ေသြးအလႉရွင္မ်ား ေသြးလႉဒါန္းရာတြင္္ သိသင့္္သည့္္္ အခ်က္္မ်ားကို က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္္ျပန္္

ေသြးလႉမည့္သူမ်ားအေန ျဖင့္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္မွ (၅၅)ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ရန္၊ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပါင္ (၁၁၀)အထက္ ရွိရၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေပါင္ (၁၀၀) အထက္ရွိရန္ လို အပ္သည္။ထို႔ျပင္ ေသြးမလႉခင္ အိပ္ ေရးဝစြာ အိပ္စက္ထားရန္၊ အ ရက္ေသာက္ သုံးထားျခင္း မျပဳ ရန္၊ လတ္တေလာ ဓမၼတာလာ ျခင္းမျဖစ္ရန္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ နို႔တိုက္မိခင္မျဖစ္ရန္ႏွင့္ လတ္တ ေလာ ေရာဂါေဝ ဒ နာ မရွိရန္၊ လြန္ ခဲ့ ေသာ ေျခာက္လ အတြင္း ေဆး မင္ေၾကာင္ထိုးျခင္း၊ နားေဖာက္ ခဲ့ျခင္း၊ အပ္စိုက္ကုထုံးခံယူခဲ့ျခင္း မရွိရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္္ညီရ မည္ျဖစ္္ သည္္။

ေသြး လႉရွင္္မ်ားထံမွ ေသြး ကိုထုတ္္ယူရာ တြင္္ နာရီဝက္္ခ္န႔္ ၾကာ ျမင့္ၿပီး လူတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကိုယ္မွာ ပ်မ္းမၽွ ေသြး (၅ ဒသမ ၆) လီတာခန္႔္ ရွိၿပီး ေသြးလႉ ရာ တြင္္ သုည ဒသမ ၄၅ လီ တာ ရွိေသာ ေသြးပမာဏ ကိုသာ ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္္ သည္္ ။ ၎ေသြး ထုထည္္ ပမာဏမွာ ေသြးလႉၿပီး ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း ျပန္ လည္ျပည့္သြားၿပီး ေသြးနီဥမ်ား မွာလည္း သုံး၊ ေလးပတ္အတြင္း ျပန္လည္ ျပည့္သြား မည္ျဖစ္ သည္။

ထုတ္ယူၿပီးေသာ ေသြးမ်ား ကို လည္း အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ အသည္း ေရာင္(ဘီ)(စီ)၊ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးၿပီး ေရာဂါပိုးကင္း စင္္ ေသာ ေသြးကိုသာ လူနာမ်ားအတြက္အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ေသြးလႉဒါန္းၿပီး ေလးလ ျပည့္တိုင္း ျပန္လည္လႉဒါန္းနိုင္ ကာ ေသြးလႉၿပီးပါက (၁၀) မိနစ္ ခန႔္ ဆက္္ လက္္ လဲ ေလ်ာင္းၿပီး ေနာက္ (၁၅) မိနစ္္ ခန႔္္ထိုင္္ အနား ယူရန္၊ အာဟာရျဖည့္္ အစားအ ေသာက္မ်ား ကို စားေသာက္္ ၿပီးမွ ေသြးလႉ ဘဏ္္မွ ထြက္ခြာရန္္၊ ပုံ မွန္ေသြးလႉဒါန္း နိုင္ရန္ အာဟာရ ဓာတ္ႂကြယ္္ဝ သည့္ အစား အစာ မ်ား (ဥပမာ – ငွက္္ေပ်ာသီး၊ ၾကက္္ဥ၊ အသား) ကို စားသုံးေပးရန္္ က်န္းမာေရးႏွင့္္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန က တိုက္္တြန္း ထား သည္္။

crd:7day news