ဥေရာပသမဂၢ (EU)မွ (COVID- 19)ဗို္င္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ အလုပ္္မွ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ အထည္ခ်ဳပ္္ လုပ္သားတစ္ဦးလၽွင္ က်ပ္္ရွစ္ေသာင္း မွ တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္္ အထိ ေထာက္ပံ့ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း  ထုတ္ျပန္္ေၾကျငာ

(COVID- 19) ေၾကာင့္အလုပ္္ ထုတ္္ခံရ သည့္ အထည္္ခ်ဳပ္္ လုပ္္သား တစ္္ဦးလၽွင္္ က်ပ္္ရွစ္္ ေသာင္းမွ တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္္ အထိ ေထာက္္ပ့ံရ န္စီ စဥ္ ထားေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ(EU)က ထုတ္ျပန္္ သည္္။ဥေရာပသမဂၢ EU မွ COVID- 19 ၏ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ေငြသားရန္ပုံေငြအျဖစ္ ယူရိုငါးသန္း (ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ၇ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံ) ပံ့ပိုးေပးမည့္ ျမန္ကူအစီအစဥ္မွ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္္ သည္။

ေငြသားေထာက္ပံ့မႈ ကို ရိုးရွင္း လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ (Wave Money) မွတစ္ဆင့္ ေထာက္္ပံ့ မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ားသာမက အလုပ္ရပ္္ ဆိုင္းခံထားရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ၃၀၀၀ မွ ၈၀၀၀ အထိ ေထာက္ပံ့နိုင္မည္ဟု EU ကခန႔္မွန္းသည္။

“အခုလို စက္႐ုံေတြ ပိတ္သိမ္းတာအျပင္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့၊ ငယ္ရြယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားေတြ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားၾကတာကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့အတြက္လည္း အင္မတန္ဝမ္းနည္းမိပါတယ္။ ဒီလို ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ့မိသားစုေတြကို ပံ့ပိုးကူညီနိုင္ဖို႔လည္း ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ EU သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Kristian Schmidt က ေျပာၾကားသည္။

ေထာက္ပံ့ မႈကို ေမလမွ စတင္ ကာ သုံးလအထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရာတြင္ အက်ဳံးဝင္သူမ်ားမွာ လက္ရွိအေျခအေနေၾကာင့္ အလုပ္္ လက္္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ (သို႔မဟုတ္) ၎တို႔ ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ လုပ္သားမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ လုပ္သားမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား တရားမဝင္ ရပ္စဲ႐ုပ္သိမ္းခံရျခင္းအျပင္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ၾကဳံေတြ႕ခံစားခဲ့ရသည့္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ အနည္းဆုံး သင့္ေတာ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကိုလည္း ၎တို႔အတြက္ ပံ့ပိုးေပးရန္ သေဘာ တူညီ ထားသည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) မ်ားမွ လုပ္သားမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီမႈရရွိမည့္ သူမ်ားကို အလုပ္ သမားသမဂၢမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အီးယူက ထုတ္ျပန္သည္။

ဥေရာပ သမဂၢ၏ ျမန္္ကူ (Myan Ku) အေရးေပၚ  ေငြသားရန္ ပုံေငြအျဖစ္ ယူရိုငါးသန္းသည္ United Nations Office for Project Services (UNOPS) မွ စီမံခန႔္ခြဲသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ Peace Nexus Response Mechanism (NRM) မွတဆင့္ ရယူျခင္းျဖစ္သည္ဟု အီးယူက ထုတ္ျပန္ထားသည္္။

crd:Eleven media