“ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကိုရိုနာ ကပ္ေရာဂါႀကီး (big outbreak) အသြင္ျဖစ္ရန္ အလားအလာ အလြန္ မ်ားေနေၾကာင္း”က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါႀကီး (big outbreak) အသြင္ျဖစ္ရန္ အလားအလာ အလြန္ မ်ားေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၂၉ ရက္ ည ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ျမဝတီ-မဲေဆာက္ တံတားမွတစ္ဆင့္ မတ္ ၁၉ ရက္မွ မတ္ ၂၈ ရက္အထိ တရားဝင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာသူ စုစုေပါင္းမွာ (၂၃,၀၀၀) ဦးေက်ာ္ရွိၿပီး အဆိုပါ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာသူမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ အႏွံ့အျပားသို႔ ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္ကာ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ခံရသူမ်ား ပါဝင္လာနိုင္ေခ်မ်ားျပားၿပီး ကပ္ေရာဂါႀကီး (big outbreak) အသြင္ျဖစ္ရန္ အလားအလာ အလြန္မ်ားျပားေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ား စာရင္းႏွင့္ ေနထိုင္ရာျပေျမပုံ (mapping) မ်ားကို ျပဳစုထားရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔၍ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္မ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး အသြားအလာ ကန႔္သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လတ္တေလာကာလအတြင္း မိမိကိုယ္တိုင္၊ မိမိ၏ မိသားစုႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ခရီးသြားရာဇဝင္ရွိၿပီး ကိုယ္ပူဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိပါက အနီးဆုံး က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ျခင္း၊ သြားေရာက္ျပသၾကျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိေသာ အသိေပး ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေလ့လာဖတ္ရႈ၍ ေသခ်ာစြာ လိုက္နာ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းႏွင့္ ကပ္အသြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ COVID-19 ကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ရပ္တန႔္ေစရန္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား အားလုံးမွ တာဝန္သိစြာ အမ်ိဳးသားေရးအသြင္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္ထားသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မတ္ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ ၁၀ ဦးထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပည္ပမွ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ ျပန္လည္ေရာက္လာသူမ်ား မ်ားျပားေနသည့္အခ်က္ကို ေနာက္ခံထား၍ ကပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မႈရႈေထာင့္မွ အဓိက ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ အခ်က္မ်ားကိုပါ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ အိမ္တြင္ထားရွိ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (home quarantine)၊ ဟိုတယ္တြင္ ထားရွိ အသြားအလာ ကန႔္သတ္ျခင္း (hotel quarantine)၊ ျပည္သူလူထု၏ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္သတ္မွတ္ေနရာ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ထားရွိၿပီး အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (community based facility quarantine) ႏွင့္ ေဆး႐ုံတြင္ထားရွိ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (hospital quarantine) လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး စာရင္းပုံစံ (checklist) မ်ားအား အသုံးျပဳ၍ အသြားအလာ ကန႔္သတ္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ကန႔္သတ္စည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိအား ဆန္းစစ္ၿပီး လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ပါဝင္သည္။

ထို႔အျပင္ COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္ကိုင္ အသံခ်ဲ႕စက္ငယ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားအသုံးျပဳ၍ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ား တြင္ လွည့္လည္၍ အမ်ိဳးသားေရးအသြင္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ေဆာ္ဩအသိေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယခုကာလအတြင္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါပိုးမကူးစက္ေစရန္အတြက္ မလိုအပ္ပါက အျပင္မထြက္ဘဲ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္မ်ား၌သာ ေနထိုင္ၾကျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ref:Eleven Media Group