ျမန္္မာနိုင္ငံေတာ္္ ဗဟိုဘဏ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္္ခ်က္အရ (Covid-19) ကာလ အတြင္း ဘဏ္္ဖြင့္္ခ်ိန္္ ပိတ္္ခ်ိန္္ ကို ေလ်ာ့ခ်

(Covid-19) ကာလအတြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈေပး အခ်ိန္မ်ားကို ဧၿပီလ ၂၈ ရက္မွစတင္၍ ေလ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္္ ဗဟိုဘဏ္္ ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္္ အရ သိရသည္္ ။အဆိုပါအခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈကို ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား အၾကား ဧၿပီလ (၂၁) ရက္ေန႔ viedo conferencing အစည္းအ ေဝးအရ သတ္္မွတ္္ လိုက္ျခင္းျဖစ္္ သည္္။

ဘဏ္္ လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္ မ်ားအတြက္ ဘဏ္္လုပ္္ ငန္းခ်ိန္ကို တနလၤာ ေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ အထိ ယခင္ နံနက္္(၉)နာရီခြဲ မွ မြန္းလြဲ (၃) နာရီ အထိ၊ လစာထုတ္္ရက္္ မ်ားတြင္ နံနက္္ (၈) နာရီ ခြဲမွ မြန္းလြဲ နာရီအထိ သတ္မွတ္ထားရာမွ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ကစတင္ကာ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ မြန္းလြဲ(၂) နာရီအထိ ေလ်ာ့ခ် ျပင္္  ဆင္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိျမန္မာနိုင္ ငံတြင္ (Covid-19) ေရာဂါေၾကာင့္ တာ၀န္္ ထမ္းေဆာင္္ ေန သည့္္ ဘဏ္္၀န္္ထမ္းမ်ား ေရာဂါကူး စက္ျပန္ႏွံမႈထိန္းခ်ဳပ္္ နိုင္ရန္္ ဘဏ္္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ေရာဂါျဖစ္ပြားစဥ္ကာလအတြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းအခ်ိန္ကို ယာယီ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ျမန္မာ နိုင္္ငံတြင္ (Covid-19) ျဖစ္ပြားစဥ္္ ကာလအတြင္း ဘဏ္္လုပ္္ငန္း မ်ားအတြက္္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္္ မ်ား အတိုးႏႈန္း ၀န္မပိေစရန္ ဘဏ္္ ေခ်းေငြႏွင့္ အပ္ႏွံေငြႏႈန္း ထားမ်ားကို (၁ ဒသမ ၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေ ေပးခဲ့ၿပီး ဘဏ္ေခ်းေငြႏႈန္းထားမ်ားကို ယခင္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္္ ဗဟိုဘဏ္္၏ဒုတိယ ဥကၠဌဦးစိုးမင္းထံမွ သိရသည္္ ။

crd:The voice