တနသၤာရီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္္ေဟာင္း ေဒါက္္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ အမႈေလးမႈအတြက္ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္္ (၃၀)ခ်မွတ္္ခံရ

အဂတိ လိုက္္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုျခင္းခံထား ရေသာ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ ေဟာင္း ေဒါက္္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္္ အား စုစုေပါင္း အမႈေလးမႈ အတြက္ တစ္္မႈ လၽွင္္ ေထာင္္ဒဏ္္ (၁၀)ႏွစ္္စီ က်ခံရန္္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး တရား႐ုံး က ယေန႔(ေမ ၂၂ ရက္)တြင္္ အမိန္႔ခ်မွတ္္ လိုက္္သည္္။

အမႈေလးခု အနက္ တတိယႏွင့္ စတုတၳ အမႈတို႔ကို တစ္ေပါင္းတည္း က်ခံရန္ အမိန္႔ခ် လိုက္္သျဖင့္ ေဒါက္္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္မွာ အမႈေလးခု ေပါင္း စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္္ (၃၀)က်ခံ ရမည္္ ျဖစ္္သည္္။ပထမအမႈလမ္းဦးစီးသို႔ ဘ႑ာေငြ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းခ်ေပးမႈႏွင့္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံမႈ၊ ဒုတိယ အမႈ ေလယာဥ္ကြင္း ၿခဳံရွင္းသည့္အမႈႏွင့္ တတိယအမႈ GGS သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အေႂကြးကိစၥႏွင့္ စတုတၳအမႈ သရက္ေခ်ာင္း အိမ္ၿခံႏွင့္ (GGS) တင္ဒါ ကိစၥတို႔ ျဖစ္သည္။

တတိယႏွင့္ စတုတၳ အမႈတြင္ (GGS)ကုမၸဏီ မွ တာဝန္္ ရွိသူ (၃)ဦးလည္းပါ ဝင္္သည္္။ တတိယႏွင့္္ စတုတၳအမႈတို႔အတြက္္ (GGS) ကုမၸဏီ မွ မန္ေန ဂ်င္း ဒါ႐ိုက္္ တာ ဦးသိန္းေထြးႏွင့္ ဦးေအာင္ျမတ္္ ကို (၁၀) ႏွစ္စီ တစ္ေပါင္းတည္း က်ခံရန္ ခ်မွတ္္ ခဲ့သည္။ စတုတၳ အမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ GGS ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာ ဦးသူရအုံကိုမူ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။စတုတၳအမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ မိသားစုပိုင္ သရက္ေခ်ာင္း ေနအိမ္ကို ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းယူလိုက္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္သည္။အမႈ ကို တစ္ႏွစ္္ ေက်ာ္ၾကာ စစ္ေဆးၿပီး အမိန္႔ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်ဳပ္ရက္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္္ ရွိသည္္။

crd:The standard Time