တ႐ုတ္နိုင္ငံ ရွန္က်န္းၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္  ေခြးသားႏွင့္ ေၾကာင္သားစားသံုးမႈကို ပိတ္ပင္ေၾကာင္းေၾကျငာ

တ႐ုတ္္ နိုင္္ငံ တြင္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ စတင္္ ကူးစက္္ခ်ိန္္ မွစ၍ ေတာရိုင္း တိရစၧာန္္ ခႏၶာကိုယ္္အစိတ္္ အပိုင္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္္ ကားမႈကို တားျမစ္္ ပိတ္ပင္မႈ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ရွန္က်န္းၿမိဳ႕၌ ေခြးသားႏွင့္ ေၾကာင္သားစားသုံးမႈကို ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ တိရစၧာန္မွလူသားသို႔ ကူးစက္နိုင္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက သံသယရွိေနသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာရိုင္း တိရစၧာန္ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေဈးႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ား ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပထမဆုံးကူးစက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေခြး သားႏွင့္ ေၾကာင္သားစားမႈ ပိတ္ပင္ခ်က္သည္ ေမ ၁ ရက္တြင္ စတင္သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္နိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ရွန္က်န္း ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာဆို ခဲ့သည္။ ေခြးႏွင့္ ေၾကာင္မ်ားသည္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ အျခားတိရစၧာန္မ်ားထက္ လူသားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိေၾကာင္း၊ ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံမ်ား၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔တြင္လည္း ေခြးသားႏွင့္ေၾကာင္သားစားသုံးမႈကို ပိတ္ပင္ထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရွန္က်န္းၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေတာရိုင္းတိရစၧာန္္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈႏွင့္ စားသုံးမႈတို႔ကို ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္လႊတ္ေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ အကုန္ပိုင္း တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အာရွရွိနိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေခြးသားစားသည့္ ဓေလ့ရွိေနသည္။

ၾကက္္ ၊ ဘဲ ၊ ဝက္ႏွင့္ ပင္ လယ္စာ မ်ားပမာဏ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္္ ရွိေနေၾကာင္း ရွန္က်န္းေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌာန ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ လ်ဴ ခ်န္းဖ်င္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္သားသည္ ၾကက္ဘဲဝက္မ်ားထက္ ပိုမိုအာဟာရရွိသည္ဆိုသည့္ အေထာက္အထားမရွိခဲ့ေၾကာင္း လ်ဴကေျပာဆိုခဲ့သည္။

crd:The myanmar Time