တ႐ုတ္္နိုင္ငံ ယူနယ္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသား တစ္ဦးကို သတ္ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား (၂)ဦးကို ဖမ္းဆီး ရမိေရး စုံစမ္း ေဆာင္ရြက္

တ႐ုတ္္ နိုင္ငံ၊ ယူနယ္္ ျပည္္နယ္္၊ ခ်ိန္္ဇင့္္ ၿမိဳ႕ရွိ ခ်င္္ယုံဟြာ ေက်းရြာ တြင္္ တ႐ုတ္္ နိုင္္ငံ သား အမ်ိဳးသား တစ္္ဦးကို ဓားျဖင့္္ ခုတ္္သတ္္ ၿပီး ထြက္္ ေျပး တိမ္းေရွာင္္ ေနသည့္္ ျမန္္မာ နိုင္္ငံ သား အမ်ိဳးသား (၂)ဦးကို ဖမ္းဆီးရ မိေရး စုံစမ္း ေဆာင္္ရြက္္ လ်က္္ရွိေၾကာင္း ရဲတပ္္ဖြဲ႕ထံမွ သိရ သည္္။

အသတ္္ခံ ရသူ တ႐ုတ္္ နိုင္္ငံ သား အသက္္ (၄၂)ႏွစ္္ အရြယ္္ အမ်ိဳးသား ၏ ႐ုပ္္ အေလာင္းကို ဇြန္္ (၂၃)ရက္္ ေန႔က ေတြ႕ရွိ ခဲ့ၿပီး စစ္ေဆး ရာ လည္္ပင္းျပတ္္ ရွ ဒဏ္္ ရာမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ ၿပီး ၎ ႏွင့္ အလုပ္္ အတူလုပ္္ ကိုင္္သည့္ ျမန္္မာ နိုင္ငံ သား အမ်ိဳးသားႏွစ္္ ဦးက လုပ္အားခ ေငြကိစၥ ႏွင့္ပတ္္ သက္္ ၿပီး စကားမ်ား ရန္ျဖစ္္ ရာမွ ဓားျဖင့္ ခုတ္္သတ္္ခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္းသိ ရွိခဲ့သည္္ ။

ျပစ္္မႈ က်ဴးလြန္္ သူႏွစ္္ဦး မွာ ျမန္္မာနိုင္ငံ အတြင္း သို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္္ သြား သျဖင့္ တ႐ုတ္္ – ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံ ဆက္္ ဆံေရး ႐ုံးမွ ျမန္္မာ နိုင္ငံရဲတပ္္ဖြဲ႕ထံ ဆက္္ သြယ္အ ေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး ဇြန္္ (၂၆)ရက္္ ေန႔က လြယ္္ဂ်ယ္္ နယ္ေျမရဲ စခန္း က (ပ) ၁၂/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ္္ ႀကီး ပုဒ္္မ (၃၀၂)ျဖင့္္ အမႈဖြင့္အ ေရးယူ ထား သည္္။

ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္္ ေနသူႏွစ္္ ဦး မွာ မေကြး တိုင္း ေဒသ ႀကီး တြင္ ေနထိုင္္္ သူ မ်ားျဖစ္္ ေသာ သိန္းထက္ေအာင္္ (ခ) မူေရႊ (၂၄)ႏွစ္္ ႏွင့္္ တင္ဇင္မိုး (ခ) သန္႔ဇင္ မိုး(၂၃) ႏွစ္ တို႔ျဖစ္္ ၾကၿပီး ၎ တို႔ကို ဖမ္းဆီးအ ေရးယူနိုင္္ ရန္္ စုံစမ္း ေဆာင္္ ရြက္္ လ်က္္ရွိေၾကာင္း ရဲတပ္္ဖြဲ႕ ထံမွ သိရ သည္္ ။

crd:The voice

unicode

တရုတ်် နိုင်ငံ၊ ယူနယ်် ပြည််နယ််၊ ချိန််ဇင့်် မြို့ရှိ ချင််ယုံဟွာ ကျေးရွာ တွင်် တရုတ်် နိုင််ငံ သား အမျိုးသား တစ််ဦးကို ဓားဖြင့်် ခုတ််သတ်် ပြီး ထွက်် ပြေး တိမ်းရှောင်် နေသည့်် မြန််မာ နိုင််ငံ သား အမျိုးသား (၂)ဦးကို ဖမ်းဆီးရ မိရေး စုံစမ်း ဆောင််ရွက်် လျက််ရှိကြောင်း ရဲတပ််ဖွဲ့ထံမှ သိရ သည််။

အသတ််ခံ ရသူ တရုတ်် နိုင််ငံ သား အသက်် (၄၂)နှစ်် အရွယ်် အမျိုးသား ၏ ရုပ်် အလောင်းကို ဇွန်် (၂၃)ရက်် နေ့က တွေ့ရှိ ခဲ့ပြီး စစ်ဆေး ရာ လည််ပင်းပြတ်် ရှ ဒဏ်် ရာများ တွေ့ရှိခဲ့ ပြီး ၎င်း နှင့် အလုပ်် အတူလုပ်် ကိုင််သည့် မြန််မာ နိုင်ငံ သား အမျိုးသားနှစ်် ဦးက လုပ်အားခ ငွေကိစ္စ နှင့်ပတ်် သက်် ပြီး စကားများ ရန်ဖြစ်် ရာမှ ဓားဖြင့် ခုတ််သတ််ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိ ရှိခဲ့သည်် ။

ပြစ််မှု ကျူးလွန်် သူနှစ််ဦး မှာ မြန််မာနိုင်ငံ အတွင်း သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်် သွား သဖြင့် တရုတ်် – မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်် ဆံရေး ရုံးမှ မြန််မာ နိုင်ငံရဲတပ််ဖွဲ့ထံ ဆက်် သွယ်အ ကြောင်းကြားခဲ့ပြီး ဇွန်် (၂၆)ရက်် နေ့က လွယ််ဂျယ်် နယ်မြေရဲ စခန်း က (ပ) ၁၂/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်် ကြီး ပုဒ််မ (၃၀၂)ဖြင့်် အမှုဖွင့်အ ရေးယူ ထား သည််။

ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်် နေသူနှစ်် ဦး မှာ မကွေး တိုင်း ဒေသ ကြီး တွင် နေထိုင််် သူ များဖြစ်် သော သိန်းထက်အောင်် (ခ) မူရွှေ (၂၄)နှစ်် နှင့်် တင်ဇင်မိုး (ခ) သန့်ဇင် မိုး(၂၃) နှစ် တို့ဖြစ်် ကြပြီး ၎င်း တို့ကို ဖမ်းဆီးအ ရေးယူနိုင်် ရန်် စုံစမ်း ဆောင်် ရွက်် လျက််ရှိကြောင်း ရဲတပ််ဖွဲ့ ထံမှ သိရ သည်် ။

crd:The voice