အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ေနရာမ်ားမွအပ က်န္နယ္ေျမမ်ား၌ ေမလ(၁၀)ရက္မွ ၾသဂုတ္လ(၃၁)ရက္အထိ အပစ္ရပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ထုတ္ျပန္

တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု လိုလား ေတာင့္တေနသည့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူ႔လက္ သို႔ အေရာက္အပ္ႏွင္း မည္ဟူ သည့္ သံႏၷိ႒ာန္အတိုင္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ COVID-19 ကမာၻ႔ ကပ္ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္၊ ကုသေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအား ႏိုင္ငံအေရး၊ အမ်ိဳးသားအေရး အျဖစ္ အင္တိုက္အားတိုက္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ဆက္လက္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ကမာၻအႏွံ႔ တြင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရေသာ ေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္း လက္ရွိ ျဖစ္ပြား ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိ ပက္ ခမ်ား ရပ္တန႔္ေပး ၾကရန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Antonio Guterres က မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ တိုက္တြန္း ေျပာ ၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္၊ ကုသေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္က လည္း အင္တိုက္အားတိုက္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္၊ ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ လ်င္ျမန္ က်ယ္ျပန႔္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္း အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ အၾကမ္းဖက္ ဟုသတ္မွတ္ေၾကညာ ထား ေသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားမွအပ က်န္နယ္ေျမမ်ား၌ ေမလ ၁၀ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈ ရပ္စဲထားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ယေန႔ ေမ ၉ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေၾကညာထားသည့္ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးအေန ျဖင့္ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ(၆) ရပ္အနက္မွ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္းကတိတည္ရန္ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားအေပၚအျမတ္မထုတ္ရန္ ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ ဆိုသည့္ ၄ ခ်က္ကို အေလးအနက္ထား လိုက္နာရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အျပန္အလွန္အင္အား အသုံးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံတိုင္း ရင္းသားမ်ား အေပၚ အႏိုင္က်င့္ ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ ေရးကို တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ မည္ျဖ စ္ေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားအဆင့္ဆင့္ကို လည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လုံၿခဳံေခ်ာေမြ႕ေစေရးကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို လည္း ေကာင္း ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေစရန္ တာဝန္ယူ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေၾကညာထားသည့္ကာလအတြင္း အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လိုအပ္ သလို အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

REF: Xinhua News