နိုင္ငံတြင္း ေခတ္မီက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္မရွိေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္ဝန္ခံေျပာဆို

မတ္္ (၁၇) ရက္္ တြင္ ျပဳလုပ္္ ခဲ့သည့္ ေဆး႐ုံသစ္္ စတင္ေဆာက္္လုပ္္ မႈ အခမ္းအနား တြင္ ကင္္က အထက္ပါ အတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္္သည္္။ ေအာက္တိုဘာ တြင္ က်ေရာက္္ မည့္္ အာဏာရ အလုပ္္ သမားပါတီ တည္္ ေထာင္မႈ (၇၅)ႏွစ္ ျပည့္ အခမ္းအနားမတိုင္မီတြင္ ေဆး႐ုံကို အၿပီးေဆာက္ လုပ္္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္ က ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု KCNA သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပဳံယမ္းမွာပင္ ေခတ္မီေဆး ကုသေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးနိုင္သည့္ အေဆာက္အအုံမရွိေၾကာင္း ပြင့္ပြင္းလင္းလင္းႏွင့္ နာနာက်င္က်င္ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္က ဝန္ခံေျပာဆို ခဲ့သည္။ျပဳံယမ္း၌ ေဆး႐ုံမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း KCNA ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေနာက္ ဆုံးေဆာက္လုပ္မည့္ ေဆး႐ုံပုံၾကမ္းမ်ားအရ ယင္းေဆး႐ုံသည္ ေခတ္အမီဆုံး ေဆး႐ုံျဖစ္လာနိုင္စရာရွိေနသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ အေထြေထြႏွင့္ အထူးကုေဆး႐ုံ ၁၃၅ ႐ုံရွိေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏စာရင္းအင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ သည္ နိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းကမ္းရိုးတန္းတြင္ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈကိုႀကီးၾကပ္ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္နိုင္သည္။ ကင္သည္ COVID-19 ကူးစက္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသသို႔ ေရွာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ကင္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျပဳံယမ္းတြင္ ျပန္လည္လူလုံးျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္္။

crd:The myanmar Time