အေမရိကန္နိုင္္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခ ေနေၾကာင့္ ေဒၚနယ္္္ထရမ့္္ ေရြးေကာက္္္ပြဲ ရႈံးလိမ့္္္မည္္္ဟု (Oxford Economics) ၏ ေရြးေကာက္္ပြဲ စံပုံစံ ခန႔္မွန္းခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ခန႔္မွန္းထား

အေမရိကန္္ နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး သည္္ သမၼ တေဒၚနယ္္္ ထရမ့္္ ၏ အႀကီး က်ယ္္ဆုံး နိုင္္ငံေရး ဂုဏ္္အဂၤါရပ္္ တစ္္ခု အျဖစ္္ ရွိခဲ့ရာကေန ယခု အခါ ယင္းသည္္ ၎၏ အႀကီးမား ဆုံး အားနည္္းခ်က္္ တစ္္ခု အျဖစ္္ ေရာက္္ရွိသြား ၿပီဟု ယူဆရ မည္ျဖစ္္သည္္။ယင္းနိုင္ငံတြင္ အလုပ္္ လက္ မဲ့မႈႏႈန္းသည္ မၾကဳံစဖူးသည့္ ႏႈန္းထားတစ္ရပ္ျဖင့္ ျမင့္တက္ေနသည္။ စားသုံးသူ ေငြသုံးစြဲမႈသည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္လာေန သည္္ ။ ဂ်ီဒီပီ သည္လည္း ၿပိဳလဲက်ေနသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အလြန္ဆိုးရြားလွသည့္ စီးပြားေရး ဦးတည္ရာ အလား အလာ မ်ား က ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အေမရိကန္သမၼတမ်ားအတြက္ ၾကမၼာဆိုးမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ခဲ့ ၾကသည္ ကို လည္း ေတြ႕ျမင္္ရမည္ ျဖစ္္သည္။

Covid 19 ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဆုတ္္ယုတ္္ က်ဆင္းမႈျဖစ္္ ေပၚျခင္း က သမၼတ ထရမ့္္ ကို လာမည့္္ နိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္္ပြဲ တြင္္ “သမိုင္း ဝင္္ အေရးနိမ့္္ မႈ” ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ ေစရန္ အေၾကာင္းဖန္္ ေစလိမ့္္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း (Oxford Economics) က ေမလ (၂၀) ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ စံပုံစံ ခန႔္မွန္းခ်က္အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တြင္ ခန႔္မွန္းထားသည္။

ေရြးေကာက္္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ခန႔္မွန္းတြက္္ ဆရန္ အလုပ္လက္္ မဲ့ျဖစ္မႈ၊ အသား တင္ ဝင္ေငြႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ တို႔ကို အသုံးျပဳ ထား သည့္ အဆိုပါ စံပုံစံက လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ထရမ့္ အေနျဖင့္ popular vote (ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ တနိုင္ငံလုံးမွာ ရွိသည့္ မဲဆႏၵရွင္ မ်ား ထည့္လိုက္သည့္မဲ) မဲရာခိုင္ႏႈန္း ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သာ ရရွိၿပီး ရႈံးသြားလိမ့္မည္ဟု ခန႔္မွန္းထားသည္။ ကပ္ေရာဂါ အက်ပ္အတည္း မ တိုင္ခင္က အလားတူအတိုင္း ခန႔္မွန္းခဲ့သည့္ စံပုံစံ ခန႔္မွန္းခ်က္တြင္ ထရမ့္သည္ မဲရာခိုင္ႏႈန္း ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အနိုင္ရလိမ့္မည္ဟု ခန႔္ မွန္း ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ ယခုအခါ ယင္းရလဒ္၏ ေျပာင္းျပန္ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသည္ ရာစုႏွစ္တစ္စုအတြင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ သမၼတတစ္ဦးအတြက္ အဆိုးရြားဆုံး စြမ္းေဆာင္မႈ ျဖစ္လာရန္ ရွိေနသည္။

“ထရမ့္္ ဘက္ အေလးသာ သြားေစမယ့္ အခ်က္ေတြ ေပၚလာခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒါက မ်က္လွည့္ဆန္တဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ အေျခအေန တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု Oxford Economics က အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးထားသည္။ စီးပြားေရးသည္ ထရမ့္အတြက္္ ေတာ့ လာမယ့္ နိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ မလြယ္ေလာက္သည့္ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ယင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ထပ္ေလာင္း ေရးသားထားသည္။

