ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္္မႈတို႔တြင္ ျပည္္သူသာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္္က ေျပာဆိုလိုက္

ကူးစက္္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ တို႔တြင္ ျပည္္သူ သာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္္ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္္ က တ႐ုတ္္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္စ္္၌ ဟူေပးျပည္္နယ္္ ရွိ ကိုယ္စားလွယ္္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ စဥ္ေျပာဆို ခဲ့ေၾကာင္း ခ်ိဳင္းနားေဒးလီး က ေမ (၂၈)ရက္္ တြင္္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္္။ကူးစက္ေရာဂါအဓိကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ရွိ အမ်ားျပည္သူသည္ အလုပ္အကိုင္၊ စာသင္ ေက်ာင္း ၊ လူမႈဖူလုံေရး၊ စားဝတ္ေနေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ဦးစားေပးကူညီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက်င့္ဖ်င္က ေျပာဆို ခဲ့သည္္။

အသက္္ (၉၇)ႏွစ္ အရြယ္္ (COVID 19)လူနာ တစ္္ ဦးကို (၄၇) ရက္္ လုံးလုံး က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား က ေန႔ည မျပတ္ေစာင့္ ၾကည့္္ ကာ အသက္္ကယ္္ ရန္္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ပုံကို ဟူေပးျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ လ်ဴခ်ိက ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ရွီက ျပန္ေျပာင္းေျပာျပ ခဲ့သည္။ လူနာတစ္ဦးကို က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ၁၀ ဦးေလာက္က ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တယ္၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ လူနာ့အသက္ ကို ကယ္နိုင္ခဲ့တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္လုံး၀ကို သေဘာက်တယ္ဗ်ာ ဟု ရွီကေျပာဆိုခဲ့သည္။

တ႐ုတ္္ နိုင္ငံ၌ (COVID 19) စတင္ျဖစ္ပြား ခ်ိန္္ကတည္းက တ႐ုတ္္ ကြန္ျမဴနစ္္ ပါတီသည္ ျပည္္သူသာ အဓိက ဆိုသည့္္ မူဝါဒ ကို က်င့္္ သုံးခဲ့ေၾကာင္း ရွီက ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။ နိုင္္ငံ တစ္္ဝန္းမွာ ရွိတဲ့ အေတာ္ဆုံးဆရာဝန္ေတြ၊ အေကာင္းဆုံး ကုသေရးပစၥည္းေတြနဲ႔ အလို အပ္ဆုံး အရင္း အျမစ္ေတြ ကို ဟူေပး ကို ပို႔ခဲ့တယ္ ဟု ရွီကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဟူေပးရွိ အသက္အႀကီးဆုံး လူနာမွာ အသက္ ၁၀၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆို ခဲ့သည္။

ဟူေပးျပည္နယ္ တစ္ခုတည္းမွာပင္ အသက္ ၈၀ ႏွစ္အထက္ရွိသည့္ လူနာ ၃၆၀၀ ေက်ာ္သည္ ဂ႐ုတစိုက္ကုသမႈေၾကာင့္ ျပန္လည္က်န္းမာလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၌ ေမ ၂၇ ရက္တြင္ COVID-19 ကူးစက္သူသစ္ ႏွစ္ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေမ ၂၆ ရက္တြင္ရွိခဲ့သည့္ တစ္ဦးမွ တိုးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္က ေမ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကူးစက္သူသစ္ႏွစ္္ ဦး သ ည္ ျပည္ပတြင္ကူးစက္ခံရၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကူးစက္ခံထားရၿပီး ေရာဂါလကၡဏာမျပသူ ၂၃ ဦးကိုလည္း ေမ ၂၇ ရက္တြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္္။

crd:The myanmar Time