စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊဘိုၿမိဳ႕ကေမၻာဇ ဘဏ္္ခြဲ(၁)မွ ဘဏ္္ဝန္ထမ္း (၁)ဦး  ေငြက်ပ္္သိန္း (၅၀၀၀) နီးပါး အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္္မႈ ျဖစ္္ပြား

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ေရႊဘိုခရိုင္္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ကေမၻာဇ ဘဏ္္ခြဲ(၁) မွဘဏ္္ဝန္္ထမ္း (၁)ဦးသည္္ တစ္ေသာင္းတန္္ အုပ္္မ်ားထဲ တြင္ တစ္ေထာင္က်ပ္္တန္္ မ်ား အစားထိုး ျပဳလုပ္္ခဲ့ကာ ေငြက်ပ္္သိန္း (၅၀၀၀) နီးပါး အလြဲ သုံးစား ျပဳလုပ္္ မႈျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊဘိုၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၏ ရဲမွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္္။ေမ (၁၉) ရက္က ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ(၁)ေရႊဘိုသို႔ ေငြလာေရာက္ထုတ္ယူသူတစ္ဦးက ထုတ္ယူ သည့္ေငြမ်ားကို စစ္ေဆးေရတြက္ခဲ့ရာ တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္ေငြထုတ္(၁)ထုတ္လၽွင္ အေပၚတစ္ရြက္ေအာက္တစ္ရြက္မွာ တစ္ေသာင္း တန္ ျဖစ္ၿပီး က်န္ (၉၈) ရြက္သည္ တစ္ေထာင္က်ပ္္တန္္ မ်ားျဖင့္ ညႇပ္ထားသည္္ ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ(၁) မွဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ ဘဏ္ရွိေငြထုတ္ေကာင္တာႏွင့္ ေငြသိုေလွာင္ခန္းအတြင္း ဝင္ ေရာက္္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ေငြထုတ္ေကာင္္ တာ၌ တစ္ေသာင္းတန္အုပ္္သိန္း ၁၀၀ စီပါ ၁၅အုပ္ စုစုေပါင္း သိန္း(၁၅ဝဝ)ႏွင့္ ေငြသိုေလွာင္ ခန္းတြင္ တစ္ေသာင္းတန္္အုပ္္ သိန္း (၁၀၀) စီပါ (၄၀)ထုတ္္ စုစုေပါင္း သိန္း(၄ဝဝဝ)တြင္ အလားတူ တစ္ေထာင္က်ပ္္တန္္ မ်ားညႇပ္၍ ထားရွိ သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ေငြထုတ္ေကာင္တာႏွင့္ေငြသိုေလွာင္ခန္း၌ စုစုေပါင္းသိန္း၅၅ဝဝရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း (၆၄၉)သိန္းသာ ရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္္ (၄၈၅၁၀၀၀၀၀)ကြာဟ ေန သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ ရေၾကာင္း သိ ရသည္္။

ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ(၁)မွေ ငြေၾကးတာဝန္ခံ ကိုမင္းေက်ာ္သူရထြန္း ထံ ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္းရာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍မရရွိပဲ ၄င္း သည္ ေရႊဘိုေဆး႐ုံႀကီး တြင္ ေဆးကုသမႈခံ ယူေနရေသာေၾကာင္း ၊ေဆး႐ုံကိုသြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေငြမ်ားအား ၄င္းမွ ေလာင္း က စားျပဳလုပ္မိခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံ ခဲ့၍ ဘဏ္္ရွိCCTVမွတ္တမ္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ခဲ့ရာ ၄င္းသည္ မသကၤာဖြယ္ရာျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊဘိုၿမိဳ ႕ကေမၻာဇ ဘဏ္္ခြဲ(၁) မွ ေငြေၾကးတာဝန္ခံ ကိုမင္းေက်ာ္သူရထြန္း သည္ ေမ (၁၉) ရက္က ပိုးသတ္ေဆးေသာက္၍ မိမိကိုယ္ မိမိေသေၾကာင္း ႀကံစည္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ရဲစခန္းမွ(ပ)၃၁၉/၂၀၂၀၊ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ- ၃၀၉အရ အမႈဖြင့္လွစ္္ ခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ ေမလ (၂ဝ)ရက္္ ေန႔က ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ(၁)မွ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚခင္မ်ိဳးခိုင္မွ ေရႊဘိုၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း တြင္ တရားျပဳလုပ္တိုင္တန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ(၁)မွ ေငြေၾကးတာဝန္ခံကိုမင္းေက်ာ္သူရထြန္း ကို(ပ)၃၁၈/၂၀၂၀၊ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၄၀၈ အရ အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္္။

crd:Eleven media