ယင္း စံပုံစံသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တို႔ကလြဲ၍ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းတြင္ popular vote ကို မွန္ကန္စြာ ခန႔္မွန္းနိုင္ခဲ့သည္။ (သို႔ေသာ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ေဂ်ာ့ဂ်္ ဒဗလ်ဴဘုရွ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေဒၚနယ္ထရမ့္တို႔အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းႏွစ္ ဦးသည္ popular vote တြင္ ရႈံးခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတရာထူးကို အနိုင္ရခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ့သည္)

အိုဟိုင္းယိုး၊ မစ္ဆိုရီ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ဘက္က အသာရသြားနိုင္

အေမရိကန္နိုင္ ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ယခု ေဆာင္းဦးရာသီတြင္လည္း ဆိုးရြားသည့္ ပုံစံတြင္ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ မႈႏႈန္း သည္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ရွိေနကာ နိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြသည္လည္း ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး က်ဆင္းမည္ျဖစ္ကာ ေဈးႏႈန္းက် ဆင္း ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသုံးစရိတ္ေလၽွာ့ခ်ျခင္း စသည့္ တိုေတာင္းသည့္ ကာလတစ္ခုတို႔ ျဖစ္ေပၚမည္ဟု အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ စံပုံစံ က ယူဆသည္။“စီးပြားေရးကေတာ့ မဟာ စီးပြား ပ်က္ကပ္ရဲ့ အတိုင္းအတာထက္ ပိုဆိုးတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္မွာ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု (Oxford Economics) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္တြင္း စီးပြား ေရး အလားအလာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ဆီ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ၿပီး Oxford Economics က ထုတ္ျပန္သည့္ သီးျခား ျပည္နယ္အ ေျခခံ ေရြးေကာက္ပြဲ စံပုံစံအရ ထရမ့္သည္ Electoral college (သမၼတေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) က ထည့္လိုက္သည့္မဲရလဒ္ပိုင္းတြင္ ၃၂၈-၂၁၀ အားျဖင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ရႈံးသြားလိမ့္မည္ဟု ခန႔္မွန္းထားသည္။ ယင္း စံပုံစံ၏ ခန႔္မွန္း ခ်က္္ အ ရ အိုင္အိုဝါ၊ ဝစ္ကြန္ဆင္၊ မီခ်ီဂန္၊ ပင္နီဆယ္လ္ေဗးနီးယား၊ အိုဟိုင္းယိုး၊ မစ္ဆိုရီ ႏွင့္ ေျမာက္ ကယ္ရိုလိုင္းနား ျပည္နယ္တို႔သည္ ဒီမိုကရက္္တစ္္ မ်ားဘက္သို႔ အေလးသာ ေရာက္ရွိသြားမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ခန႔္မွန္းရန္ ေစာလြန္းေနေသးသလား

လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ စီးပြားေရး အလားအလာမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ စံပုံစံမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကသိုဏ္းဖန္လုံးမ်ားေတာ့ မဟုတ္ေသးေပ။ ထို႔ျပင္ ယင္းတို႔တြင္ ကပ္ေရာဂါကာလမ်ားအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းထားခဲ့ဖူးသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားလည္း မရွိေပ။“ အစဥ္အလာ စံပုံစံေတြကေတာ့ သာမန္အခ်ိန္ကာလေတြမွာ အလုပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ခုခ်ိန္မွာ သာမန္အခ်ိန္ကာလတစ္ခုထဲမွာ ရွိေနတာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု AGF Investments မွ အေမရိကန္မူဝါဒေရးရာ မဟာဗ်ဴဟာအရာရွိခ်ဳပ္ Greg Valliere က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေျခာက္လ လိုေသးသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္လတြင္လည္း ကမၻာႀကီးတြင္ ယင္းအခ်ိန္ကာလအတိုင္း အတာအ တြင္း မည္မၽွအထိ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္ ဆိုသည္ကို ေတြ႕ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျခာက္လအတြင္း အလုပ္လက္မဲ့မႈႏႈန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမည္ သို႔မဟုတ္ ဂ်ီဒီပီ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပိဳလဲမည္ ဆိုသည္ကို မည္သူကမွ ခန႔္မွန္းနိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

