လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ (COVID 19) ေရာဂါ ေပ်ာက္္ကင္းသူ အသက္္ (၅၄)ႏွစ္္ အရြယ္ လူနာ အမွတ္္(၁၁၁) ကင္္ဆာ ေရာဂါျဖင့္ ရန္ကုန္္ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ကြယ္္လြန္္

(COVID 19) ေရာဂါ ေပ်ာက္္ကင္္းသြားတဲ့ လွိုင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္္က လူနာ အမွတ္္(၁၁၁) အမ်ိဳးသမီး ဟာ ကင္္ဆာေရာဂါ နဲ႔ ဒီေန ႔မနက္္ ကြယ္္လြန္ သြားတယ္္ လို႔ လွိုင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္္စားလွယ္္ ဦးဝင္းေမာင္္ က ေျပာပါတယ္္။အသက္္ (၅၄) ႏွစ္္ အရြယ္္ အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးဟာ COVID 19 ေရာဂါ Negative သုံးႀကိမ္္ ျပၿပီးေနာက္ ေျမာက္ဥကၠလာ ေဝဘာဂီ ေဆး႐ုံ ကေန ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔က တည္းက ဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္္ မွာ ေမ (၁၈) ရက္ေန႔ကစၿပီး ရန္ကုန္္ ေဆး႐ုံႀကီးမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရတာ ျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔မနက္က ကြယ္လြန္္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္္။ လူနာအမွတ္္ (၁၁၁) ကို ဧၿပီ ၁၉ ရက္က အတည္ျပဳေတြ႕ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး COVID-19 အတည္ျပဳလူနာေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ခဲ့ တာ မရွိသလို ျပည္ပခရီးသြားတာ မရွိခဲ့ေပမယ့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးမွာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ စစ္ေဆးခဲ့ရာကေန ေရာဂါကူးစက္္ခံ ထားရတာကို ေတြ႕ခဲ့ရတာပါ။

သူနဲ႔ အတူ တရက္္ တည္း အတည္ျပဳ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ သဃၤန္းကၽြန္း က လူနာအမွတ္္ (၁၀၉) အသက္္ (၃၇)ႏွစ္အရြယ္္ အမ်ိဳးသား လူနာဟာလည္း COVID 19 အတည္ျပဳလူနာေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ခဲ့ တာ မရွိသလို ျပည္ပ ခရီးသြားတာ မရွိခဲ့ေပမယ့္ ရန္ကုန္အ ေနာက္ပိုင္းေဆး႐ုံ မွ, ေစာင့္ၾကည့္လူနာ အျဖစ္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ကေန ေရာဂါကူးစက္္ ခံထားရတာ ကို ေတြ႕ခဲ့ရ တာပါ။

crd:dvb news