နိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္္ (COVID 19)ေရာဂါႏွင့္္ ပတ္္သက္္၍  ေျဖေလၽွာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္္အတြက္ သတိထားၾကရန္ တပ္ခ်ဳပ္မွသတိေပး ေျပာၾကား

(COVID 19) ေရာဂါႏွင့္္ ပတ္္သက္္၍ နိုင္္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္္ ေျဖ ေလၽွာ့မႈ မ်ားျပဳလုပ္္ ရာ၌ တစ္္ေက်ာ့ျပန္္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္္ အတြက္္ အစစ အရာရာ သတိထား၍ လုပ္ေဆာင္္ ၾကရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မ ေတာ္္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္္ က ေျပာၾကားသည္။

(COVID 19) ေရာဂါ ကာကြယ္္ ေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္္ေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္္ ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္္ေပးနိုင္္ ေရး သတၱမ အႀကိမ္္ ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးကို ေမ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆို ပါအစည္းအေဝး အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းတပ္မ ေတာ္္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္္႐ုံးက သတင္းထုတ္္ ျပန္္သည္။

တပ္မေတာ္္အ ေနျဖင့္္ (COVID 19) ေရာဂါ ဆိုင္္ရာ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ရခိုင္ေဒသ တြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိၿပီး ျပည္သူလူထု ကိုထိခိုက္ေစမည့္ အက်ပ္ အတည္းမ်ားအား ကာကြယ္ကူညီေျဖရွင္း ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေန ျဖင့္ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္ဝတ္ပါအတိုင္း ျပည္ သူအေပၚ ေရလို လလို က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံ့အေရး၊ အမ်ိဳးသားအေရးျဖစ္ ၿပီး ျပည္္ သူႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ စြမ္းအားမ်ား မထိခိုက္ေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရ မည္ျဖစ္၍ လုပ္စရာရွိသည္မ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္္မာ နိုင္္ငံတြင္္ စစ္ေဆး နိုင္သည့္ ပမာဏ နည္းပါးလ်က္္ ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံးဝ မေလၽွာ့ ၾကရန္္ လိုေၾကာင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို ကုသေပးေနသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူေပးေနသူမ်ား၊ မိသားစု ဝင္္ မ်ားအားလုံး၏ လုပ္အား၊ စြမ္းအား၊ စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားသျဖင့္ တိုင္းျပည္စြမ္းအား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈ ေရး၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမ်ားကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ား တြင္ ေျဖေလၽွာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနသည္ ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အစစ အရာ ရာသတိထား၍ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္္ ကာကြယ္္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္အ ေနျဖင့္ (COVID 19) ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္္ ကုသေရးအတြက္ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္္ သည္္မ်ား အားလုံးကို လုပ္္ေဆာင္္ ေပးေနၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္္ရာ တြင္ ျပည္သူ မ်ားအတြက္သာမက “၀” အဖြဲ႕ (UWSA) ႏွင့္ ကခ်င္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) စသည့္ တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ သည့္ တိုင္းရင္း သားမ်ား ပင္ျဖစ္၍ COVID-19 ေရာဂါဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်န္္လွပ္္ မထားဘဲ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္္မႉးႀကီး မင္းေအာင္္လွိုင္္ က ေျပာ ၾကားသည္္။

ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္း ခ်ဳပ္နိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအလိုက္ အ မိန႔္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေသာ္ လည္း ယခု အခါ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းလာသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူမ်ားတြင္ ျပည္ပမွ ျပန္လည္္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ား ေတြ႕ရွိမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ ခရီးသြားရာဇဝင္မရွိ၊ ေရာဂါပိုးရွိ သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရွိ သည့္ Silent Carrier မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္မႈမ်ားေတြ႕ရွိရသည့္အေျခအေနမ်ား၊ မၾကာခင္ မိုးရာသီေရာက္ရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး အျဖစ္မ်ား သည့္ ရာသီတုပ္ေကြး၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါလကၡဏာမ်ား သည္ COVID-19 ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူယိုး မွားျဖစ္နိုင္သျဖင့္ သတိျပဳရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို အစည္းအေဝးသို႔ တက္ ေရာက္လာသူမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾက သည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္္ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္က COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ မႈလုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္ေသာ တစ္ကိုယ္ရည္ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သန႔္ရွင္းေရး၊ COVID-19 ႏွင့္ မ်က္စိ အကာအကြယ္မ်က္မွန္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ လက္္ေဆးျခင္း၊ သန႔္ရွင္းေျခာက္ေသြ႕မႈရွိျခင္း၊ သြားလာမႈဆင္ျခင္ျခင္း၊ မျဖစ္မေန အေရး ႀကီးမွသာ အခ်ိန္အနည္းဆုံးႏွင့္ လူအနည္း ဆုံးသြား လာမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံတို႔သည္ အပင္ပန္းခံ၍ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း ၏အက်ိဳးကို ခံစားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပတြင္ အခက္အခဲရွိ၍ ျပန္ဝင္လာၾကသူ မ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားပင္ျဖစ္၍ ျငင္း ပယ္၍ မရေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရာ တြင္ COVID-19 ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ နိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ နည္းလမ္း မ်ား ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ တပ္မေတာ္္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိုးဝင္း၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္း၊ ညႇိႏွိုင္း ကြပ္ကဲေရးမႉး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္္ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္္ ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္္။

crd:Eleven media