အကယ္၍သာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ယေန႔မွာပင္ က်င္းပမည္ဆိုပါက ဒုသမၼတေဟာင္း ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္ အနိုင္ရေကာင္း ရသြားနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ ေျခာက္လတြင္ ထရမ့္အေနျဖင့္ ဘိုင္ဒင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စကားစစ္ထိုးပြဲကို ျပန္လည္ ေဘာင္သြင္းရန္ ႏွင့္ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္ သက္ ၍ တ႐ုတ္အေပၚ အျပစ္ဖို႔ရန္ အခ်ိန္ရမည္ျဖစ္သည္။

အေလာင္းအစား လုပ္ငန္းမ်ားက ထရမ့္ဘက္ကို အေလးေပးထား

အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္က စံပုံစံမ်ားသည္ ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား မဟုတ္ သည္ ပင္ျဖစ္ သည္။ ယင္း ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ကပ္ေရာဂါအေပၚ ထရမ့္၏ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူထူဆႏၵခံယူ ပြဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္နိုင္သည္။“ကူးစက္မႈအသစ္မ်ား ျမင့္တက္လာမယ္ဆိုရင္ ထရမ့္အေနနဲ႔ နိုင္ငံကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မႈေတြ လုပ္္ တာ ေစာလြန္းတယ္လို႔ ျပည္သူေတြ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကူးစက္မႈအသစ္ေတြ က်သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထရမ့္ဟာ ခ်ီးက်ဴးမႈတစ္ခ်ိဳ႕ ရပါလိမ့္မယ္” ဟု Valliere က ေျပာသည္။

ေနာက္ ထပ္ လိုရာသုံးနိုင္ေသာ ဖဲခ်ပ္တစ္ခုက ကပ္ေရာဂါက ေရြးေကာက္ပြဲ မဲလာေပးသူအေရအတြက္အေပၚ မည္သို႔မည္ပုံသက္ေရာက္မည္လဲ ဆိုသည္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္မ်ားအတြက္ မဲေပးသူအေရအတြက္ မ်ားျပားမည္ဆိုပါက ဖေလာ္ရီဒါ၊ တကၠဆက္၊ အရီဇိုးနား၊ တန္နက္ဆီ ၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္တို႔တြင္ ထရမ့္ ရႈံးသြားနိုင္သည္ဟု Oxford Economics က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဲေပးသူအေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းပါက ထရမ့္အေနျဖင့္ electoral college တြင္ ေအာင္ပြဲရသြားနိုင္ဟု ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းမႈဆိုင္ရာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Predictlt ကို အသုံးျပဳသူမ်ားက ထရမ့္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ နိုင္မည့္ အလားအလာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးထားသည္။ ယင္းသည္ မတ္လက ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန တက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္း အေလးေပးမႈမ်ားကလည္း ထရမ့္ကို အေလးေပးထားေၾကာင္း RealClearPolitics က ျပဳစုထားသည့္ ပ်မ္းမၽွခန႔္မွန္းခ်က္အရ သိရသည္။Recessions (စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈ) မ်ားေၾကာင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲသမၼတမ်ား အထိနာနိုင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ေနသည္မွာ ရွင္းလင္းေနသည္။

ဥပမာ အားျဖင့္ မီခ်ီဂန္၊ ပင္နီဆယ္လ္ေဗးနီးယားႏွင့္ နီးဗားဒါး ျပည္နယ္တို႔ရွိ အလုပ္သမားထု၏ ေလးပုံပုံ တစ္ပုံသည္ မတ္လ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ေမလ (၉) ရက္အတြင္း ကနဦး အလုပ္လက္မဲ့ ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ေလၽွာက္ထားခဲ့ၾကသည္။ အိုဟိုင္းယိုးျပည္နယ္တြင္လည္း အလုပ္သမားထု၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ယင္းကာလအတိုင္းအတာအတြင္း အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္မ်ား အတြက္ ေလၽွာက္ထားခဲ့သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလမွာ ရီဆက္ရွင္တစ္ခုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ တာဝန္ထမ္းဆဲ သမၼတတိုင္း ရႈံးနိမ့္ထားခဲ့ပါတယ္” ဟု Raymond James မွ ဝါရွင္တန္ မူဝါဒေရးရာ အကဲျဖတ္ပညာရွင္ Ed Mills က ေျပာသြားသည္။သို႔ေသာ္ နိုင္ငံစီးပြားေရးသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ျပန္ေရာက္လာၿပီ၊ အလုပ္လက္မဲ့မႈႏႈန္းသည္လည္း သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားၿပီ၊ ဂ်ီဒီပီသည္လည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျပန္နာလန္ထူလာၿပီဆိုၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား ယူဆခံစားနိုင္ျခင္း ရွိျခင္း မရွိျခင္းကပဲ အဓိက အခ်က္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

