ဗို႔အားျပင္း လၽွပ္္စစ္္ေရွာ့ခ္္တိုက္္ေသနတ္ သို႔မဟုတ္ စတန္းဂန္း ေသနတ္မ်ား ျပင္သစ္္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္္မ်ား  အသုံးျပဳခြင့္ရ

သံသယ ရွိသူအား လည္္မ်ိဳ ကို ခ်ဳပ္ၿပီး ထိန္းသိမ္း သည့္ နည္းလမ္း ကို ျပင္္သစ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ပိတ္္ပင္ ၿပီး တစ္ပတ္္ မၾကာမီ တြင္္ ရဲတပ္္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ား က မေက်မနပ္ျဖစ္္လာသည့္္ အတြက္ ရဲတပ္္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ဗို႔အားျပင္းလၽွပ္စစ္ေရွာ့ခ္္တိုက္္ ေသနတ္ သို႔မဟုတ္္ စတန္းဂန္း ကို အသုံးျပဳနိုင္ ေၾကာင္း အစိုးရ က ေျပာင္းလဲ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္္။

ထို႔ျပင္ ရဲတပ္္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၏မေက်မ နပ္ျဖစ္မႈရွိ ေနေသာေၾကာင့္ လည္မ်ိဳ္ ကိုခ်ဳပ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းသည့္္ နည္းလမ္းကို အစိုးရ သည္ တပ္သားသစ္ မ်ားကို သင္ၾကားမည္္ မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အျခားနည္း လမ္းတစ္ခုကို ရွာေတြ႕သည္္ အထိ ယင္းခ်ဳပ္သည့္နည္း ကိုသာ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း က်င့္သုံးရန္ ေျပာင္းလဲ ညႊန္ၾကား ခဲ့သည္္။

”သူတို႔ တစ္ေန႔မွာ နားလည္ သြားတဲ့အထိ လူေတြထပ္ ေသရဦးမယ္၊ အေၾကာင္းအရင္းခိုင္ခိုင္လုံလုံမရွိဘဲ လူေတြေသၾကဦးမယ္၊ က်န္ရစ္သူ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္လည္း နာက်င္ရဦးမယ္” ဟု စတန္းဂန္းျဖင့္ အပစ္ခံရၿပီးေနာက္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ လိုလူစီ ဆိုသူ၏ဖခင္ ဂၽြန္နီ လူစီ က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေအာ္လင္း ၌ အရက္မူးရမ္းကားမႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း တိုင္ၾကားမႈရ ရွိၿပီးေနာက္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ဝင္ ေနာ္သမ္ ကာဒိုဆိုသည္ လို အား လၽွပ္စစ္္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ေသနတ္မွထြက္ေသာ လၽွပ္စစ္အခၽြန္ႏွစ္ေခ်ာင္းသည္ လို၏ရင္ဘတ္ကို ထိမွန္ၿပီး ၁၇ စကၠန္႔ ဓာတ္လိုက္္ ခဲ့သည္။ တစ္မိနစ္အၾကာတြင္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ကာဒိုဆိုသည္ လိုကို ေနာက္ထပ္ ပစ္ခတ္ျပန္ကာ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ငါးစကၠန္္ ႔ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ လူမည္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ လိုလူစီသည္ သတိေမ့သြားၿပီး ေဆး႐ုံသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္အစိုးရသည္ သံသယရွိသူ လႈပ္ရွား၍မရေအာင္ လုပ္သည့္ နည္းလမ္းေနရာ၌ လက္နက္ျဖင့္ အစားထိုးသည္ကို နားမလည္္ နိုင္ေၾကာင္း လူဝီမိသားစု၏ေရွ႕ေန လူဒိုဗစ္ ဒီဗီးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ဗို႔အားျပင္းလၽွပ္စစ္ေရွာ့ခ္တိုက္ေသနတ္မ်ားကို အေမရိ ကန္ျပည္္ ေထာင္ စု၌ အသုံးျပဳေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဥေရာပရွိ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားကလည္း အၾကမ္း ဖက္ လိုပုံေပၚသည့္ သံသယရွိသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရာတြင္ လိုက္လံအသုံးျပဳခဲ့သည္။

Tasers လၽွပ္စစ္ေသနတ္္ ထုတ္္လုပ္္ သည့္္ ကုမၸဏီ Axon သည္္ လၽွပ္္စစ္္ ေသနတ္္မ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္္စု အျပင္ဘက္္တြင္္ အသုံးျပဳ လာေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္၌ လၽွပ္စစ္္ ေသနတ္္ အသုံးျပဳမႈကို ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး နယ္သာ လန္ႏွင့္ အီတလီ တို႔ကလည္း မၾကာေသးမီတြင္ အသုံးျပဳလာခဲ့သည္။ျပင္သစ္၌ လၽွပ္စစ္ေသနတ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔္ အ သုံးျပဳျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ယမန္ႏွစ္တြင္ လၽွပ္စစ္ေသနတ္ေၾကာင့္ တစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး လူသုံးဦး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပင္သစ္္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕က ေျပာဆိုခဲ့ သည္္။

crd:The myanmar Time