ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ား၊ မ်ားျပားလာပါက လြန္လြန္အကြၽံက်ြံ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား မထားရွိရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာရန္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သတိေပးေျပာၾကား

Covid 19 ေရာဂါပိုး ရွိသူမ်ား ေတြ႕ရွိမႈမ်ားျပား လာပါက လြန္လြန္ ကြၽံကြၽံ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ ၾကမႈမ်ား မထားရွိ ရန္ လိုအပ္ ၿပီး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို လည္း တိတိ က်က် လိုက္္ နာရန္ လို အပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က ေျပာသည္္။ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ကိုဗစ္ – ၁၉ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေတြ႕ဆုံ၍ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္္သည္္။

“ယမန္္ ေန႔ညမွ ယခုနံနက္္ အတြင္း ေရာဂါပိုး ရွိသူ (၅)ဦးထပ္ မံေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ လာမည့္ ရက္္ သတၱႏွစ္္ပတ္၊ သုံးပတ္္ အတြင္းတြင္ လည္း ေရာဂါပိုး ရွိသူမ်ား ထပ္ မံေတြ႕ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရာဂါပိုး ရွိသူမ်ား ေတြ႕ရွိမႈ မ်ားျပားလာပါက လြန္လြန္ ကြၽံကြၽံ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ ၾကမႈမ်ား မထား ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို လည္း တိတိ က်က် လိုက္္ နာရန္ လို အပ္ေၾကာင္း၊ မိမိ ပတ္ဝန္း က်င္ရွိ ျပည္သူမ်ား ကိုလည္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာေအာင္ အားေပး ေဆာင္႐ြက္္ ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း” ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္္။

ဆက္ လက္ၿပီး တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရးအသိပညာ အားနည္းေနမႈႏွင့္ အသိပညာျဖန႔္ေဝမႈ အားနည္း မႈမ်ားကို မွတ္သားထားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ Quarantine ၌ ေနထိုင္ေစခ်င္သည္ဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Quarantine ၌ ေနထိုင္ပါက ေစာင့္ၾကည့္ ရန္ လြယ္ကူေၾကာင္း၊ တစ္အိမ္ခ်င္း တစ္အိမ္ခ်င္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တစ္အိမ္ခ်င္း တစ္အိမ္ခ်င္း၌ေနမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္္ သူမ်ားက တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမည္၊ ေရာဂါလကၡဏာ စၿပီး ျပကတည္းက အနီးဆုံး က်န္းမာေရးဌာနကို ခ်က္ခ်င္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္ဆိုပါက အႏၲရာယ္သည္ မ်ားစြာ နည္းပါးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ အျပင္ “အလႉရွင္္ မ်ား အေနျဖင့္္ လည္း စနစ္္ တက် စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိရန္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ လႉဒါန္းေစခ်င္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ စီမံခန႔္ခြဲၿပီး လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလႉရွင္မ်ား၏ ေစတနာသည္ အက်ိဳးရွိသင့္သ ေလာက္မရွိဘဲ ျဖစ္သြားမည္္ ကို မျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတြက္ ထိုသို႔ ေျပာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေျပာၾကားသည္္။

crd:The standard Time