(28.5.2020)ရက္ေန႔ COVID 19 လူနာသစ္္ မေတြ႕ရွိ  ေရာဂါ ကင္းစင္္သူ (၁၂၆) ဦးရွိ၊ (၁၁၈)ဦး ေဆးရုံမွဆင္းခြင့္ရ

(COVID 19)ေရာဂါ ကင္းစင္္သူ (၁၂၆)ဦး အနက္္ (၁၁၈)ဦး ေဆးရုံမွ ဆင္းခြင့္္ရ ၿပီး အတည္ျပဳ လူနာ သစ္ မ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ေမ (၂၈)ရက္္ ည (၈)နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္္ အရ ေမ (၂၈)ရက္္ ေန႔အတြက္္ (COVID 19) ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးမႈ မ်ားအား အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ဓာတ္္ခြဲမႈ ဆိုင္္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (ပထမအသုတ္) အျဖစ္ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၄၇၀) ခု၊ ေဆးသုေတ သန ဦးစီးဌာန မွ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၁၄၈) ခုႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္္(၁) တပ္မေတာ္္ ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္-၁,၀၀၀) မွ ဓာတ္္ခြဲ နမူနာ (၉၄) ခု၊ စုစုေပါင္း (၇၁၂)ခု တြင္္ စစ္ေဆးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္္ခဲ့ ရာတြင္ COVID 19 ေရာဂါ ဓာတ္္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာသစ္္ မေတြ႕ရွိ ရေၾကာင္း သိ ရသည္္။

ထုိ႔ျပင္ ေမ (၂၈)ရက္ေန႔ အထိ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာ ေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား ၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာမ်ားတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္္ ဆက္္တိုက္္ ပိုးမေတြ႕ရွိ သူ စုစုေပါင္း (၁၂၆) ဦးရွိ ၿပီး ၎တို႔ အနက္ (၁၁၈) ဦးအား ေဆး႐ုံ မွ ဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ ၿပီးျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာ ဆက္လက္ ကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္္မာ ႏိုင္္ငံတြင္ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၂၀၆) ဦးရွိၿပီး ၎တုိ႔ အနက္္ ေသဆုံး သူ (၆)ဦးရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက ထုတ္ျပန္္ ထားသည္္။

crd:Eleven media