မေလးရွား အေနျဖင့္ ေတာင္္တ႐ုတ္္ ပင္္လယ္္တြင္ အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနမႈအား အာ႐ုံစိုက္္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မေလးရွားဘုရင္ ေျပာၾကားလိုက္

မေလးရွား သည္ ေတာင္္တ႐ုတ္္ ပင္လယ္္တြင္္ အင္အားႀကီး နိုင္ငံမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ျမင့္တက္္ လာမႈအား အာ႐ုံစိုက္ရန္္ လိုအပ္ ေၾကာင္း မေလးရွား ဘုရင္ အယ္လ္ဆူလ္္တန္္ အဗၺဒူလာရီ ယာယာတူဒင္အယ္လ္ မူစတာဖာဘီလာရွား က ေမ (၁၈) တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ မေလးရွားတြင္ Perikatan Nasuional ညန႔္ေပါင္းက မဟာမိတ္အစိုးရဖြဲ႕ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္္ အစည္းအေဝးကို ေခၚယူစဥ္ မေလးရွားဘုရင္က ‌ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားအား ေမ ၁၈ ၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မေလးရွား ၏ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ သည္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ သံတမန္္ ေရး၊ လက္ေတြ႕က် ေသာ နိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ၊ အျပည္ျပည္္ ဆိုင္္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္္ မ်ားႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ၎၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပထဝီနိုင္ငံေရးအေနအထားတို႔၏ အေရးပါမႈ တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မေလးရွားဘုရင္က ပါလီမန္မိန႔္ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက ေတာင္္တ႐ုတ္္ ပင္လယ္တြင္ အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းကို အာ႐ုံစိုက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ မေလးရွားသည္ ၎တို႔၏ျပင္းျပေသာ ပထဝီနိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား အေထာက္္ အပံ့ျပဳသည့္ မဟာဗ်ဴဟာကို ကၽြမ္းက်င္စြာေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမဲတမ္း ထင္ဟပ္တုံ႔ျပန္နိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေလးရွား ဘုရင္က ပါလီမန္အမတ္မ်ားသည္ ၎တို႔အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္ဘက္အျဖစ္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္္ မႈမ်ားအျဖစ္ မၿပီးသြားသင့္ေၾကာင္းလည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ထိုကြဲလြဲမႈမ်ားအား နိုင္ငံအား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေစရန္မဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ စိတ္ကူးသစ္မ်ား ေပးသင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နိုင္ငံသားမ်ား သည္ ျပႆနာမ်ိဳးစုံႏွင့္ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ခက္ခဲေသာအနာဂတ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံအား နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မ ေရမရာအေျခအေနသို႔ တစ္ဖန္ဆြဲခ်မႈ မလုပ္ၾကရန္ အႀကံျပဳလိုေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔ျပင္ COVID-19 တိုက္ဖ်က္္ ေရး အတြက္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းလည္း မေလးရွားဘုရင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္္က ေတာင္္တ႐ုတ္္ ပင္လယ္တစ္ခုလုံးနီးပါးကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားခ်ိန္တြင္ ဘ႐ူနိုင္း၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္ဝမ္၊ ဗီယက္နမ္္ တို႔ကလည္း ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အခိုင္အမာ အၿပိဳင္အဆိုင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။၀ါရွင္တန္ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ား က လည္း တ႐ုတ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အား စိန္ေခၚခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္္တ႐ုတ္္ ပင္လယ္တြင္ အနိုင္က်င့္သည့္နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳမႈကို ေပက်င္းက ရပ္ဆိုင္းရန္ ၀ါရွင္တန္က ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈ အတြက္ အျပဳင္အဆိုင္ ထုတ္ျပန္ထားၾကေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံးပန္းေနရ စဥ္ ‌တ႐ုတ္က အျငင္းပြားေရပိုင္နက္တြင္ ၎၏တည္ရွိမႈအား တိုးျမႇင့္ရန္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု အေမရိကန္က စြပ္စြဲ ခဲ့သည္။

ေတာင္္တ႐ုတ္ပ င္လယ္တြင္ အေျခအေန တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားၾကရန္ မေလးရွားနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီရွမ္မူဒင္ဟူစိန္က ၿပီးခဲ့ေသာ လ တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး အျငင္းပြားေရပိုင္နက္တြင္ ၿငိမ္း‌ခ်မ္းေရးအတြက္ မေလးရွား၏ကတိျပဳထားမႈကို ထပ္မံအတည္ျပဳ ခဲ့သည္။ အင္ဒို နီးရွားနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္နိုမာဆူဒီကလည္း COVID-19 အား တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ တစ္ကမၻာလုံးက ပူးတြဲႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္၌ ေတာင္ တ႐ုတ္ ပင္လယ္တြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ တင္းမာမႈ အရွိန္ျမင့္တက္ေစဖြယ္ရွိသည့္ အလားအလာမ်ားရွိေၾကာင္း ေမ (၆) တြင္ သတိေပး ေျပာၾကား ခဲ့သည္္။

crd:Eleven media