ၿဗိတိန္္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဟာင္္ေကာင္္ ကိစၥတြင္ ဝင္ေရာက္္စြက္ဖက္္လာပါက ဆိုးရြားေသာ ရလဒ္္မ်ားသာရမည္္ဟု တ႐ုတ္္ ျပည္မႀကီးက သတိေပးေျပာဆို

လတ္တေလာ ေဟာင္ေကာင္္ တြင္္ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္္ ပတ္္သက္္၍ ဝင္ေရာက္္ စြက္ဖက္္ မႈျပဳလုပ္္ ေနျခင္းသည္္ ျပႆနာကို ေျပလည္သြားေစမည္္ မဟုတ္ဘဲ ရလဒ္ဆိုးသာ ထြက္ေပၚေစမည္ျဖစ္္သည္္ ဟု တ႐ုတ္္ နိုင္ငံက ၿဗိတိန္္ နိုင္္ငံကို သတိေပး လိုက္ေၾကာင္း (Reuters)သတင္း ဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပ သည္္။တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးက ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ေဟာင္ေကာင္္ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာဥပေဒသစ္ တစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္နိုင္ငံက ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့မႈကို တ႐ုတ္အစိုးရက တုံ႔ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္္ ရွိသူက ၿဗိတိန္နိုင္ငံတြင္ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းကို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္္ခြင့္ လုံးဝမရွိပါေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္စီတီ၏ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈကို အဓိကၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ ျပည္ပအင္္ အားစုမ်ားဆီကသာလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ၿဗိတိန္္ နိုင္ငံအေန နဲ႔ အႏၲရာယ္္ ေခ်ာက္ကမ္းပါး စြန္းကေန ေနာက္ျပန္္ ဆုတ္ၿပီး စစ္ေအးေခတ္္ အယူအဆေတြ၊ ကိုလိုနီအယူအဆေတြ စြန္႔္လႊတ္္ ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္္ တို႔က အႀကံျပဳေျပာ ၾကားလိုပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္္ ရွိသူ ေဇာင္လိုင္ဂ်င္း က ေျပာၾကား သည္္။ၿဗိတိန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဒိုမီနစ္ရာအပ္က ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔က တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ (အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္) ေဟာင္ေကာင္၏ အဖိုးတန္္ ရတနာကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေန သည္္ဟု ေဝဖန္ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္္။

တ႐ုတ္္ နိုင္ငံအေန ႏွင့္ အႏၲရာယ္္ ကမ္းပါးစြန္းမွ ေနာက္ျပန္္ ဆုတ္္ ၿပီး ေဟာင္္ေကာင္္ ၏ ကိုယ္ပိုင္္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္တရားစီရင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားသင့္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဒိုမီနစ္ရာအပ္က ေျပာၾကားသည္။တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကသာ ေဟာင္ေကာင္္ အ ေပၚ အျငင္းပြားဖြယ္ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးဥပေဒကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းမည္ ဆိုပါက ေဟာင္ေကာင္ကို လြတ္လပ္ေသာ နယ္ေျမအျဖစ္ အထူးအခြင့္အေရးေပးသတ္မွတ္ထားမႈအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ေဝဖန္ခဲ့ေသးသည္။

ယင္း သို႔ ထရမ့္္ ၏ေဝဖန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတို႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္္ ခ်ခဲ့ၾက သည္။”အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမည္ဆိုေသာကိစၥသည္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံတို႔ကို ဒုကၡ ေရာက္ေစမည္္ မဟုတ္ေပ။ အေမရိကကိုသာ အမွန္တကယ္ ဒုကၡေရာက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အဆိုးဆုံးအတြက္ ျပင္ဆင္ထား ၿပီးျဖစ္သည္” ဟု တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအာေဘာ္ Global Times သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့ သည္္။

crd:The voice