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ရလဒ္မ်ားကို မၾကာမီ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကြန္ေတ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီတလီ သည္ ၎၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွစ္မ်ိဳးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ပို၍ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသည့္ ေျမာက္ ပိုင္းမွ ကမၻာ့အဆင့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ လူနာမ်ား ျမင့္တက္ေနေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ုံခုတင္ မလုံေလာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ဝန္ႏွင့္ အား မမၽွတမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ပို၍ ဆင္းရဲေသာ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ကူးစက္မႈ ႀကီးမားလာခဲ့လၽွင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေနရာမ်ား၌ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းနိုင္ျခင္း မရွိမည္ကို ကြန္တီက စိုး ရိမ္ ေနသည္္။

ဗိုင္းရပ္စ္္ ကူးစက္မႈမ်ား ထပ္မံ ျမင့္တက္လာေနေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ မနိုင္မနင္းျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကိရိယာ မ်ား အျမန္ဆုံးရရွိရန္ အီတလီအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ေတာင္ပိုင္း တြင္ သီတင္းပတ္ကုန္မ်ား၌ သြားေရာက္ေနျခင္းမ်ိဳးကို အီတလီေျမာက္ပိုင္း မီလန္မွ လူမ်ားက ရပ္တန႔္ထားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကြန္တီက ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္္ ။ အေနအ ထိုင္ အျပဳ အမူ အမွားမ်ား ကို ျပဳလုပ္္ ၍ မ ရေတာ့ေၾကာင္း ကြန္္တီ က ေျပာခဲ့သည္္။

crd:Eleven media