သိပၸံပညာရွင္္မ်ား တီထြင္ထားေသာ (Covid 19) ကာကြယ္္ေဆးသည္ ေမ်ာက္မ်ားတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ဟု ေအာက္္စ္္ဖို႔ဒ္္ သုေတသီမ်ားဆို

ေအာက္္စ္္ဖို႔ဒ္္ တကၠသိုလ္္ မွ သိပၸံပညာရွင္္မ်ား တီထြင္္ထားေသာ Covid 19 ကာကြယ္္ေဆး ကို ေမ်ာက္္(၆)ေကာင္ႏွင့္ စမ္းသပ္္ ၾကည့္ရာ ထိေရာက္္ေသာ ကာကြယ္္ ေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳနိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္လေႏွာင္းပိုင္းက လူမ်ားတြင္ စတင္စမ္းသပ္ၾကည့္္ ခဲ့ၾက သည္္။

အျခား သုေတသီ မ်ား မသုံးသပ္ရ ေသးေသာ ယခု ကနဦး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေမ (၁၄) ရက္္တြင္္ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ လူမ်ိဳး ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္သူ AstraZeneca က ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္မွ ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ Jenner Institute တို႔ႏွင့္အတူ သုေတ သီ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕ခဲ့ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္လက ေၾကညာခဲ့သည္။အစီရင္ခံစာအရ ကာကြယ္ေဆးထိုးလိုက္သည့္ ေမ်ာက္အခ်ိဳ႕သည္ ၁၄ ရက္ အတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ကို တုံ႔ျပန္ေသာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ပဋိဇီဝပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၈ ရက္အတြင္းတြင္ ေမ်ာက္မ်ားအားလုံးက ထုတ္္ လုပ္ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေဆး သည္ အဆုတ္္ ပ်က္စီးျခင္းကို ကာကြယ္ေပး ကာ အဆိုပါ ေနရာ၌ ဗိုင္းရပ္စ္္ ပြားမ်ားျခင္းကို လည္း ထိန္းသိမ္း ထားနိုင္ ဟန္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုင္းရပ္္စ္္ သည္္ ႏွာေခါင္း အတြင္း တြင္ ပြားမ်ား ေနဆဲျဖစ္္ သည္။ ၎ေတြ႕ရွိခ်က္သည္ သတင္းေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း London School of Hygiene and Tropical Medicine မွ ကူးစက္ေရာဂါေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္ ပါေမာကၡ Stephen Evans က ေျပာ ခဲ့သည္္။

“ဒီကာကြယ္ေဆး ထုတ္ရတာ အခက္အခဲ ေတြထဲက တစ္္ခုပါ။ အခုေတာ့ အဆင္ေျပ သြားပါၿပီ” ဟု Evans ကဆိုသည္။ ေမ်ာက္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ရာ၌ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ဓာတ္ခြဲခန္းကေမ်ာက္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာကာကြယ္ေဆးအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လူမ်ားကို စမ္းသပ္ရာတြင္ ေနာက္ဆုံး၌ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိတတ္္ေပ။

ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကို ကာကြယ္ေပးရမည့္ အစား ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ေရာဂါပိုဆိုးေစေသာ ျဖစ္စဥ္္ သာဓက မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ SARS-CoV-2 ကာကြယ္ေဆး အတြက္ သီအိုရီ ပိုင္းဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေရာဂါပိုမဆိုးေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရသည့္အတြက္ အားတက္ ဖြယ္ ျဖစ္္ သည္ ဟု Evan က ေျပာသည္။ၿပီးခဲ့သည့္လက ၿဗိတိန္သုေသသီမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးစမ္းသပ္ခံသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္မႈအေသးစားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္မႈအနည္းငယ္သာရရွိခဲ့သည္။ ေမ ၁၃ ရက္အထိ လူေပါင္း ၁၀၀၀ ကို ကာကြယ္ ေဆး ထိုး စမ္းသပ္ထားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

Moderna Inc၊ Pfizer Inc ၊ BioNTech ႏွင့္ တ႐ုတ္မွ CanSino Biologics Inc တို႔မွ ထုတ္္လုပ္္သည့္္ ကာကြယ္ ေဆးမ်ားျဖင့္ လည္း လူမ်ား ကို စမ္းသပ္္ခဲ့ၾက သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ကမၻာတစ္္ လႊားတြင္ လူေပါင္း ၄.၃၉ သန္း ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္ခံရကာ (၂၉၆၈၄၇) ဦး ေသဆုံးေစ ခဲ့သည့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္္ ကို တိုက္ဖ်က္္ရန္ ကာကြယ္ေဆး ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ စမ္းသပ္ေန ၾကသည္္။

လူမ်ားကို Covid 19 ေရာဂါ မွ ကာကြယ္ေပးနိုင္ေသာ ကာကြယ္္ ေဆးက ကပ္ေရာဂါ ကို အဆုံးသတ္္ နိုင္ေသာ္္ လည္း လုံေလာက္ေသာ ပမာဏထုတ္လုပ္နိုင္ရန္မွာ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ပုံမွန္အားျဖင့္ ထိေရာက္ေသာကာကြယ္ေဆးကိုထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ ၁၀ ႏွစ္ခန႔္ အထိ အခ်ိန္ၾကာနိုင္ေသာ္လည္း ကပ္ေရာဂါတားဆီးနိုင္ေရးအလ်င္လိုေနသည့္အတြက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရၿပီး အေရး ေပၚ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာကာကြယ္ေဆးကို လာမည့္ ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ ရရွိနိုင္လိမ့္မည္ဟု တာဝန္ရွိ သူအခ်ိဳ႕ က ခန႔္ မွန္း ထားၾကသည္္။

crd:mizzima news