အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္္တို႔ တြင္ (၁)ရက္္ အတြင္း COVID 19 လူနာသစ္ ေတြ႔ရွိ မႈ စံခ်ိန္္တင္

အေမရိ ကန္္ တြင္ ျပီးခဲ့ သည့္္ (၂၄) နာရီအတြင္း COVID 19 အတည္ျပဳ မႈအသစ္္ (၅) ေသာင္း နီးပါး(၄၇၀၉၃) ကို စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခဲ့ သျဖင့္ COVID 19 ကပ္္ ေရာဂါ ျဖစ္စဥ္္ ကာလ တေလွ်ာက္ လုံးတြင္ တစ္ရက္္ အတြင္း လူနာသစ္္ ေတြ႔ရွိမႈ စံခ်ိန္တင္္ ခဲ့သည္္ ။ထို႔ အတူ ပင္ လွ်င္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ တြင္္ လည္း ျပီးခဲ့သည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း COVID-19 အတည္ျပဳမႈအသစ္ ၁၈၂၇၆ ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့သျဖင့္ COVID 19 ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္္စဥ္္ ကာလတ ေလွ်ာက္္လုံး တြင္ တစ္္ရက္္ အတြင္း လူနာ သစ္ေတြ႔ ရွိမႈ စံခ်ိန္တင္္ ခဲ့ျပန္္ သည္္။

အေမရိကန္္ တြင္ ယခင္္ က တစ္္ရက္္ တာအ တြင္း လူနာသစ္္ ေတြ႔ရွိမႈ အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္္ မွာ ဧျပီ (၂၄) ရက္ေန ႔တစ္္ရက္္ ထဲတြင္ ၃၉၁၁၆ ဦးေတြ႔ရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အိႏၵိယ တြင္ ယခင္က  တစ္ရက္တာအတြင္း လူနာသစ္ေတြ႔ရွိမႈအမ်ားဆုံးစံခ်ိန္မွာမူ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ တစ္ရက္ ထဲ တြင္ ၁၈၁၈၅ ဦးေတြ႔ ရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာ င္းသိရသည္။အေမရိကန္တြင္ လက္ရွိ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိျပီး အခ်က္အလက္မ်ားအရ COVID-19 ကူး စက္ျခင္းခံ ရသူ စုစုေပါင္း ၂သန္းခြဲေက်ာ္(၂၅၅၂၇၀၈)ဦးရွိျပီျဖစ္ျပီး ေသဆုံးသူ ၁၂၇၆၃၄ ဦးရွိကာ၊ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း သူ (၁၀၆၅၅၁၆) ဦးရွိ သည္္။

သို႔ရာ တြင္ အေမရိကန္ျပည္္ ေထာင္္ စု ေရာဂါဘယ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဌာနကမူ ရရွိထား သည့္ အခ်က္္ အလက္္ မ်ားကို ကိုး ကား၍ အေမရိ ကန္ျပည္္ သူ သန္း (၂၀) ခန္႔္တို႔ သည္ COVID 19 ကူးစက္ျခင္း ခံေနရဖြယ္္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။ Black Lives Matter ဆႏၵျပ မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေနာက္္ ၀ယ္္ ကူးစက္္ခံရ မႈႏႈန္း ျမင့္မား လာေၾကာင္းသိရသည္။အိႏၵိယတြင္မူ COVID-19 ကူးစက္ျခင္းခံရသူ စုစုေပါင္း (၅၀၉၄၄၆) ဦးရွိျပီျဖစ္္ ကာ၊ ေသဆုံး သူ ၁၅၆၈၉ ဦးႏွင့္ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း သူ ၂၉၅၉၁၇ ဦးရွိ သည္္။

crd:popular news