“AA အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ မ်ိဳးကိုမွ် ေပးအပ္ျခင္းမျပဳသင့္”ဟု ႏိုင္ငံျခား‌ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

AA အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအ သိုက္အဝန္းမ်ားက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရျဖစ္ေစ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ မ်ိဳးကိုမွ် ေပးအပ္ျခင္းမျပဳသင့္ဟု ႏိုင္ငံျခား‌ ေရး၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး၊ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အစိုးရပိုင္ အေဆာက္ အအုံမ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးေစခဲ့သည့္ ေအေအက်ဴးလြန္မႈမ်ား သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕က ေအေအ အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ကလည္း ေအေအအား မတရားအသင္း အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေၾကာင္း ၊ မည္သည့္ပုံသ႑ာန္မ်ိဳးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုမဆို ရႈတ္ခ်ရမည္ ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း အေနျဖင့္ ေအေအကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အား ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရျဖစ္ေစ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ မ်ိဳးကိုမွ် ေပးအပ္ျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ေအေအအဖြဲ႕အပါအဝင္ ညီေနာင္မဟာမိတ္ (၃) ဖြဲ႕က တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားျခင္း ကို Covid-19 ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔ အထိ သက္တမ္းတိုးေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္ ဆိုေသာ္လည္း ယင္းမွာ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳး အျမတ္အတြက္မွလြဲ၍ မည္သည္ကိုမွ် အက်ိဳး မျပဳ ေၾကာင္း၊ ေအေအေနျဖင့္ အလားတူ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ လုပ္ရပ္မ်ား သည္ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕တြင္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ၊ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲသည့္ကာလအတြင္း၌ပင္ ေအေအသည္ လုံၿခဳံေရးစခန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား အား အင္အား အလုံးအရင္းျဖင့္ ဆက္တိုက္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိၿပီး၊ တပ္မေတာ္၏ အခ်က္အခ်ာက် သည့္ မီးဝစခန္းအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ကတည္းက ပိတ္ဆို႔တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားသည္။

ေအေအသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ားျဖစ္ ေပၚေအာင္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး၊ အရပ္သားအသြင္ယူ၍ လည္းေကာင္း၊ အရပ္သား မ်ားကို အကာအကြယ္ ယူ၍လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးစခန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိကာ၊ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားမ်ား ပ်က္ျပား သြားေစရန္ရည္႐ြယ္၍ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားအျပင္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား သတ္ျဖတ္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ ယခုကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကိုအဆုံးသတ္ႏိုင္မွသာ ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူမ်ား လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခား‌ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕ကိုအင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ထားရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ေအေအလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က ၎တို႔၏ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးအက်ိဳး အျမတ္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္ကို အလြဲသုံးစား ျပဳျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေအေအသည္ ႀကိဳတင္စီစဥ္၍ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ တပ္သား အင္အားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား အမုန္းတရားမ်ား လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းတို႔အတြက္ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈ မီဒီယာကို အသုံးခ် အျမတ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားမွာ လူမ်ိဳးေရးသဟဇာတျဖစ္မႈႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာ အဟန႔္ အတား ျဖစ္ေစပါသည္”ဟုထုတ္ျပန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဇာ္ထြန္း
ref:TheFifthWave