အေမရိကန္ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္္ျပည္မႀကီး၏ လုံျခဳံေရး ဥပေဒကို တံု႔ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္္ကို ယခင္ကလိုပုံစံျဖင့္ ဆက္္ဆံမႈျပဳမည္္ မဟုတ္ဟု ထရမ့္္ ေျပာၾကားလိုက္

အေမရိကန္္ ျပည္ေထာင္္စု အေနႏွင့္္ ေဟာင္ေကာင္္ ကၽြန္းအ တြက္္ ကုန္သြယ္္ေရး ကိစၥ၊ ခရီးသြားလာေရး ကိစၥတို႔ႏွင့္္ ပတ္္သက္္၍ ဦးစား ေပး ေဆာင္ရြက္္ ေပးမႈမ်ား အားလုံးကို အဆုံးသတ္္ ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို ႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္း မွာ တ႐ုတ္္ ျပည္မႀကီး၏ ေဟာင္ေကာင္ ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရးဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း ကို တုံ႔ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္္က ထုတ္္ ေဖာ္ေျပာၾကား လိုက္္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး အစိုးရက ေဟာင္ေကာင္္ ကၽြန္းအတြက္္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္္ ႀကိဳးပမ္း ေနသည့္ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရးဥပေဒ ကိစၥသည္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္္ က်မႈသာျဖစ္္ သည္္ဟု သမၼတ ထရမ့္္ကဆိုသည္။မိမိအေနႏွင့္ေဟာင္ေကာင္ကို တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္ သီးျခားခြဲထြက္ေနေသာ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းအျဖစ္ ယခင္ကလိုရႈျမင္ ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“တ႐ုတ္္ နိုင္ငံက တစ္နိုင္္ငံစနစ္ႏွစ္္ မ်ိဳးပုံစံကို တစ္နိုင္ငံ စနစ္တစ္မ်ိဳးတည္း ပုံစံနဲ႔အစားထိုးလိုက္တာပါပဲ” ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ ႏွင္းဆီၿခံ တြင္ျပဳလုပ္္ ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာၾကားသည္။”ဒါဟာ ေဟာင္ေကာင္အတြက္ေတာ့ တကယ့္ကို ေဘးဒုကၡဆိုးႀကီးက်ေရာက္မႈပါပဲ။ ေဟာင္ေကာင္ရဲ့လြတ္လပ္မႈကို တ႐ုတ္ျပည္က အဆုံးသတ္ပစ္လိုက္တာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေဟာင္ေကာင္္ ကၽြန္း၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ ထိခိုက္ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္္ ရာတြင္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ခဲ့ၾကေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို ဒဏ္ခတ္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္းေဒၚနယ္ထရမ့္က ဆိုသည္။တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၏ အနီးကပ္္ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းခံလာရေသာ ေဟာင္ေကာင္သို႔ ခရီးသြားလာမႈဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း အေမရိကန္္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သမၼတထရမ့္္ က (COVID 19) ကိစၥေၾကာင့္ ၎သည္္ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ႏွင့္ အေမရိကန္္ ျပည္ေထာင္္စု အၾကား ဆက္ဆံေရး ကိုလည္း အဆုံးသတ္ေတာ့မ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံကမူ အေနာက္ကမၻာအေနႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ကိစၥတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမျပဳရန္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

crd:The voice