အေမရိကန္ နိုင္ငံတစ္ဝန္း ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္္္ စပ္္လ်ဥ္း၍ အေမရိကန္္ သမၼတေဟာင္းမ်ား သေဘာထား ထုတ္ျပန္္လိုက္

အေမရိကန္္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ က ၎တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ သည္္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈ မ်ားႏွင့္ ေဂ်ာ့ခ်္ဖလြိဳက္္ အတြက္ နိုင္ငံ တစ္္ဝန္း ဆႏၵျပမႈ မ်ားေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္္ရ ေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန ႔က တြစ္္တာမွ တစ္္ဆင့္္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္္။ ကာတာက ျပည္သူမ်ားေလာက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္လိုေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ၊ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရ၍ ေမၽွာ္လင့္ ခ်က္မဲ့သည္ဟု ခံစားေနရသူမ်ား၊ ေသဆုံးသူမိသားစုႏွင့္ ထပ္တူထပ္မၽွဝမ္းနည္းပါေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အဖ်က္သ ေဘာေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈက အေျဖမဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

“ေတာင္ပိုင္း သား လူျဖဴ တစ္ေယာက္အ ေနနဲ႔ အာဖရိကန္္ – အေမရိကန္ေတြ အေပၚမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြ တရားမၽွတမႈ မရွိတာေ တြရဲ့ သက္ေရာက္မႈကို ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးသမားအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ျပည္နယ္နဲ႔ နိုင္ငံ အတြက္ တန္း တူညီမၽွမႈေတြ ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ခံစားမိပါတယ္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဘဝက ‘လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခား ဆက္ဆံ တဲ့ကာလ ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ’ လို႔ေျပာခဲ့ပါ တယ္။ ဝမ္းနည္းစိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးအၾကာမွာ ဒီစကားေတြကို ဒီေန႔ ထပ္ေျပာ ေန ရတယ္။ အာဏာရွိသူေတြ အခြင့္ထူးခံေတြနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားေတြ ေျဖာင့္မတ္ရပါမယ္။ လူျဖဴ၊ လူမည္းနဲ႔ အစိုးရရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြၾကားမွာ အသားအေရာင္ခြဲျခားတဲ့ ရဲေတြ၊ တရားေရးရာစနစ္ေတြနဲ႔ မရိုးသားတဲ့ စီးပြားေရးကြာဟခ်က္ေတြ မရွိရပါဘူး” ဟု ေျပာ ခဲ့သည္။

သမၼတ ေဟာင္း George W.Bush က လည္း ေဂ်ာ့ခ်္ဖလြိဳက္္ ေသဆုံးမႈအတြက္ ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္းႏွင့္ တရားမမၽွတမႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္္ မိေၾကာင္း အဂၤါေန႔ကေျပာသည္။“အခုခ်ိန္ဟာ သြန္သင္ဆုံးမရမယ့္အခ်ိန္မဟုတ္ဘူး။ နားေထာင္ရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ပါ၊ အေမရိကန္္ ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္္ရဲ့ ဝမ္းနည္းဖြယ္ က်ရႈံးမႈကို ဆန္းစစ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ အဲဒီအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ အားသာခ်က္ေတြကို အဖတ္ဆယ္္နိုင္္ ပါလိမ့္္မယ္္” ဟု သမၼတ ေဟာင္း ဘုရွ္္ ထုတ္ျပန္ခ်က္္ တြင္ေရးသားထားသည္။

အလား တူ သမၼတ ေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္္ ကလည္း “ ေဂ်ာ့ခ်္ဖလြိဳက္လို ဘယ္သူမွ ေသဆုံးဖို႔ မထိုက္တန္ပါဘူး။ အေမရိကန္မွာ လူျဖဴျဖစ္္ တိုင္း အခြင့္အေရးမရပါဘူး။ ေဂ်ာ့ခ်္ဖလြိဳက္သာ လူျဖဴျဖစ္ၿပီး လက္ထိပ္ခတ္ ေျမေပၚေမွာက္ခိုင္းထားမယ္ဆိုရင္ သူ ဒီေန႔ အသက္္ရွင္္ ေနမွာလား။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ရတာလဲ” ဟု စေနေန႔က ၎၏သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဂ်ာ့ခ်္ဖလြိဳက္္ ေသဆုံးမႈ အတြက္ ထင္ျမင္္ ခ်က္ေျပာဆိုခဲ့ၾက သည့္္ သမၼတမ်ား ထဲတြင္ အာဖရိကန္္ – အေမရိကန္္ သမၼတ ဘားရက္္ အိုဘားမား က ပထမဆုံးျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔က ပထမဆုံးအႀကိမ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္္ ေက်ာ္ၾကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနစဥ္ အိုဘားမားသည္ လူမ်ား ေရွ႕ဆက္ ေလၽွာက္လွမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူ႔အျမင္ကို တနလၤာေန ႔က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ရွင္းျပနိုင္တဲ့ ေဒါသအမ်က္ေတြကို ေအးခ်မ္းၿပီး ေရရွည္ အက်ိဳးျပဳ ထိေရာက္တဲ့လုပ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္ရင္ အေမရိကန္သမိုင္းမွာ ေနာက္လာမယ့္အခ်ိန္ဟာ တကယ့္ကို အေျပာင္း အလဲကာလတစ္ရပ္ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

အိုဘားမား က “လတ္္တ ေလာဝမ္းနည္း ဖြယ္ျဖစ္ရပ္္ မ်ားသည္ ထိန္လန႔္္ ေၾကာက္ရြံ့ဖြယ္္ ေကာင္းၿပီး မေသခ်ာ မေရရာေၾကာင္း၊ ငုပ္လၽွိုးေန ေသာ လူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒကို လူမ်ား သတိခ်ပ္မိေစရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ နိုင္ငံသည္ ဆႏၵျပကန႔္ကြက္မႈအေပၚ အေျခခံတည္ေထာင္္ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအရာကို အေမရိကန္ ေတာ္လွန္ေရးဟု ေခၚဆို ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာ ဆိုခဲ့သည္္။

crd:mizzima news