ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ုရွားခရီးစဥ္မွ ျပန္္လာပါက COVID 19 စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္္ရြက္္မည္္ဟု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္ မင္းထြန္းေျပာၾကား

တပ္္မတာ္ ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္္ ႐ုရွား ခရီး စဥ္္မွ ျပန္္ လည္္ ေရာက္္ရွိ လာပါ က COVID 19 စည္းကမ္း ခ်က္္ မ်ား ႏွင့္္ အညီ သာ ဆက္္လက္္ ေဆာင္္  ရြက္္ သြားမည္္ ဟု တပ္္မ ေတာ္ သတင္းမွန္္ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္ င္းထြန္း က ေျပာ သည္္ ။တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္း ေအာင္လွိုင္သည္ ႐ုရွားကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီး Army General Sergei Kuzhugetovich Shoigu ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ Great Patriotic War ေအာင္ပြဲ (၇၅)ႏွစ္ ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ စစ္ေရးၿပ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဇြန္္ လ (၂၂) ရက္က ေနျပည္ေတာ္္ မွ ထြက္္ခြာ ခဲ့ သည္္ ။

‘‘အဓိ ကကေတာ့ ႐ုရွား ကာ ကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးက ဖိတ္ေခၚ တာ ျဖစ္္ ပါ တယ္္ ။ ဖိတ္ၾကားထား တဲ့အ တြက္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္္ ပါ တယ္။ ဒီထဲ မွာသိရသေလာက္ က ေတာ့ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ ကကာ ကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေ တြ တက္ ေရာက္္ ပါလိမ့္မယ္’’ဟု ဗိုလ္မႉး ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း က ေျပာ သည္္ ။ကိုဗစ္ျဖစ္ ပြား ေနစဥ္ကာ လ အတြင္း ယင္းကဲ့သို႔ျပည္ပခရီး သြားေရာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည့္အ ေပၚ ဇြန္ လ ၂၃ရက္က စစ္သမိုင္းျပတိုက္ တြင္ျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီ ယာမ်ားအား ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဒါနဲ႔ ပတ္္သက္္ ၿပီး ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေျပာပါ မယ္္ ။ ဒီခရီး စဥ္္ မွာပါ တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္္ အားလုံး အေနနဲ႔ ကိုဗစ္နဲ႔ ပတ္္သက္္ ၿပီးေတာ့ ေဆး စစ္္မႈ ခံယူၿပီး မွ သြားရ တာျဖစ္္ ပါ တယ္္ ။ ေထာက္္ခံခ်က္ ေတြယူသြား ရတာပါ တယ္္ ။ ျပန္လာ လို႔ရွိရင္ လည္း COVID-19 စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ အညီပဲ ေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း က ရွင္း လင္းေျပာ ၾကား သည္္။

ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္္ ၏ တစ္ပတ္ တာ သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္ ၁၀နိုင္ငံမွ သမၼတမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္မ်ားအပါအဝင္ အျခား ၁၉ နိုင္ငံမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ၁,၉၀၀ ခန႔္ တက္ေရာက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းကဆို သည္။႐ုရွားနိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပိတ္မိေနသည့္ ႐ုရွားနိုင္ငံသား ၁၉ ဦးကိုလည္း တစ္ပါတည္းေခၚယူသြားခဲ့သည္ ဟု ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့ သို႔ပင္ လူသားခ်င္း စာနာအကူအညီေပးေရးေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားအျဖစ္ နီေပါနိုင္ငံသား ၄၁ ဦးႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံဗုဒၶဂယာ တြင္ပိတ္မိ ေန ေသာ သံဃာေတာ္ မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံသား လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ၈၀ဦးကိုလည္း အ လားတူ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ဖူး ေၾကာင္း ဗိုလ္္မႉးခ်ဳပ္္ ေဇာ္မင္းထြန္း က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီးမင္းေအာင္ လွိုင္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ယခုတစ္ႀကိမ္အပါအဝင္ ႐ုရွား နိုင္ငံသို႔ ေျခာက္ႀကိမ္ သြားေရာက္ ထားသည္။ အေစာဆုံးခရီးစဥ္မွာ ၂၀၁၃ ဇြန္လအတြင္းကျဖစ္ၿပီး လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားနိုင္ငံ၊ ႐ုရွား တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မ ေတာ္ၾကားလည္း ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနသည္ဟု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ျဖည့္ စြက္ေျပာ ၾကား သည္္ ။

crd:7day news