ျပည္ပမွ ျပန္္၀င္လာသည့္ Covid 19ပိုးေတြ႕လူနာ သစ္မ်ားကို အျပစ္္မဖို႔ၾကရန္ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

နိုင္ငံ ရပ္ျခား မွ ျပန္္ လာ သည့္ ပိုး ေတြ႕လူနာ သစ္္မ်ားကို အျပစ္္ မဖို႔ဘဲ သင္ယူနိုင္္ သည့္ အခြင့္္အ ေရးဟု မွတ္သား ေစလို ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္္၏ အတိုင္ပင္္ ခံပုဂၢိဳလ္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္က ေျပာ သည္္။ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ စံခ်ိန္တင္ ပိုးေတြ႕လူနာေတြ႕ရွိမႈအျဖစ္ (၂၃) ဦးရွိခဲ့သည့္အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက မျဖစ္ဘဲ အခ်ိန္မီ သင္ခန္းစာယူခြင့္ရသည္ဟု သေဘာထားေစလို ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ က ယမန္ေန႔တြင္ ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ အသိေပးေျပာၾကား သည္။

‘‘ကၽြန္္မ တို႔ သတိလက္္ လြတ္ လို႔မျဖစ္္ ဖို႔ လိုပါတယ္္ ။ စည္းကမ္းမဲ့ လို႔မရပါဘူး။ COVID ကို အနိုင္္ မရေသးပါဘူး။ COVID ကၽြန္မ တို႔ ကို အနိုင္မ ယူနိုင္ေအာင္္ ကာ စစ္ထိုးေနရဆဲ အခ်ိန္ ရွိပါေသး တယ္္ ’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က ဆိုသည္။ ယခုေရာဂါရွိလူနာသစ္ မ်ား သည္ နိုင္ငံရပ္ျခား မွ ျပန္လာကာ ေရာဂါကာကြယ္ ေရးအတြက္ လို အပ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ား အရ မေနခဲ့ၾကရသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္္ က ေျပာ သည္္။

ျပည္္တြင္း ၌ ဇြန္္ လ (၂၀) ရက္ အထိ အတည္ျပဳ လူနာ (၂၈၆) ဦးရွိေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္း တြင္ ျပည္ပမွ ျပန္လည္္ ဝင္ေရာက္ လာသူမ်ား တြင္သာ ပိုးေတြ႕ရွိမႈ မ်ားျပားသည္ ။ ေမလ (၁၇) ရက္ကစ၍ ယမန္ေန႔အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာသူထံမွ ကူးစက္ခံရသူ တစ္ဦးမွအပ ျပည္ တြင္းကူးစက္ မႈမရွိေပ။

COVID-19 ပထမလွိုင္း ကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန က ခ် မွတ္ ထားေသာ စည္းကမ္း မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထား နိုင္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ ခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ပိုမိုႀကီးမားသ ည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းသည္။ ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စံတင္ေလာက္ သည့္ စိတ္ဓာတ္အင္အား ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေစလိုေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေရး သားသည္။

‘‘ဒါ ကၽြန္္မ ရဲ့ ေမြးေန႔ဆု ေတာင္း မဟုတ္္ပါ ဘူး၊ ေန႔စဥ္္ ဆု ေတာင္းပါ။ ဒီဆုေတာင္းျပည့္္ ေစ ဖို႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ကူညီပံ့ပိုး ေနသူ မ်ားရဲ့ အသံေတြ ကို ေမြးေန႔မွာ ၾကားခဲ့ရတဲ့ အတြက္္ အားေတြျဖစ္္ ရပါတယ္္ ’’ဟု ၎က ဆိုသည္။ စာအဆုံး တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က ‘‘နိုင္ငံအ တြက္ အားလုံး အတူႀကိဳးစားၿပီး COVID သာမ က အျခားၾကဳံ ေတြ႕ရမယ့္္ စိန္ေခၚမႈ ေတြမွန္္ သမၽွကို ေက်ာ္လႊား နိုင္ၾကပါေစ’’ဟု ဆု မြန္္ ေကာင္းေတာင္း သည္္။

crd:7day news