စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲဖို႔ စစ္တပ္ကို အသင့္ျပင္ထားရန္ တပ္လွန္႔လိုက္တဲ့  အီဂ်စ္သမၼတ

နိုင္္ငံ တြင္းျဖစ္ေစ ၊ နိုင္ငံျပင္ ပျဖစ္ေစ စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲ ဖို႔ အီဂ်စ္္ သမၼတ အဘ္ဒယ္္ဖာတာ အယ္္လ္္စီစီ က စစ္္တပ္္ ကို အသင့္ျပင္္ ထား ဖို႔ ဇြန္္ (၂၀)ရက္္ က အမိန႔္ေပး လိုက္္ ပါတယ္္ ။ ေဒသတြင္း ၿပိဳင္္ဘက္္ တူရကီ က အိမ္နီး ခ်င္း လစ္္ဗ်ား ကို စြက္္ဖက္္မႈ အတြက္္ အေျခ အ ေန တင္းမာေန ခ်ိန္္ မွာ ခုလို အမိန႔္ေပး လိုက္္ တာပါ ။

လစ္္ဗ်ား အေရွ႕ပိုင္းမွာ အေျခစိုက္္ တဲ့ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္္ ႀကီး ခါလီဖာဟဲ့ဖ္တာ ကို သစၥာခံ တဲ့ LNA စစ္ တပ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္္ ေနတဲ့ လက္္ ရွိ ေရွ႕တန္း စည္း ကေန လစ္ဗ်ား ရဲ့ နိုင္ငံတကာ အသိ အမွတ္ျပဳ အစိုးရ GNA ကို သစၥာခံ တဲ့ စစ္္တပ္္ က မေက်ာ္ဖို ႔ကိုလည္း သူက သတိ ေပးပါ တယ္္ ။GNAနဲ႔ LNA အစိုးရ (၂) ခု၊ စစ္္ တပ္္ (၂) ခု ရွိေန တဲ့ လစ္ဗ်ား မွာ (၁၄) လၾကာ တိုက္ပြဲ အတြင္း LNA ကို သစၥာခံတဲ့ တပ္ကို ႐ုရွား၊ အာရပ္္ ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု UAE နဲ႔ အီဂ်စ္တို႔က ေက်ာေထာက္ေနာက္္ခံ ေပးထား ပါ တယ္္။

သမၼတ စီစီ ဟာ ဇြန္္ (၂၀) ရက္္ ေန႔က လစ္ဗ်ား နဲ႔ နယ္္စပ္္ နားက ေလတပ္အ ေျခစိုက္္ စခန္းကို သြားေရာက္္ လည္္ ပတ္္ ၿပီး တိုက္ေလယာဥ္ ေတြနဲ႔ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ ပ်ံတက္တာနဲ႔ ရာခ်ီတဲ့ တင့္ကားေတြ သံခ်ပ္ကာကားေတြကိုလည္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး အခုလို ေျပာခဲ့တာပါ။“အီဂ်စ္ဟာ လစ္ဗ်ားမွာ ဝင္မစြက္ဖက္ခ်င္ဘူး။ နိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာဖို႔ပဲ လိုလားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခအေနက အခု မတူေတာ့ဘူး။”

လစ္ဗ်ား က GNA အစိုးရကို သစၥာ ခံတဲ့ လက္ နက္ ကိုင္အုပ္ စုတခ်ိဳ႕အတြက္ သုံးတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ ျပည္သူ႔ စစ္ေတြကို တိုက္္ ဖို႔ အီဂ်စ္ဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြကို လက္နက္ေတြနဲ႔ သင္တန္းေတြ ပံ့ပိုးေပးနိုင္တယ္လို႔လည္း သမၼတစီစီက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

လစ္ဗ်ား မွာ အပစ္္ အခတ္္ ရပ္္စဲဖို႔ အီဂ်စ္က ဒီလအေစာပိုင္းမွာ ေဆာ္ၾသခဲ့ပါတယ္၊ လစ္ဗ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ခံ ဦးေဆာင္္ ေရးေကာင္ စီ တရပ္ ထားဖို႔ အဆိုျပဳထားတဲ့ စဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစိတ္အပိုင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။အေမရိကန္၊ ႐ုရွားနဲ႔ UAE တို႔က ဒီစီမံကိန္းကို ႀကိဳဆို ေပမယ့္္ တူရကီ ကေတာ့ စစ္ေျမျပင္္ ေတြမွာ ရႈံးခဲ့ တဲ့ ဟဲ့ဖ္တာ ကို ကယ္ဖို႔ ႀကိဳးစား တဲ့အေနနဲ႔ ဒီစီမံကိန္း ကို ပယ္္ ခ်ခဲ့ပါ တယ္္ ။

crd:dvb news