ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃) ခုသာ ျပင္ဆင္ေရး ေအာင္ျမင္ထားသျဖင့္ ယင္းအတြက္ျပဳလုပ္မည့့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ေခတၱဆိုင္းငံ့

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ခုအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃) ခုကိုသာျပင္ဆင္နိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းပုဒ္မ (၃) ခုမွာ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ တို႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာမရွိသျဖင့္ အဆိုပါ ပုဒ္မ ၃ ခုအတြက္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ယေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ေၾကညာလိုက္သည္။ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသန္းေအာင္ က ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲကို ေခတၱဆိုင္းငံ့သင့္ေၾကာင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ၊ နိုင္ငံေတာ္၏ လုံျခဳံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ၊ ေျပာင္းလဲမႈ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာမရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္” ဟု ၎ ကဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ အဆိုပါ ပုဒ္မ ၃ ခုအတြက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၆၄၆ ဒသမ ၃၁၄ သန္းကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားခံယူရာ ကန႔္ကြက္သူမရွိသျဖင့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါျပင္ဆင္မည့္ ပုဒ္မ ၃ ခုမွာ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ျပင္ဆင္နိုင္ခဲ့သည့္ ပုဒ္မ ၅၉(ဃ)၊ ဒုတိယအႀကိ္မ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း ျပင္ဆင္နို္င္ခဲ့သည့္ ပုဒ္မ ၃၂(က)၊ ပုဒ္မ ၃၂ (ခ) တို႔ျဖစ္သည္။ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ၏ မူလျပဌာန္းခ်က္မွာ “နို္င္ငံေတာ္ေရးရာမ်ားျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး စသည့္အျမင္မ်ားရွိရမည္” ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို “နို္င္ငံေတာ္ေရးရာမ်ားျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကာကြယ္ေရး အျမင္မ်ားရွိရမည္” ဟူ၍ျပင္ဆင္နိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၃၂(က)၏ မူလျပဌာန္းခ်က္မွာ “ မိခင္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ က်ဆုံးသြားသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ကေလးမ်ား၊ အိုမင္းမစြမ္းသူမ်ား၊ မသန္မစြမ္းသူမ်ားအား ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရမည္” ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို “ မိခင္ႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ က်ဆုံးသြားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရမည္” ဟူ၍ ျပင္ဆင္နိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၃၂(ခ)၏ မူလျပဌာန္းခ်က္မွာ “ မသန္မစြမ္းျဖစ္လာေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေနထိုင္စားေသာက္နိုင္ေစရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးပညာကို အခလြတ္သင္ယူနိုင္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္” ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို “မသန္စြမ္းျဖစ္လာေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေနထိုင္စားေသာက္နိုင္ေစရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးပညာကို အခလြတ္သင္ယူနိုင္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္” ဟု ျပင္ဆင္နိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။