ရခိုင္ျပည္နယ္္ ရေသ့ေတာင္္ၿမိဳ႕နယ္္ရွိ သဇင္ၿမိဳင္္ ရဲကင္္းစခန္းအား AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ ဝင္္တိုက္္သျဖင့္ ရဲတပ္္ဖြဲ႕ဝင္္ (၁၀)ဦးႏွင့္ အရပ္္သား (၃)ဦး ေပ်ာက္္ဆုံး

ရခိုင္ျပည္္နယ္္ ၊ ရေသ့ေတာင္္ ၿမိဳ႕နယ္္ရွိ သဇင္္ၿမိဳင္္ ရဲကင္း စခန္းအားAA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က ေမ (၂၉) ရက္ နံနက္္အ ေစာပိုင္း က အင္္အား အလုံး အရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္္ တိုက္္ခိုက္္ ခဲ့သျဖင့္ ရဲတပ္္ဖြဲ႕ဝင္္ (၁၀)ဦး၊ မိသားစုဝင္္ (၃)ဦး (ကေလး (၁) ဦးအပါ)တို႔ ေပ်ာက္္ဆုံး လ်က္္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး က သတင္း ထုတ္ျပန္္သည္္။

ျဖစ္္စဥ္္ မွာ ရေသ့ေတာင္္ ၿမိဳ႕နယ္္ရွိ သဇင္ၿမိဳင္္ ရဲကင္း စခန္းရွိ ပင္မစခန္းေန ရာအားAAလက္နက္ကိုင္ အင္အား (၁၀၀) ဦးခန႔္က ယေန႔ နံနက္ (၂) နာရီ (၁၀) မိနစ္ခန႔္တြင္ လက္္နက္္ ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္္ မ်ား အသုံးျပဳကာ အင္အား အလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါ တိုက္ ခိုက္မႈအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ျပန္လည္ခုခံ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ယေန႔ နံနက္္ (၅) နာရီခ်ိန္ခန႔္တြင္ အင္အားခ်င္း မမၽွသျဖင့္ ပင္္မ စခန္းမွ ရဲတပ္္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ မွာ ကာကင္းကုန္း စခန္းသို႔ သြားေရာက္္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ရဲတပ္္ ဖြဲ႕ဝင္္အခ်ိဳ႕ ႏွင့္ မိသားစုဝင္ အခ်ိဳ႕ေပ်ာက္္ ဆုံး လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါရဲကင္းစခန္းေနရာသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက စစ္ကူေပးနိုင္ေရး အျမန္ဆုံး သြားေရာက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

AA အေနျဖင့္ ရဲကင္း စခန္းမ်ားအား အႀကိမ္္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီး ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကထီးလွ၊ ငျမင္းေဘာ္၊ ဂုပၸိႏွင့္ ေက်ာင္းေတာင္ ရဲကင္းစခန္း ၄ ခုအားလည္းေကာင္း၊ မတ္ ၉ ရက္တြင္ ပုဏၰားကၽြန္း ၿမိဳ႕ နယ္ ရွိ ယိုးတ႐ုတ္ ရဲကင္းစခန္းအားလည္းေကာင္း၊ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ရဲတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္အားလည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ေန ႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေညာင္ေခ်ာင္းနယ္ေျမရဲကင္းစခန္းအားလည္းေကာင္း အသီးသီးတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၅ ဦး က်ဆုံးၿပီး (၁၆) ဦး ဒဏ္္ရာရ ရွိခဲ့ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ မိသားစုဝင္္ အခ်ိဳ႕(ကေလးမ်ားအပါအဝင္) ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ေအေအအေနျဖင့္ စစ္္ဖက္္ ပစ္္မွတ္္ မဟုတ္ေသာ နိုင္ငံေတာ္္ ၏ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး(Law Enforcement) အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရဲစခန္း မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား၍ အစဥ္တစ္စိုက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈအား က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။

နိုင္ငံေတာ္္ ၏ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ လုံျခဳံေခ်ာေမြ႕ေစ ေရးႏွင့္ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရး တို႔ကို ေႏွာင့္ယွက္္ ဖ်က္ဆီး၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အျမဲမျပတ္က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေသာ ေအေအအဖြဲ႕အား ထိေရာက္သည့္ တန္ျပန္အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ ေရး စစ္ဆင္ေရးေဆာင္္ရြက္္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး ၏ သတင္းထုတ္ျပန္္ခ်က္္ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္္။

crd:The myanmar Time