တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို အေမရိကန္္ စေတာ့အိတ္္စ္္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္အျဖစ္မွ  တားဆီး ပယ္္ဖ်က္္နိုင္္မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ဆိနိတ္အထက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္

(Alibaba Group Holding Ltd.) ႏွင့္ (Baidu Inc.) တို႔ ကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္္ တ႐ုတ္္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ကို အေမရိကန္ စေတာ့ အိတ္စ္ ခ်ိန္း မ်ားတြင္ စာရင္းဝင္မႈ အေပၚ တားဆီး ပိတ္္ပင္္ သြားနိုင္မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း တစ္ရပ္ကို ဆိနိတ္္ အထက္လႊတ္ေတာ္္က ေမလ (၂၀) ရက္္ တြင္္ တစ္္ခဲနက္ အတည္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္္။လက္ရွိ ကမၻာ့ စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆုံး နိုင္ငံႀကီး ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ဆက္ ဆံ ေရး တင္းမာမႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာေနစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ ဆိနိတ္၏ မူၾကမ္းအတည္ျပဳမႈ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

လူဝီစီးယားနား ျပည္နယ္မွ ရီပတ္ဘလစ္ကန္္ အမတ္ ဆိနိတ္တာ John Kennedy ႏွင့္ ေမရီလန္း ျပည္္နယ္္မွ ဒီမိုကရက္တစ္္ အမတ္ Chris Van Hollen တို႔ တင္္ သြင္းခဲ့ေသာ အဆို ပါ ဥပေဒမူၾကမ္း ကို ဆိနိတ္္ လႊတ္ေတာ္္ တြင္ အျပတ္္ အသတ္္ ေထာက္ခံ မႈျဖင့္ အ တည္္ ျပဳ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္္သည္္။အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္းအရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပအစိုးရတစ္ရပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိမေနေၾကာင္း တရားဝင္ေထာက္ခံခ်က္တစ္ခု ျပသရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အလား တူ တ႐ုတ္္ ၏ အႀကီး ဆုံးေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လုပ္ငန္းႀကီး တခ်ိဳ႕ထံ ေဒၚလာ ဘီလီယံ မ်ားစြာ စီးဝင္ေန မႈႏွင့္္ ပတ္္သက္္၍ ေဘးအႏၲရာယ္ ရွိနိုင္သည္္ ဆိုၿပီး အေမရိကန္္ ဥပေဒျပဳ အမတ္မ်ားက ခံယူထားသည္္။ အဆိုပါ စီးဝင္ေန ေသာ ေဒၚလာဘီလီယံ မ်ား အနက္ အမ်ားစုသည္ ႀကီးမား သည့္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အျမတ္အစြန္းမ်ား ရွာေဖြရန္အလို႔ငွာ ပင္စင္ ရန္ပုံေငြမ်ား၊ ေကာလိပ္ ေထာက္္ ပံ့လႉဒါန္းျခင္းမ်ားေကနတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အထူး သျဖင့္ ဉာဏ္္ရည္္တု နည္း ပညာႏွင့္ အလို အေလ်ာက္ ကားေမာင္းႏွင္္ မႈ နည္းပညာ မွ စၿပီး အင္တာနက္္ ေဒတာ စုေဆာင္းျခင္း အထိ အရာအားလုံးတြင္ ဦးေဆာင္ေနရာမ်ား ရရွိနိုင္ရန္ နိုင္ငံရွိ နည္းပညာအင္အားႀကီးလုပ္ငန္းကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ မ်ား အေပၚ အေမရိကန္္ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္္ မႈမ်ား ႀကီးထြားေနခဲ့ရသည္။ေမလ ၂၁ ရက္က က်ယ္္ ျပန႔္ ေသာ စေတာ့ေစ်းကြက္ထဲ အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း နယူးေယာ့ခ္တြင္ Alibaba ႏွင့္ Baidu အပါအဝင္ အေမရိကန္စေ တာ့စာ ရင္းဝင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႀကီးတခ်ိဳ႕၏ ရွယ္ယာေစ်းမ်ား က်ဆင္းခဲ့သည္။

ကုမၸဏီ တစ္ခုအေနျဖင့္ ယင္း သည္ ထိုကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိမေနေၾကာင္း သက္ေသမျပနိုင္ပါက သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ျပည္ပအစိုးရ တစ္ရပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိမေနေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရရန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ေငြစာရင္း စိစစ္ႀကီးၾကပ္မႈ ဘုတ္အဖြဲ႕ က သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္ ယင္းကုမၸဏီကို စာရင္းစစ္ ဝင္နိုင္ျခင္း မရွိပါက ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို စေတာ့အိတ္စ္ခ်ိန္းကေန တားျမစ္္ ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္သည္။“ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ စစ္ေအးေခတ္သစ္တစ္ခုထဲ မေရာက္ခ်င္ပါဘူး” ဟု Kennedy က ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္တို႔ကိုလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

“အမ်ား ပိုင္ စာရင္းသြင္းထား တဲ့ ကုမၸဏီ ေတြအေနနဲ႔ တူညီ တဲ့ စံႏႈန္းေတြ အတိုင္း ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္သြားသင့္ပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီ ဥပေဒ မူၾကမ္းက အားလုံးကို တန္းတူညီမၽွတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရေစမယ့္ သာမန္ အေျပာင္းအလဲေတြကို ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္၊ ေနာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံ သူေတြကိုလည္း ၎တို႔ သိရွိနားလည္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ လုပ္နိုင္ေအာင္လို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ိဳးကို ေပးနိုင္ပါလိမ့္္ မယ္္” ဟု Van Hollen က ေျပာသြားသည္။

“ဒီက ေန႔ မွာ ဒီ မူၾကမ္းကို ႏွစ္ပါတီစလုံးက တညီတညြတ္တည္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳနိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ ဂုဏ္ယူမိပါ တယ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္္ က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ အေပါင္းအသင္းေတြလည္း ဒီအတိုင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသြားခဲ့ သည္္။

crd:mizzima news