ဖြဲ႕စည္းပုံ  ေျခ/ဥျပင္ေရး မဲေပးရာတြင္ ပယ္မဲမ်ား ဆက္လက္ရွိေန၍ အမတ္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္မဲေပးၾကရန္  လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ သတိေပးေျပာၾကား

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္္ သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ပါ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခ ခံဥပေ ဒပုဒ္မ ၄၃၆(ခ) တြင္ အက်ဳံး ဝင္ သည့္ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲ (၁၅) ခုကို စုစည္းထား သည့္ ဆႏၵမဲလက္ မွတ္ကို လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအ ျဖတ္ရယူျခင္း အစီအစဥ္ကို မတ္ လ ၁၆ ရက္က ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ရာ နာယက က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား အထက္ ပါအတိုင္း သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)၌ အက်ဳံး ဝင္သည့္ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲမ်ားအား ဆႏ ၵမဲေပးျခင္းကို မတ္လ (၁၀) ရက္မွ၁၃ ရက္အထိ ေလးရက္ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္သည္။

‘‘ၿပီးခဲ့ တဲ့ ရက္္မ်ား က စိစစ္ ေရတြက္ ရာမွာ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ စာမ်က္ႏွာအလိုက္ က်န္္ ရွိမႈ ေတြ႕ ရွိရၿပီး ပယ္မဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ ရ တာ ရွိပါတယ္္။ ဂ႐ုျပဳနို္င္ ဖို႔ ျဖစ္ ပါတယ္္ ။ ဆႏၵမဲေပး ရာမွာ ရွင္း လင္းလြယ္ကူေစဖို႔အတြက္ အ တန္းအလိုက္ ဖိတ္ေခၚမွသာသတ္ မွတ္ေနရာ အသီးသီးကို လာေရာက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္္ က ေျပာသည္္။

မတ္္ လ (၁၃) ရက္က က်င္း ပ သည့္ ပထမဆုံးမဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈတြင္ NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဆိုျပဳတင္ျပသည့္ ေျခဥျပင္ေရး ပုဒ္မတစ္ခု၌ မဲရလဒ္သည္ ဆႏၵ မဲေပး သည့္ NLD အမတ္ဦးေရ ၃၇၇ ဦးထက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ၃၄၃ မဲသာ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ပြား ျခင္းသည္ ပထမဆုံးေန႔တြင္ မဲေပး မွားယြင္းျခင္း၊ ဆႏၵမဲ လက္္မွတ္ တစ္ခုလုံးေက်ာ္လြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္နိုင္သည္ဟု NLD အမတ္မ်ား က ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာမဲေပးနိုင္ခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္္။ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ပယ္မဲစာ ရင္းမ်ားအရ မတ္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈလုပ္ ငန္းစဥ္၌ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲ စုစုေပါင္း (၅၅) ခုရွိရာ ပုဒ္မတစ္ခုလၽွင္ အ နည္းဆုံးပယ္မဲ တစ္မဲရွိခဲ့ၿပီး အ မ်ားဆုံးပယ္မဲ (၂၀) ရွိသည္္ ။

crd:7day daily news