ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ့မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးပ်က္စီးမႈမ်ားကို တန္ျပန္ရန္္အတြက္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ အသုံးျပဳၾကမည့္  အစီစဥ္ကို အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္း

(COVID-19) ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ကေသာင္း ကနင္းျဖစ္္မႈ အား တန္ျပန္္ ရန္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ အသုံးျပဳ ၾကမည့္ ကမၻာလုံး ဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈ ကို အေမရိ ကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္္ တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ ၾကသည္္။ ဗိုင္းရပ္စ္္ ကူးစက္မႈ အား တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း မႈ လြဲမွားေနေၾကာင္း ေဝဖန္ ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၀ါရွင္္တန္ႏွင့္ လန္ဒန္္ တို႔က ဧရာမ စီးပြားေရး လႈံ႔ေဆာ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား အား မတ္္ (၁၇) တြင္ ေၾကညာခဲ့ ၾကသည္္။

အေမရိကန္ နိုင္ငံသားမ်ား အား ေငြသား ခ်က္္ခ်င္း ကူညီမႈ လည္း ပါဝင္္ မည့္ အသုံး စရိတ္္ ဥပေဒ ၾကမ္း္အတြက္ အိမ္ျဖဴေတာ္္က  ကြန္္ဂရက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း အေမရိကန္္ သမၼတ ေဒၚနယ္္ထရန႔္္ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္္။ တာဝန္ရွိသူမ်ား က ထိုအသုံးစရိတ္္ ပမာဏကို မထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကေသာ္္ လည္း ေလေၾကာင္းလိုင္း မ်ားအား ကူညီမႈ အမ်ားအျပား ပါဝင္္မည့္္ အသုံးစရိတ္္ သည္ ေဒၚလာဘီလ်ံ (၈၅၀) အထိ ေရာက္္ရွိ နိုင္ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္္ ပို႔စ္္က ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။

ဗိုင္းရပ္စ္္ အက်ပ္အတည္း အား မွိန္ခ်ထား သည္ဟု စြပ္စြဲခံရမႈ သီတင္းပတ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္ ထရန႔္က မျမင္ရေသာ ထိုရန္သူအား တိုက္ဖ်က္ရန္ အရာအားလုံး လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာမႈ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနရေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ထရန ႔္က မိမိတို ႔သည္ ထိုစစ္္ ပြဲအား အနိုင္္တိုက္္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္္။

အေမရိ ကန္တြင္ ကန႔္သတ္္ ထိန္းခ်ဳပ္္ မႈမ်ား ဆက္္လက္ျပဳလုပ္ေန ခဲ့ၿပီး ေမရီလန္းျပည္နယ္္ သည္ ဒီမိုကရက္္ တစ္ကိုယ္္ စားလွယ္ အႀကိဳေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားအား ေရႊ႕ ဆိုင္းေသာ ေနာက္္ ဆုံးျပည္နယ္ ျဖစ္္လာခဲ့ ၿပီး နယူးေယာက္္ ၿမိဳ႕က ကာဖ်ဴး ထုတ္ျပန္ရန္ စဥ္းစားေနသည္္ ။

လူအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ က ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထိုင္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး ႐ုတ္တရက္တုံ႔ဆိုင္းခဲ့မႈအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအ တြက္ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ေခ်းေငြ ေပါင္ဘီလ်ံ ၃၃၀ (ေဒၚလာဘီလ်ံ ၄၀၀) အထိ သုံးစြဲမည့္ မၾကဳံစဖူး အစီအစဥ္ကို ၿဗိတိန္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး Rishi Sunak က လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

ထိေရာက္ေသာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိလၽွင္ ကူးစက္မႈမ်ားႏွင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားသည္ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္သြားနိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿဗိတိန္က ကိုယ္ပိုင္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အရွိန္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မလိုအပ္ဘဲ ျပည္ပသို႔ ခရီးသြားမႈမ်ားႏွင့္ လူစုလူေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမ်ားမွ ေရွာင္ရွားရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး လာမည့္ရက္မ်ားအတြင္း ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ဖြယ္ရွိေနသည္။

ျပင္သစ္ကမူ ယူရို ၄၅ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၅၀) တန္ဖိုးရွိ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္အား ကတိျပဳခဲ့သည္။ယင္းအခ်ိန္တြင္ ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္က ဥေရာပသမဂၢသို႔ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားအား ရက္ ၃၀ ၾကာ ပိတ္ပင္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီတြင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ ရဟူဒီ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ စုေဝးမႈမ်ားအား ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး ကစားကြင္းမ်ားႏွင့္ အေရးတႀကီး မလိုအပ္ေသာ ေစ်းဆိုင္မ်ားအား ပိတ္ထားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္တြင္ မတ္ ၁၈ မွစတင္၍ အနည္းဆုံး ဧၿပီ ၅ အထိ ၾကာျမင့္မည့္ ပိတ္ဆို႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား ေဆာင္ရြက္စဥ္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားအလိုက္ နိုင္ငံတြင္း၌ လုံးဝနီးပါး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ခ်မွတ္ထားၾကသည္။ကူးစက္ျမန္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆုံးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာေသာ ဥေရာပတြင္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဂ်ီ (၇) အဖြဲ႕ဝင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း စေတာ့ေစ်းကြက္္ မ်ား အလြန္္ အမင္း ထိုး က်ျခင္း၊ ပိုင္္ဆိုင္္မႈ တန္္ဖိုး မ်ား က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္္ လု္ပ္ငန္းမ်ား အထိနာျခင္းတို႔ ကဲ့သို႔ စီးပြားေရး ထိခိုက္္မႈ မ်ားမွ ႀကိဳတင္္ ကာကြယ္္ နိုင္ရန္ အရာ အားလုံး ေဆာင္ရြက္္ သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ ၾကသည္္။

crd:Eleven media