ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ COVID-19 ကူးစက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္္ခ်က္္အရ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိ  ျမန္မာသံ႐ုံး ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္နားမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္

ဂ်ပန္ နိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္္ အားလုံးနီးပါးတြင္ (COVID-19) ကူးစက္္ ခံရမႈမ်ား ေတြ႕ရွိ လာျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ က အေရးအေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ လိုက္ သည့္ အတြက္ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္ နားထားမည္ဟု တိုက်ိဳၿမိဳ႕ ျမန္မာသံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။(COVID-19) သည္ ကမၻာ့နိုင္ငံအ မ်ားအျပား တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ့ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္ လ်က္ရွိၿပီး ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္(၄၇)ခု အနက္ ျပည္နယ္ (၄၂)ခုတြင္ ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိကာ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိေနသည္ ဟု အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု လ (၇) ရက္္ တြင္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ ေတာ္၊ အိုဆာကာ ၿမိဳ႕ႏွင့္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိ သည့္ ကာနာဂါဝါ၊ ဆိုက္တမ၊ ခ်ိဘားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဟယိုဂိုႏွင့္ ဖူကူအို ကာျပည္နယ္မ်ား အက်ဳံးဝင္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေန (State of Emergency)ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေမ ၆ ရက္အထိ အာဏာ သက္ဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေရးေပ ၚအေျခအေနကာလအတြင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေနထိုင္သူမ်ားအားလုံး ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ၾကရန္၊ Entertainment Facilities မ်ား ပိတ္သိမ္းရန္၊ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းအေပၚ မူတည္၍ ပိတ္သိမ္းရန္၊ လိုအပ္မည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုံးဝပိတ္သိမ္းထားရမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ အုပ္စု သုံးစုခြဲ၍ ပိတ္သိမ္းရန္၊ အလုံပိတ္ေနရာမ်ား၊ လူအမ်ားစုေဝးရာေနရာမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ အထူးအေလးထား တိုက္တြန္းသြားမည္ဟု သိရ သည္။

အထူးသျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ ကုန္ဆုံးသည့္ စေန တနဂၤေႏြ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈ ပိုမို ျမင့္မားေလ့ရွိသျဖင့္ ေနအိမ္မွ ရက္သတၱပတ္ ေနာက္ ဆုံးေန႔ မ်ား၌ မလိုအပ္ဘဲ အျပင္ထြက္ျခင္း မျပဳၾကပါရန္ ဆက္လက္တိုက္တြန္းသြားမည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။သို႔ေသာ္ အစားအစာ၊ ေဆးဝါး၊ ေန႔စဥ္သုံးပစၥည္း ေရာင္း ခ်သည့္ ဆိုင္မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ စေတာ့ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ အျခားလူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အမ်ားသုံး သြားလာေရးအစီအမံမ်ား (Public Transport) တို႔ကို ဆက္လက္္ ဖြင့္ လွစ္ ေပးထား မည္ျဖစ္္ သည္္။

ထို႔ ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ နိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးအေနျဖင့္လည္း ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အေရးေပၚအေၿခ အေန ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္ အစိုးရ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ အညီ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဧၿပီ ၈ ရက္ မွ ေမလ ၆ ရက္အထိ ေခတၱရပ္နားမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ား အ ေနျဖင့္ အေရးေပၚကိစၥ တစ္စုံတစ္ ရပ္ေပၚေပါက္ပါက သံ႐ုံး၏ ဖုန္း/ဖက္စ္/အီးေမးလ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏွိုးေဆာ္ထားသည္္။

crd:The myanmar Time