အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ (Covid 19)ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္မႈႏႈန္း ကမၻာေပၚတြင္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္ ေနျခင္းမွာ ဂုဏ္္ယူစရာ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္ ေျပာဆို

အေမရိကန္္ ျပည္ေထာင္္စု တြင္္ (COVID 19) ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္ျဖစ္္ပြား မႈ အဆမတန္္ ျမင့္္တက္္ေနၿပီး ကမၻာေပၚ တြင္္ ဗိုင္းရပ္္ ကူးစက္ခံရမႈ အျမင့္ဆုံး အဆင့္္သို႔ ေရာက္္ရွိေနသည့္္ ကိစၥမွာ ဂုဏ္ျပဳ ဆုတံဆိပ္္ ခ်ီးျမႇင့္္ခံ ရသည့္္ ကိစၥပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတေဒၚနယ္္ထရမ့္္ က သုံး သပ္ေျပာၾကား လိုက္္သည္္။

“ကၽြန္ေတာ္္ ဒီကိစၥ ကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္္ေတာ့ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥ တစ္္ခုပဲ၊ ဘာျဖစ္္ လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ရဲ့ စမ္းသပ္္ စစ္ေဆးမႈစနစ္္ဟာ အင္မတန္ေကာင္းတယ္္ ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္္ သက္ေရာက္ လို႔ပါပဲ”ဟု ေဒၚနယ္္ထရမ့္္က အိမ္ျဖဴေတာ္္ တြင္ ေျပာၾကား သည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ကူးစက္ျပန္႔ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးကက္ဘိနက္ အစည္းအ ေဝး ကို ၿပီးခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ဒါနဲ႔ စကားမစပ္၊ က်ဳပ္္တို႔ တိုင္းျပည္က ကူးစက္္မႈ အမ်ားဆုံး လို႔ ခင္ဗ်ား တို႔ေျပာမယ္္ ဆိုရင္၊ အဲလို မ်ားရတဲ့အေၾကာင္းအရင္း က က်ဳပ္္ တို႔ ဟာ တျခား နိုင္္ငံေတြထက္္ ပိုၿပီး စမ္းသပ္္ စစ္ေဆးနိုင္္ လို႔ပဲလို႔ ထည့္ေျပာသင့္တယ္”ဟု ထရမ့္ကဆိုသည္။“အဲဒီေတာ့ ကၽြန္္ ေတာ္္ တို႔မွာ ေရာဂါကူးစက္ခံရတဲ့သူေတြ အေျမာက္အျမားရွိ ေနတဲ့ကိစၥကိုဆိုးရြားတဲ့ကိစၥလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မသတ္မွတ္ပါဘူး”

“တကယ္္ တမ္းေျပာရရင္ ဒါဟာ ဂုဏ္္ျပဳ ဆုတံဆိပ္တစ္ခုလို႔ပဲ ျမင္မိတယ္။ တကယ္လည္းဟုတ္တယ္၊ ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆိပ္တစ္ခုပါပဲ”ဟု ၎က ဆက္္လက္ေျပာၾကားသည္။ (COVID 19) ဗိုင္းရပ္စ္ ရွိ၊ မရွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္စြာဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္္ ဖြယ္္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးအမႈထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္အေျမာက္အျမားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဂၽြန္္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္္ က ျပဳစုေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ (၁ ဒသမ ၅) သန္း ရွိ ၿပီး ယင္း ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ (၉၂,ဝ၀ဝ) ဦးရွိ သည္္။ က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္မ်ားအဆို အရ ရက္သတၱ တစ္ပတ္အတြင္း ေသဆုံးသူ ဦးေရ တစ္ေသာင္းခန္႔္ ရွိသည္္။

ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရမႈအမ်ားဆုံးနိုင္ငံမွာ ႐ုရွားျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း သုံးသိန္းနီးပါးရွိသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စု တြင္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္သည္ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ေသဆုံးသူ ဦးေရစုစုေပါင္း၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ရွိ သည္။ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္တစ္္ခု တည္းတြင္ (COVID 19) ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ ေသဆုံး သူ (၂၈,၃၀ဝ) ခန္္႔ရွိသည္္။

crd:The voice