အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ စီစဥ္ ညႊန္ ၾကားခ်က္ကို ကန႔္လိုက္တိုက္ျခင္း မဟုတ္္ေၾကာင္း လၽွပ္စစ္္ႏွင့္  စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ အျမဲတမ္းတြင္းဝန္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာ

ျပည္္သူ မ်ား လၽွပ္္စစ္္ သုံးစြဲမႈမွ ေငြေၾကးကုန္္ က်မႈ သက္္သာ ေစရန္္ ရည္္ရြယ္္ ၍ လၽွပ္္စစ္္ မီတာခမ်ားကို ယူနစ္္ (၁၅၀) အခမဲ့ သုံးစြဲ ခြင့္ျပဳ ရန္ နိုင္ငံေတာ္္ အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္ က ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္္ လည္း ယခင္လ မ်ားထက္ ပိုေဆာင္း ၍ ရမည့္ အေျခ အေန ကို ေရာက္္ ရွိေန ျခင္း မွာ ကန႔္လိုက္္ တိုက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန မွ ဒုတိယ အျမဲတမ္းတြင္းဝန္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာဆိုလိုက္္ သည္္။

ယင္း ကဲ့သို႔ လၽွပ္္စစ္္ မီတာခမ်ား မ်ားစြာ ပိုေပးရ သည့္ အေျခ အေနမွာ မီတာဖတ္္ စာေရး၏ မွန္းဆ တြက္္ ခ်က္ျခင္း ေၾကာင့္ သုံးစြဲသူ ၏ ယခင္ေႂကြးက်န္္ မ်ား ေၾကာင့္ေသာ္္ လည္းေကာင္း၊လၽွပ္စစ္ကို ပိုမိုသုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ဦးစိုးျမင့္ က ေျပာဆို လိုက္္သည္္။”ကန႔္လန႔္တိုက္တာတာမဟုတ္ပါဘူး။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ရဲ့ မူဝါဒအတိုင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း နဲ႔ အညီ လုပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယ အျမဲတမ္းတြင္းဝန္ ဦးစိုးျမင့္က က ေျပာသည္။

ျပည္္သူလူ ထု သုံးစြဲလၽွက္္ ရွိေသာ လၽွပ္္စစ္္ မီတာခမ်ား ကို ေလ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳ ခ်က္ ( တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ )ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ အျမဲတမ္းတြင္းဝန္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာဆိုလိုက္္ သည္။

“လၽွပ္စစ္္ ဥပေဒမွာကိုက ျပဌာန္း ထားၿပီးသားပါ ။လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားခေျပာင္း မယ္ဆိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာ နက ေျပာင္းလို႔မရ ပါ ဘူး။ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားခ ေတြ ေလ်ာ့ေပးဖို႔ဆိုတာကလည္း ဝန္ႀကီးဌာန သေဘာနဲ႔ ေလ်ာ့လို႔ မရပါဘူး။က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိ တဲ့ အရာေတြ အားလုံးကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ကို တင္ျပၿပီး မွေဆာင္ရြက္လို႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေလ်ာ့ေပးတယ္ ၊မီ တာ ခေတြ ေျပာင္းတယ္ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ့ အစည္းအေဝးရဲ့ အတည္ျပဳခ်က္ နဲ႔ပဲ လုပ္လို႔ရတယ္ ဆိုတာ တင္ျပလိုပါ တယ္ “ဟု ၎က ေျပာသည္။

လၽွပ္္စစ္ မီတာခ အမွန္္တကယ္ သုံးစြဲသည္ ၌ အတိုင္းေပးေဆာင္နိုင္ရန္ မီတာဖတ္္ စာေရးသည္ လစဥ္မီတာဖတ္သည့္ အခ်ိန္၌ တစ္္လ တာ သုံးစြဲထား သည့္ ယူနစ္ကို သုံးစြဲသူ အိမ္ရွင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္မွတ္ထိုး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အသိေပး လုပ္ေဆာင္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လၽွပ္္စစ္ႏွင့္ စြမ္း အင္ ဝန္ႀကီးဌာန  ထံမွ သိရ သည္္။

crd:The voice