“တကယ့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံရမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ စီးပြားေရးဟာ ဘယ္လိုပုံစံ ရွိေနမလဲ ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္၊ နိုင္ငံဟာ ကိုဗစ္-၁၉ ရဲ့အဆိုးဆုံးအေျခအေနနဲ႔ အဆိုးရြားဆုံး စီးပြားေရး ရိုက္ခတ္မႈကို ေက်ာ္လႊားသြားနိုင္မွာလား ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု Mills က ေျပာသည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယင္းေမးခြန္းမ်ားကို မည္သူကမွ ေျဖဆိုနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

အခြန္တိုးျမႇင့္မည့္ အလားအလာ ရွိေနသလား

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မေသခ်ာမေရရာမႈက စေတာ့ေဈးကြက္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးအႏၲရာယ္တစ္ခု ျဖစ္သြားနိုင္သည္။တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထရမ့္၏ စီးပြားေရးအေျခခံသေဘာတရားကို ေထာက္ခံလိုလားေသာ အစီအစဥ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကို Wall Street အေနျဖင့္လည္း ျမင္ခ်င္မည္မဟုတ္ေပ။ ထရမ့္၏ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမ်ားကို ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံသူမ်ား မႏွစ္သက္ေသာ္ျငား ၎၏ ေကာ္ပိုရိတ္ အခြန္ ေလၽွာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္မႈက S&P 500 ၏ ဝင္ေငြမ်ားကို တိုးတက္ေစခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာျပန္ဝယ္မႈဆိုင္ရာ ရတနာပုံဆိုက္ျခင္းကိုပါ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထရမ့္၏ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္ တိုးျမႇင့္မႈမ်ားကလည္း စေတာ့တန္ဖိုးမ်ားကို ျမင့္တက္ေစရန္ ေထာက္ကူေပးခဲ့သည္။

ကပ္္ ေရာဂါျဖစ္ေသာ္ျငား S&P 500 သည္ ထရမ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလကထက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ျမင့္တက္ၿပီး ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။အကယ္၍ ဘိုင္ဒင္ အနိုင္ရမည္ဆိုလ်င္၊ ဆိနိတ္ကို ဒီမိုကရက္တစ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မည္ ဆိုပါက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လူခ်မ္းသာမ်ားအေပၚ အခြန္တိုးေကာက္မည့္ အေရး ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ျခင္းအေပၚ ကန႔္သတ္ခ်က္အသစ္မ်ား ခ်မွတ္နိုင္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား တိုးျမင့္ခ်မွတ္နိုင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“ ဧရိယာအား လုံးတိုင္းနီးပါးမွာ ထရမ့္ဟာ အရင္သမၼတေဟာင္း အိုဘားမားထားခဲ့တဲ့ အေမြအႏွစ္ကို ပ်က္ျပယ္ထားေစခဲ့ပါတယ္” ဟု Eurasia Group မွ အကဲျဖတ္မ်ားက ေမလ ၁၉ ရက္ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တြင္ သတိေပးသြားခဲ့သည္။ “ဘိုင္ဒင္ သမၼတ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိုဘားမားအစိုးရရဲ့ မူဝါဒ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကို ျပန္လည္အသက္သြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားပါလိမ့္မယ္၊ ကိစၥအမ်ားစုမွာဆိုရင္ အဲဒီထက္ ေက်ာ္လြန္သြားနိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသြားခဲ့သည္။

crd:mizzima news