ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၄၅)ၿမိဳ႕နယ္္တြင္္ ညမထြက္ရအမိန႔္  ေနာက္ထပ္ (၂) လတိုးျမွင့္

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္္ (၄၅)ၿမိဳ႕နယ္္ တြင္ ဧၿပီ (၁၈) ရက္က ထုတ္ျပန္္ ထားေသာ ညမထြက္္ရ အမိန႔္ကို ရက္္ အကန႔္အသတ္္ မရွိအစား ေနာက္(၂)လ အထိဟု ေျပာင္းလဲ သတ္္မွတ္္ လိုက္ေၾကာင္း ဧၿပီလ (၂၃)ရက္္ ရက္စြဲျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္္ခ်ဳပ္ ေရး ဦးစီး ဌာနမွ တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကား ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္္သည္္။

ယခင္္ ထုတ္ျပန္ခ်က္္ တြင္ အခ်ိန္အကန႔္အသတ္မပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုတိက်မႈရွိေစရန္ အခ်ိန္ကာလ ထည့္သြင္းၿပီး ထပ္မံေၾက ညာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္္ ညြန႔္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္္ (၁)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာသည္ ။”ႏွစ္လ အ တြင္း မွာ ေရာဂါအေျခအေန ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ၿပီဆိုရင္ ႏွစ္လျပည့္ရင္ ညမထြက္ရအမိန႔္က အလိုအေလ်ာက္ပ်က္ျပယ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားမယ္၊ တကယ္လို႔ အေျခအေနကို မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသးဘူး ဆိုရင္ ေတာ့ သက္တမ္းတိုး ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထပ္ထုတ္ျပန္ရမွာပါ”ဟု ဦးလွေဌးက ဆိုသည္။

ျပည္သူ မ်ား ေရာဂါကူးစက္္ ခံရမႈ မရွိေစေရးႏွင့္ အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းနိုင္ေရးတို႔အတြက္ ည ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီအတြင္း အေရးႀကီးကိစၥ ေပၚေပါက္္ လာပါက သက္ဆိုင္ရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သြားလာျခင္းမွအပ သြားလာျခင္းမျပဳၾကရန္ႏွင့္ လိုက္နာျခင္းမရွိပါက တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧၿပီ (၂၂) ရက္္ က ျပဳလုပ္္ ေသာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ COVID-19 ကာလတြင္ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရးကိစၥ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အစိုးရမွထုတ္ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္္ မ်ား ပိုမိုရွင္းလင္းတိက်ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ကာလ သတ္္မွတ္္ခ်က္္ ပါဝင္ေသာ ညမထြက္ရ အမိန႔္ထပ္မံ ထြက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္္။

crd:The myanmar Time