အာဇာနည္ေန႔တြင္ အသစ္ထြက္မည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴ ၅၀၀ က်ပ္တန္္မွ အလံသည္္ နိုင္ငံေတာ္္ အလံႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္္ အလံျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ေျပာၾကား

အာဇာနည္ေန႔ တြင္္အသစ္္ ထုတ္ေဝမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ ေအာင္္ဆန္း႐ုပ္္ပုံပါ ေငြစကၠဴ (၅၀၀) တန္္ တြင္ ပါဝင္သည့္္ အလံသည္ မည္သည့္္ အဖြဲ႕အစည္း ကိုမၽွ ကိုယ္စားျပဳသည့္ သေကၤတ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္္ ဗဟိုဘဏ္္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္း က ေျပာၾကား သည္။ “အသစ္္ ထုတ္မယ့္ (၅၀၀) က်ပ္တန္ ေက်ာဘက္္မွာ ပါဝင္တဲ့ ဗဟိုဘဏ္္ အေဆာက္္ အအုံေရွ႕က အလံ က လက္္ရွိ ရန္္ကုန္္ နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္္မွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္္ အလံနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္အလံႏွစ္ခုကို ထည့္သြင္းထားတာပါ။ ေငြစကၠဴေတြမွာ ကာလာထည့္တဲ့ အခါ အေရာင္စုံအသုံးျပဳလို႔မရလို႔ ထုတ္္ ထားတဲ့ ပိုက္ဆံ အေရာင္ အတိုင္း နီညိဳေရာင္ျဖစ္ေ နတဲ့အ တြက္ အလံ က ၾကယ္ပုံကိုျမင္ၿပီး ထင္ေယာင္္ထင္္ မွား ျဖစ္ၾကတာပါ” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါ ေငြစကၠဴ မ်ားကို လာမည့္္ ဇူလိုင္္ လ (၁၉) ရက္ေန႔၊ အာဇာ နည္္ ေန႔တြင္ ျမန္္မာ နိုင္ငံ တစ္္ဝန္း ရွိ အစိုး ရႏွင့္ ပုဂၢလိ က ဘဏ္္ မ်ား အားလုံး တြင္ စ တင္ျဖန္႔ခ်ိ မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း အသုံးျပဳရန္္ လိုအပ္္ခ်က္္ ရွိသည့္ အေရအတြက္္ အလိုက္ ္ယခင္ေငြ စကၠဴအ ေဟာင္း ေန ရာ တြင္ အစားထိုး ထုတ္ ေဝမည္ျဖစ္သည္။အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါ ေငြစကၠဴသည္ အရြယ္အစား အေန ႏွင့္ အလ်ား ၁၅၀ မီလီမီတာ၊ အနံ ၇၀ မီလီမီတာ၊ ေငြစကၠဴ အေရာင္မွာ နီညိဳေရာင္ျဖစ္ၿပီး အေပၚ ဘက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ စာတန္း ပါဝင္ မည္ျဖစ္သည္။

ေငြစကၠဴ နံပါတ္မ်ားကို မ်က္ႏွာစာဘက္တြင္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံ ေရစာႏွင့္ လုံျခဳံေရးႀကိဳးကို ေဒါင္ လိုက္ ျမႇုပ္ႏွံ ထည့္သြင္းထားသည္။ေငြစကၠဴေက်ာဘက္တြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ အေဆာက္အအုံကို ရိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး အေပၚ ပိုင္း တြင္ Central Bank Of Myanmar စာတန္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းတြင္ Five Hundred Kyats စာတန္းတို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္္ရွိ တြင္ အဆိုပါ ေငြစကၠဴ ေက်ာဘက္္တြင္္ ပါဝင္သည့္ ဗဟိုဘဏ္ အေဆာက္အအုံေရွ႕ အလံပုံမ်ား၏ အေရာင္ႏွင့္ ပုံသဏၭာန္ တို႔ ေၾကာင့္ ပါတီတစ္ခု ၏အလံႏွင့္တူသည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေရးသားခ်က္မ်ားအရ သိရ သည္္။

crd:The vioce