ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ တ႐ုတ္ေၾကာင့္  လူအစုလိုက္္ အျပဳံလိုက္္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတထရမ့္က  စြပ္စြဲေျပာဆို

(COVID 19) တုံ႔ျပန္္ ေရးတြင္ တ႐ုတ္္၏ အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝမႈေၾကာင့္ ကမၻာတစ္္ဝန္း လူအစုလိုက္္ အျပဳံလိုက္္ ေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း အေမရိကန္္ သမၼတ ေဒၚနယ္္ထရမ့္္က ေမ (၂၀) ရက္္ တြင္္ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုခဲ့သည္္။ထရမ့္က ေမ ၂၀ ရက္တြင္ တြစ္တာ၌ အထက္ပါ အ တိုင္း ေရး သားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕၌ ဒီဇင္ဘာအကုန္ပိုင္းတြင္ COVID-19 စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း ပ်ံ႕ႏွံ့ ခဲ့ ကာ လူ (၃၂၃၀၀၀)ဦး ေသဆုံးခဲ့ ၿပီးျဖစ္္သည္္။

ထရမ့္္ သည္္ (COVID 19) ျဖစ္္ပြားမႈ ကို ကနဦး တြင္ ခပ္ေပါ့ေပါ့ သာေျပာဆိုခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္္ အစိုးရက ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေၾကာင္း ပင္ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထရမ့္္ က ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ဝူဟန္္ ရွိ ဓာတ္ခြဲခန္း တစ္္ခုမွ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ့ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာင္း လဲေျပာဆိုကာ နိုဝင္္ဘာ တြင္ ျပဳလုပ္္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ တ႐ုတ္္ ကို အျပစ္္ တင္္ ၿပီး ၎ နာမည္ေကာင္း ရရန္္ မဲဆြယ္္ သည့္္ ပုံစံမ်ိဳး ကို လုပ္ေဆာင္္ လာခဲ့သည္္။တ႐ုတ္္၌ (COVID 19) ျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနကို ဖုံးဖိထားသည့္အတြက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕(WHO) အားေပးေနသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ ဘက္္ ကလည္း ထရမ့္၏ေျပာဆိုမႈ ကို တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ C(OVID 19) ျဖစ္ေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ကို အေမရိကန္ စစ္္ သည္္ မ်ားက တ႐ုတ္သို႔ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ေက်ာက္လီခ်န္္ ကလည္း ယခင္က တုံ႔ျပန္စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။ထရမ့္က (WHO) အေပၚေဝဖန္မႈကိုလည္း ေက်ာက္္က အေမရိကန္္ ဘက္္မွ ေျပာဆိုမႈ မ်ားတြင္ အမွားအယြင္း မ်ား၊ အားနည္းခ်က္္ မ်ားရွိေနၿပီး လိမ္လည္မႈမ်ားႏွင့္ ေကာလာဟလမ်ားအေပၚသာ အေျခခံထားေၾကာင္း ေမ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ ၏ ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးကို အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္က ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္ကို လက္ရွိအေမရိကန္္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိမမူမိသည့္ဟန္ရွိေနေၾကာင္း ေက်ာက္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေမရိကန္္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ တ႐ုတ္အေပၚ အျပစ္ပုံခ်ခ်င္ေသာ္လည္း ပုံခ်ရန္မျဖစ္နိုင္ဘဲရွိေနေၾကာင္း၎ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာႏွင့္ ဖုန္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္လည္း တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က အေမရိကန္ကို ေဝဖန္ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။ နိုင္ငံတကာ၏ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားက ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး အစရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္္ မႈမ်ားအားနည္းေအာင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားအား တ႐ုတ္က ဆန႔္က်င္ပါေၾကာင္း ရွီကေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္နိုင္ငံပိုင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာန ကေဖာ္ျပခဲ့သည္္။

crd:The myanmar Time