ဥေရာပသမဂၢက ေဟာင္္ေကာင္္ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရး ဥပေဒႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု တ႐ုတ္္ကို သတိေပးလိုက္

ေဟာင္္ေကာင္္ အတြက္ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရး ဥပေဒ ကို ေရွ႕ဆက္္ လုပ္္ ေဆာင္္မည္္ ဆိုလၽွင္ တ႐ုတ္္ သည္ အလြန္ ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳး ဆက္္ မ်ားကို ရင္ဆိုင္္ရ လိမ့္္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာ ပသမဂၢက သတိေပး ခဲ့ သည္္ ။ဘ႑ာေရးဗဟိုခ်က္ ေဟာင္ေကာင္၏ လြတ္လပ္ခြ င့္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစမည့္ ဥပေဒဟု ေဝဖန္သူမ်ားက ေျပာၾကားထားေသာ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရး ဥပေဒသစ္္ ႏွင့္ ပတ္ သက္္ ၿပီး အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အာဆူလာဗန္ဒါေလယန္ႏွင့္ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ ခ်ားစ္မစ္ခ်ယ္ တို႔က တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္္ သမၼတ ရွီက်င္္ ပင္း၊ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္္ လီခယ္္က်င္း တို႔ႏွင့္ ဇြန္္ (၂၂) က ေတြ႕ဆုံခဲ့ ေသာ အြန္လိုင္း အစည္းအေဝး တြင္ ဥေရာပ ေခါင္း ေဆာင္္ မ်ားက တင္းမာ ေသာ သတိေပးခ်က္္ ကို ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္္ ရာ ထိုဥပေဒႏွင့္္ ပတ္သက္္ ၍ ေပက်င္း ကို ဖိအားေပးမႈ အရွိန္ျမႇင့္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရး ဥပေဒလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည့္ တ႐ုတ္အစိုးရက ေနာက္ဆုတ္မည့္ လကၡဏာမရွိေပ။

“ေဟာင္ေကာင္္ ရဲ့ ကိုယ္္ပိုင္္ အုပ္ခ်ဳပ္္ခြင့္္ နဲ႔ အာမခံခ်က္္ ရထား တဲ့ လြတ္လပ္္မႈ ေတြနဲ႔ပတ္္သက္္ ၿပီး ေဟာင္ေကာင္္ နဲ႔ အျပည္ျပည္္ ဆိုင္္ ရာ အသိုက္္ အဝန္းကို ေပးထား တဲ့ ကတိေတြ ကို လိုက္္နာ ဖို႔ တ႐ုတ္္ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္ႏွင့္ အစည္း အေဝးအၿပီးတြင္ ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ခ်ားစ္မစ္ခ်ယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢ၏ မွတ္္ခ်က္္ မ်ားကို တုံ႔ျပန္္ သည့္္အ ေနႏွင့္ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ဇြန္္ (၂၃)  တြင္္ ေဟာင္ေကာင္္ ႏွင့္ ပတ္္သက္္ ေသာကိစၥမ်ား သည္္ ျပည္တြင္းေရး သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ဥေရာပႏွင့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသတင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ ေသာ အစိုးရ သတင္းေအဂ်င္စီ ဆင္ဟြာက ေဟာင္ေကာင္ကို ရည္ညႊန္းေျပာၾကားျခင္း မရွိဘဲ တ႐ုတ္သမၼတရွီသည္ သူ၏ နိုင္ငံကို ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးမႈမရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ အေလးထားသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အႀကံျပဳ ထားေသာ ေဟာင္္ေကာင္္ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရး ဥပေဒကို တ႐ုတ္္ အစိုးရက ျပန္လည္္ စဥ္းစားရန္ စက္မႈ ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီး နိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ ဂ်ီ-၇ ၏ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား က ၿပီးခဲ့သည့္္ သီတင္းပတ္္ တြင္ ေပက်င္း ကို တိုက္္တြန္း ခဲ့သည္္။ ယင္းလုံျခဳံေရး ဥပေဒသည္ ေဟာင္ေကာင္ ၏ လြတ္္လပ္္ခြင့္ မ်ားကို ဆုံးရႈံးေစမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္မႀကီးတြင္ ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ေဟာင္ေကာင္သို႔ ေရာက္ ရွိရန္ လမ္းပြင့္သြားမည္ဟု စိုးရိမ္ေန ၾက သည္္ ။

အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရး ဥပေဒ သည္ ေပက်င္း က အျပည္္ ျပည္ ဆိုင္္ရာ ကို ေပးထား ေသာ ကတိကဝတ္္ မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဟု ဥေရာပ သမဂၢက ယုံၾကည္ေၾကာင္း တ႐ုတ္္ ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစခဲ့သည္ဟု ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အာဆူလာ ဗန္ဒါေလယန္က ဂ်ီ-၇ ၏ေၾကညာ ခ်က္္ ကို ပဲ့တင္ထပ္ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္္ ။

“အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရးဥပေဒ က တစ္္ နိုင္ငံ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး မူကို ဆိုးဆိုး ရြားရြား ထိပါးေစ နိုင္္ ပါတယ္္ ၊ ၿပီးေတာ့ ရွိဆဲ အတိုင္း ကၽြန္မတို႔ ျမင္လို တဲ့ ေဟာင္ေကာင္္ ရဲ့ ႀကီးမား တဲ့ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစနိုင္ပါတယ္” ဟု ဗန္ဒါေလယန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္သ ည္ ျပည္မႀကီးႏွင့္မတူဘဲ လြတ္လပ္ေနေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ဗန္ဒါေလယန္္ က ေျပာခဲ့ သည္္ ။၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္က ေဟာင္ေကာင္ကို ျပည္မႀကီးသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့စဥ္က တစ္နိုင္ငံ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးမူကို သေဘာတူခဲ့ၿပီး ၂၀၄၇ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ေဟာင္ေကာင္၏ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ေပက်င္းက ကတိျပဳထားခဲ့ သည္္ ။

crd:Eleven media