ရန္္ကုန္္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္္ ဘ႑ာေရး ဝန္္ႀကီးအျဖစ္္ ေနျပည္ေတာ္္ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္္ ဦးရဲမင္းဦးကို  ခန႔္အပ္ရန္  ရန္ကုန္တိုင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္္က သေဘာတူလိုက္

ေနျပည္္ေတာ္္ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္္ဝန္ ဦးရဲမင္းဦး ကို ရန္္ကုန္္ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ခန႔္္အပ္္ရန္္ ရန္္ကုန္္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္္ က သေဘာတူ ခဲ့သည္္။ ဇြန္္ (၃) ရက္္ က ျပဳလုပ္္သည့္္ ဒုတိယ အႀကိမ္္ ရန္္ကုန္္ တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္္ အေရးေပၚ အစည္း အေဝး ဒုတိယေန႔ တြင္္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ လစ္္လပ္္ လ်က္္ရွိေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး အျဖစ္္ ခန႔္အပ္္ တာဝန္္ ေပးနိုင္ေရး ကိစၥႏွင့္္ စပ္္လ်ဥ္း ၿပီး လႊတ္ေတာ္္ ၏ သေဘာတူညီ ခ်က္္ ရယူရာ တြင္ ကန႔္ကြက္္ သူ မရွိ သျဖင့္ ဦးရဲမင္းဦး ကို ရန္္ကုန္္ တိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ သေဘာတူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တိုင္းေဒသ ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ ရဲ့ တင္ျပခ်က္ကို ဇြန္ ၂ ရက္ေန႔ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ၁/၂၀၂၀၊ ပထမေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္္ ။ ယင္းပုဂၢိဳလ္္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကန႔္ကြက္လိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ရွိပါက ကန႔္ကြက္နိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ ေသာ္္လည္း အမည္စာရင္း ေပးပို႔လာျခင္းမရွိပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး အျဖစ္္ ဦးရဲမင္းဦး အား ခန႔္အပ္္ တာဝန္္ ေပးအပ္္ ျခင္းကို တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒႏွင့္္ အညီ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လစ္္လပ္ေန သည့္ ရန္ကုန္္ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးေနရာအား ေနျပည္ေတာ္္ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္္ဝန္္ ဦးရဲမင္းဦး ကို တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ဇြန္ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးတြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေန ရာ အမည္္ စာရင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္္ေတာ္္ သို႔ တင္သြင္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္္သည္္။

ဦးရဲမင္းဦး သည္ (AGD) ဘဏ္ တည္ေထာင္္ ခဲ့သူမ်ားတြင္ MD ရာထူးျဖင့္ ပါဝင္္ ခဲ့သူ တစ္္ဦး ျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဘဏ္္ (ယခင္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ဘဏ္) ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာာင္္ ခဲ့ကာ ဇူလိုင္မွ စတင္ကာ လက္္ရွိ ခ်ိ္န္အထိ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကိုယ္္တိုင္္ ေရးသားထား သည့္ ကိုယ္ေရး အက်ဥ္းတြင္္ ေဖာ္ျပ ထားသည္္။

crd:Eleven media