ဇြန္္လ (၁)ရက္္ေန႔မွစၿပီး Covid 19ေရာဂါမျပန႔္ပြားေရး အတြက္္ ခ်မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္္ခ်က္္ အခ်ိဳ႕ကို  ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္္ ေျပာၾကား

ေရာဂါ မျပန႔္ပြားေရး အတြက္ ခ်ထားေသာ သတ္္မွတ္္ခ်က္္ အခ်ိဳ႕ကို ဇြန္္လ (၁)ရက္္မွစၿပီး ေျဖ ေလွ်ာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္္ ၏ အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္္ စာမ် က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္္။”ေမလ(၃၁)ေန႔အထိ ေရာဂါမပ်ံ႕ ပြားေရးအ တြက္ ခ်ထား တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔ကစၿပီး ေျဖေလွ်ာ့ပါမယ္။ သတိႀကီးစြာနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း ႏိုင္ငံ ရဲ႕ယႏၲရား ျပည့္ဝစြာ ျပန္လည္ပတ္္ ႏိုင္ရးကို ဦးတည္္ ပါတယ္”ဟု ေရးသား ထားသည္္။

“ဒီကိစၥမွာ သာမက၊ အျခားကိ စၥအဝဝမွာပါ ျပည္္သူ ေတြရဲ႕စိုးရိမ္္ ခ်က္ေတြ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္္ ေတြ၊ ျဖစ္ခ်င္္ တာေတြ၊ ျဖစ္သင့္္ တာေတြ ၊ျဖစ္ ႏိုင္ တာေတြ အၿမဲစိတ္္္ ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္္။ အေကာင္း ဆုံး အေျဖ ကို အၿမဲရွာ ေနပါတယ္္္။ အေကာင္းဆုံး အေျဖ ရႏိုင္္ ဖို႔က ျပည္သူေတြ ရဲ႕ အကူ အညီ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို လိုအပ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ထပ္ေလာင္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ ႏွလုံး၊ ဦးေႏွာက္ထဲစြဲသြားေအာင္ အႀကိမ္္ (၂၀၀) ေျပာရမဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေလ’ဟု ႏိုင္ငံေတာ္္ ၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္္က ေရးသား ထားသည္။

ယခုေျဖ ေလွ်ာ့ေပးမႈ မ်ားသည္ စည္းကမ္း လိုက္နာျခင္း အားျဖင့္ Covid 19 ကာကြယ္ေရးကို ေဖးမ ေပးျခင္း ၏ အက်ိဳးျဖစ္္ ေသာေၾကာင့္ ကိုဗစ္္ ကို အႏိုင္ရေရး အတြက္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းျခင္း အားျဖင့္ ဆက္ၿပီး ကူညီၾကရန္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က ေမတၱာရပ္္ခံ ထား သည္။ Covid 19ကာကြယ္္၊ ထိန္းခ်ဳပ္္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသား အဆင့္ ဗဟိုေကာ္္မတီ မွ ျပည္ေထာင္္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ ေထာင္္ စု ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွCovid 19 ကာကြယ္္ ထိန္းခ်ဳပ္္ တားဆီးေရး အတြက္ ေမ (၁၅)ရက္္ အထိ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ျပန္ၾကားခ်က္၊ အမိန္႔္၊ အမိန႔္ေၾကညာ စာ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္္ မ်ားအား ေမလ (၃၁)ရက္္ အထိ ရက္္တိုးျမႇင့္္ ထားျခင္း ျဖစ္္သည္္။

crd:The standard Time