(COVID-19)ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ အာဆီယံအထူး ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  အြန္လိုင္းကေန Video conferencing စနစ္ျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး

အြန္လိုင္းက ေန (Video conferencing) စနစ္္ နဲ႔ ဧၿပီ (၁၄) ရက္္ မနက္က က်င္းပ တဲ့ (COVID-19) ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ အာဆီယံ အထူး ထိပ္သီး အ စည္းအ ေဝး နဲ႔ အာဆီယံ+၃ အထူး ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမွာ နိုင္ငံေတာ္္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ပါ တယ္္ ။ အထူးထိပ္သီးအစည္း အေဝးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႐ုံးကေန ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာမယ့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာမွာ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံနဲ႔ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ့ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရယူျခင္းနည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေျပၾကားခဲ့ ပါ တယ္ ။

(P ေလးလုံး) ျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေရး ဉီးေဆာင္္ မႈ (Political leadership) ၊ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အစီအမံ (Preventive measures)၊ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈ (Peoples’ participation) နဲ႔ မိတ္္ဖက္္မ်ား (Partners) ေတြရဲ့ ကူညီပံ့ပိုး မႈ တို႔ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္္ တာဟာ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးနဲ႔ (လူမႈ-စီးပြား)ထိခိုက္နစ္နာမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နဲ႔ ကုသေရးတို႔မွာ အကူအညီေပးတဲ့ မိတ္ဖက္နိုင္ငံေတြ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ဒါ့ အျပင္ အက်ပ္္ အတည္း ကာလမွာ ေဒသအ တြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားေတြရဲ့ က်န္းမာေရး၊ သာယာဝေျပာေရးနဲ႔ ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ သြားလာေန ထိုင္နိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအိမ္ရွင္ နိုင္ငံေတြက လုံေလာက္တဲ့အကူအညီေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ကူညီပံ့ပိုးေပးေရး ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာနို္ငငံျခားေရး ဌာနကထုတ္ျပန္ပါတယ္။ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အာဆီယံနိုင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးကလည္း COVID-19 ကူးစက္ ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ အစီအမံေတြ၊ အေတြ႕အၾကဳံေတြနဲ႔ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းေတြကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါ့ အျပင္ COVID-19 ကူးစက္ ေရာဂါ တုံ႔ျပန္မႈဆိုင္ရာ အာဆီယံ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ ပူးတြဲသုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ကာကြယ္္ ေဆးေတြ ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊၊ ကမၻာ့ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးထိခိုက္ နစ္နာမႈေတြ ေျဖရွင္း ရမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေရး၊ အက်ပ္အတည္းကာလမွာအေရးႀကီးတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အ ေရးေပၚ အေထာက္္ အကူျပဳပစၥည္းေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ ကူညီပံ့ပိုးေရးနဲ႔ COVID-19 အလြန္္ ကာလျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး စတာေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

အာဆီယံ အထူးထိပ္သီးအစည္းအေဝးအၿပီး ထုတ္ျပန္တဲ့ေၾကညာစာတမ္းမွာေတာ့ COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူေတြကို အကာအကြယ္ေပးေရး အ တြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ တုံ႔ျပန္ေရးအစီအမံေတြ အခ်ိန္မီဖလွယ္ၾကဖို႔ ၊ ေဆးဝါးနဲ႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအေရးေပၚပစၥည္းေတြကူညီပံ့ပိုးေရးမွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ဖို႔၊ တတိယနိုင္ငံေတြမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အာဆီယံ နိုင္ငံသားေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့ဖို႔ ၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ ကုန္ပစၥည္း၊ ေဆးဝါးနဲ႔ ေဆးဘက္္ ဆိုင္ရာ မရွိမျဖစ္ပစၥည္းေတြ သယ္ယူပို႔ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္း ေထာက္ပံ့မႈလမ္းေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းထားရွိဖို႔ စတာေတြ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြက သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အလား တူ အာဆီယံ+၃ အထူးထိပ္သီးအစည္းအေဝး ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ အာဆီယံအေပါင္းသုံးေခါင္းေဆာင္ေတြက COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္း ခ်ဳပ္၊ ကုသေရးမွာ နည္းပညာအကူအညီေတြ အျပန္ အလွန္ ေပးအပ္ေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးနဲ႔ အာဆီယံ အေပါင္းသုံးအဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံသားေတြကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြေပးအပ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

အာဆီယံ အထူးထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ အာဆီယံအေပါင္းသုံး အထူးထိပ္သီးအစည္း အေဝးတို႔တြင္ ဗီယက္နမ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္သည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံတို႔က ေခါင္းေဆာင္ေတြအျပင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္္ နဲ႔ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္တို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကပါတယ္္။

crd:dvb news