ဂ်ပန္အစိုးရသည္  တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား  ထြက္ခြါေျပာင္းေရႊ နိုင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂.၂) ဘီလီယံ သုံးစြဲကာ ကူညီ ေထာက္ပံ႔သြားမည္

ဂ်ပန္အစိုးရ သည္ (COVID-19) ကပ္ေရာ ဂါေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဆုံးရႈံးနစ္္နာ ခဲ့မႈမ်ားကို ျပန္္ လည္ ဦးေမာ့လာ ေစရန္္ အတြက္ နိုင္ငံ့စီးပြား ထုတ္ကုန္္ တန္ဖိုး ၏ (၂၀ %) ႏွင့္ညီမၽွ ေသာ ယန္း (၁၀၈.၂) ထရီလီယံ ( အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၉၃ ဘီလီယံ) ကို ကုစားေရး ရန္ပုံေငြအျဖစ္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္္ သည္။ ၎ အနက္မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၂.၂) ဘီလီယံကို  ဂ်ပန္ကု မၸဏီမ်ား တ႐ုတ္္ မွ ထြက္ခြါေျပာင္းေရႊ႕ ေရးအတြက္္ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္္။

ဂ်ပန္ နိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ထုတ္လုပ္ မည့္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ ယန္း (၂၂၀) ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလ ၂ ဘီလီယံ) ႏွင့္ က်န္ရွိေသာ ယန္း ၂၃.၅ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၀.၂ ဘီလီယံ) ကို အျခားနိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ ကိုင္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံမွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္မ်ားျပတ္ေတာက္ၿပီး ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈ မ်ားၾကဳံေတြ႕ခဲ့ ရေသာ ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုသို႔ေျခလွမ္း လွမ္းရန္ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားထြက္ခြါေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဆုံးရႈံးေပမည္။

တ႐ုတ္သည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ စက္႐ုံမ်ားပိတ္ထားသျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း၌ တ႐ုတ္မွ သြင္း ကုန္ ထက္ဝက္နီးပါးအထိ က်ဆင္းခဲ့ပီး လိုအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားေသာထုတ္လုပ္ေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္ခဲ့ ရသည္။ ထို႔ျပင္ တို က်ိဳ အိုလံပစ္ကိုေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ရသည့္အတြက္ ဂ်ပန္က တ႐ုတ္အေပၚ အခဲမေၾကျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ဂ်ပန္သည္ တ႐ုတ္ နိုင္ငံရွိ ၎တို႔၏ ကုမၸဏီမ်ားအား ျပန္လာရန္ႏွင့္ တျခားေနရာသစ္မ်ားကို ရွာေဖြၿပီး စတည္းခ်ရန္ အမိန႔္ေပးခဲ့သည္။ အိႏၵိယနိုင္ငံႏွင့္အ ေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ဗီယက္နမ္ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔သည္ လွပေသာကမ္းေျခမ်ားရွိသည့္ အတြက္ဂ်ပန္တို႔အတြက္မ်က္စိက် စရာျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသည္လည္းလုပ္အားခသက္သာၿပီးထုတ္ကုန္စနစ္အားေကာင္းသည့္အတြက္ဂ်ပန္အတြက္အေကာင္းဆုံးစီးပြားမိတ္ဖက္နိုင္ငံျဖစ္နိုင္ေပသည္။

အိႏၵိယ၌ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေပါင္း ၁,၄၄၁ ခုရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ၁,၃၆၉ ခုသာရွိခဲ့သည္။ ကာနာတာကာ, တမီလ္နာဒူ, အေနာက္ဘဂၤလားႏွင့္ ဂူဂ်ာရက္စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၅ ၁၀၂ ခုရွိသည္။ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္သည္ အိႏၵိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နရိျႏၵရာမိုဒီ ၏ Make in India ၊ Skill India ႏွင့္ Clean India အစရွိသည့္ မစ္ရွင္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံအားေပးၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ အိႏၵိယ၌ စီးပြားေရးေက်ာက္ခ်ရန္မွာ ယုတၱိတန္ေပ သည္ ။ ဂ်ပန္သည္ တ႐ုတ္အား COVID-19 ကပ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သလို တျခားနိုင္ငံမ်ားကလည္း တ႐ုတ္ တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ား အ တြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ ရမည္ဟု ေတာင္းဆိုထားၾကသည္္။

crd:mizzima news