ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသက္္ (၅၀)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္၊  အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါရွိသူမ်ား၊ နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေရာဂါကူး စက္လြယ္၍ ေရွ႕တန္းမွပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ လမ္းညႊန္ထား

(COVID-19) ေရာဂါ ျပန႔္ပြားမႈ ကာကြယ္ေရး တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ ၾကက္ေျခနီ လုပ္အားရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ အသက္္ (၅၀) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္္ရွိသူ၊ နာတာရွည္ ေရာဂါရွိသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေသြးတိုး၊ ဆီခ်ိဳ၊ ႏွလုံး၊ နာတာရွည္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းေရာဂါရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္လြယ္ ၍ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ လမ္းညႊန္ထားေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္းအေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရန္အင္အားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ COVID-19 ေရာဂါကာ ကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ တစ္နိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိ ၾကက္ေျခနီ ေစတနာ လုပ္အားရွင္ မ်ား ႏွင့္ အသင္း၏ဝန္ထမ္းမ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ထိုသို႔ကူညီေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ား ေဘးကင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကက္ေျခနီ ေစတနာ လုပ္အားရွင္ မ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ေန ထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသေက်ာ္လြန္ကာ တာဝန္ ထမ္း ေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္၊ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္းေနရာမ်ားရွိ သံသယလူနာမ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးကူညီမႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တယ္ လီဖုန္း ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အသုံးျပဳမည့္ လူနာတင္ယာဥ္သည္ သတ္မွတ္စံညႊန္းအတိုင္း ျပည့္မွီမွသာေဆာင္ရြက္ရန္၊ ယာဥ္ေပၚလိုက္ပါမည့္ ၾကက္ေျခနီ ေစတ နာ လုပ္အားရွင္ မ်ားသည္ (PPE) ဝတ္စုံျပည့္စုံစြာ ဝတ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝတ္ဆင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္၊ လူနာပို႔ေဆာင္ ၿပီး ပါ က လူနာတင္ယာဥ္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ပိုးမႊားသန႔္စင္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူနာပို႔ေဆာင္ရာတြင္ လူနာႏွင့္အတူ အကူတစ္ဦးသာ လိုက္ပါေစရန္၊ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိဝတ္ဆင္သည့္ အဝတ္ အ ထည္ အပါအဝင္ အသင္းတံဆပ္ပါ ေအပရြန္ သို႔မဟုတ္ Waistcoat တို႔ကို ေန႔စဥ္ေသခ်ာစြာေလၽွာ္ဖြတ္ လဲလွယ္ဝတ္ဆင္ရန္ႏွင့္ အသက္ ၅၀ ႏွင့္ အထက္ရွိ သူ ၊ နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ႏွလုံး၊ နာတာရွည္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္လြယ္၍ ေရွ႕ တန္းမွ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ လမ္းညႊန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ Mask မ်ား၊ လက္အိတ္ႏွင့္ လက္သန႔္ေဆးမ်ား လႉဒါန္းျခင္း၊ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္တြင္ တိုး ဂိတ္မွ ျဖတ္သန္းသြားလာၾကေသာ ခရီးသြားမ်ားအား ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာျခင္း၊ လက္သန႔္ေစျခင္းမ်ား၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္နိုင္ငံသစ္သီးေရာင္းဝယ္ေရး အ ဝင္ အထြက္ဂိတ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေနအိမ္မ်ားအနီး တစ္ဝိုက္တြင္ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ားအျပင္ အျခားေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ေနရာမ်ား တြင္ လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းက ျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္အတြက္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းကေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းတြင္လည္း ျပည္သူမ်ား ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ က်န္းမာ ေရး အေျခအေနမ်ား ၾကဳံေတြ႕ပါက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လမွစ၍ ၁၁၅ မိုင္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းစခန္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ တြင္ ၂၈၅ မိုင္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းစခန္း ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၂ မိုင္ ေရွးဦးသူနာ ျပဳစုျခင္းစခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အေရးေပၚ ထိ ခိုက္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို အေရးေပၚေရွးဦးျပဳစုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္္။

crd:Eleven media