ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ (Covid 19) ေရာဂါလကၡာဏာ မျပသူမ်ားထံမွ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္္နိုင္္မည့္္ အႏၲရာယ္္ကို သတိထားရမည္္ဟု  အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္္က သတိေပး ေျပာၾကား

ေရာဂါပိုး ရွိေသာ္္လည္း ေရာဂါ လကၡာဏာ မျပသူမ်ား ထံမွ ကူးစက္္ နိုင္္မည့္ အႏၲရာယ္္ ကို သတိထား ရမည္္ ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္္ ၏ အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္္ က ၎၏ လူမႈကြန္္ရက္္ စာမ်က္္ႏွာ တြင္္ ဇြန္္ (၃)ရက္္ က ေရးသား ထားသည္္။ “ေရာဂါပိုး ရွိေသာ္္ လည္း ေရာဂါလကၡဏာ မျပသူမ်ားမွ ကူးစက္နိုင္မယ့္ အႏၲရာယ္ကို သတိထားရမွာပါ။ အေကာင္းဆုံး ကာကြယ္နည္းကေတာ့ က်န္းမာ ေရး ဝန္္ ႀကီး ဌာနရဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္္ ေတြကို ကိုယ္တိုင္္ လိုက္္နာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ကိုယ္သာ စြမ္းေဆာင္နိုင္္ ဆုံးပါ” ဟု ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္္ က ေျပာၾကား သည္္။

လက္္ရွိ တြင္္ (Quarantine) ဝင္္ရသည့္္ သူမ်ားကို ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ မလို လားျခင္းမ်ားရွိေန ၿပီး (Quarantine) ဝင္သည့္္ သူမ်ားမွာ အႏၲရာယ္္ရွိသည့္္ လူမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေရာဂါပိုး ရွိေနပါက ပုံမွန္္ က်န္းမာေရးစိစစ္္ မႈ ခံေနသူမ်ား ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္္က ေျပာၾကား သည္္။ထို႔ျပင္ ျပည္ပ၌ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားမွာ နိုင္ငံ့စီးပြားေရး လည္ပတ္မႈထဲသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အတြက္ နိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“နယ္စပ္ကျပန္္ လာတဲ့ အလုပ္သမားအမ်ားစုက အခက္အခဲမ်ားၾကားက အလုပ္လုပ္ၾကရတာပါ။ ေနာက္ၿပီးရတဲ့ ဝင္ေငြက လုပ္သူနဲ႔ မိသားစုအ တြက္ပဲလို႔ မျမင္ပါနဲ႔။ ျပည္တြင္းကို ေရာက္လာတဲ့ ေငြေတြက နိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရး လည္ပတ္မႈထဲကို ေရာက္သြားျခင္းအားျဖင့္ နိုင္ငံရဲ့ တိုးတက္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဘဏ္မ်ားမွတဆင့္ တရားဝင္ရရွိေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အားလုံး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အက်ိဳးျပဳနိုင္ၾကပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္္ပ မွ ျပန္္လာ သူမ်ား ကို (COVID 19) ေရာဂါ ပိုး ရွိ မရွိ ဦးစားေပး စစ္္ေဆးေနၿပီး (Quarantine) ဝင္္သူ မ်ား စည္းကမ္း မ်ားကို လိုက္္နာ ရန္္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ထို႔ျပင္ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပည္္ပမွ ျပန္္လာ သူမ်ား ကို (COVID 19) ေရာဂါပိုး ရွိ မရွိ ဦးစားေပး စစ္ေဆးေနၿပီး ျပည္္ပမွ ျပန္လည္္ဝင္ေရာက္္ လာသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္္ သာမ က မိမိႏွင့္အတူ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား၌ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ ရွိေနနိုင္ၿပီး ေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္လာသူမ်ား ျဖစ္ေနနိုင္သည့္အတြက္ သတ္္မွတ္္ အေဆာက္္ အအုံ ေနရာမ်ား၌ အသြားအလာ ကန႔္သတ္ထားရွိခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် ေလးေလး နက္္နက္္ ထားၿပီး လိုက္နာၾကရန္ ယခုကာလမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္္ ျပန္္ ခ်က္္အရ သိရ သည္္။

က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္္ျပန္္ခ်က္္ အရ ဇြန္္ (၃)ရက္္ ည (၈)နာရီ အထိ ျမန္္မာ နိုင္္ငံတြင္္ (COVID 19) ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာ (၂၃၃)ဦးရွိ ၿပီး ဓာတ္္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (Old Confirmed Case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာစစ္ေဆးမႈတြင္္ ႏွစ္္ ႀကိမ္္ဆက္္ တိုက္္ ပိုးမ ေတြ႕ရွိသူ ႏွစ္ဦး (Case- 189 ႏွင့္ 191) ရွိသျဖင့္ ဇြန္ ၃ ရက္အထိ ေရာဂါပိုး ကင္းစင္လာသူ စုစုေပါင္း ၁၄၅ ဦးရွိေၾကာင္း သိရ သည္္။၎တို႔အနက္ ၁၃၂ ဦးအား ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာ ဆက္လက္ ကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

crd:Eleven media