စစ္္ကိုင္း(အင္းဝ) တံတားေပၚမွ ခုန္္ခ်မည့္္္ အသက္(၂၁) ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသား တစ္္ဦးကို လွည့္ကင္း ရဲတပ္္ဖြဲ႕မွ အခ်ိန္မီ တားဆီးနိုင္ခဲ့

စစ္ကိုင္း (အင္းဝ) တံတား ေပၚ မွ ခုန္္ ခ်မည့္္ ဘူမိေဗဒ (စတုတၳႏွစ္) ေက်ာင္းသား တစ္္ဦး ကို လွည့္္ ကင္း ေဆာင္္ရြက္္ လ်က္္ ရွိ သည့္္ ရဲ တပ္္ဖြဲ႕ မွ အခ်ိန္္ မီ တားဆီးနိုင္္ ခဲ့ သည့္္ ျဖစ္္စဥ္္ တစ္္ခု ဇြန္္ (၂၈)ရက္္ ညပိုင္း က ျဖစ္္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ဇြန္္ (၂၈) ရက္္ ည (၁၀)နာရီခြဲ ဝန္းက်င္္ခန႔္္ က စစ္ကိုင္း(အင္းဝ) တံတား အမွတ္္ (၅) ႏွင့္ (၆)ၾကား တြင္္ တံတားေပၚမွ ခုန္္ခ်ရန္ႀကံစည္ ေန ေသာ အသက္္(၂၁)ႏွစ္္ အရြယ္္ ေက်ာင္းသား တစ္္ဦး ကို တံတား လုံျခဳံေရးႏွင့္ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရဲတပ္္ဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိ ကာ အခ်ိ္န္္ မီ တားဆီးကယ္္ တင္နိုင္္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေက်ာင္းသားကို မိဘအုပ္ထိန္းသူထံ အပ္ႏွံေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္္။

အဆို ပါေက်ာင္းသား မွာ တံတား အမွတ္္ (၅) ႏွင့္ (၆) ၾကား တြင္ ဆိုင္္ကယ္္ရပ္္ တန႔္္ကာ ဆိုင္ကယ္ေပၚမွ တစ္္ ဆင့္္ တံတားလက္ ရန္းေပၚ သို႔ တက္္ ရန္ ျပင္ဆင္ေန သည္ကို လွည့္ကင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိ ၍ ၄င္းအား ဆိုင္ကယ္ေပၚမွ ဆြဲခ် ကာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးျမန္ ေျဖရွင္းေပး ခဲ့ရေၾကာင္း သိရ သည္္။ ေက်ာင္းသားမွာ ယင္းသို႔ မျပဳလုပ္မီ ၄င္း၏သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးအား “ဆိုင္ကယ္ကို အင္းဝတံတား လာယူ ရန္ႏွင့္ ငါသြားၿပီ ” ဟု ဖုန္းမ က္ေဆ့ ေပးပို႔ ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရ သည္္ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ဒုရဲမႉး ေက်ာ္ဇင္ေထြး က “အင္းဝတံတားေပ ၚမွာ လုံျခဳံေရးေဆာင္ရြက္တဲ့အဖြဲ႕က လွည့္ကင္းေဆာင္ ရြက္ရင္းနဲ႔ ေတြ႕ရွိၿပီး အခ်ိန္မွီ ထိန္းလိုက္နိုင္တာေပါ့ ။ အဲဒီကေလးက မႏၲေလးကျဖစ္ၿပီး သူ႔ကို မိဘအုပ္ထိန္းသူဆီ ျပန္အပ္ေပးလိုက္ တယ္ ”ဟု ေျပာသည္္ ။

ယင္း သို႔ စစ္ကိုင္း(အင္းဝ) တံတားႏွင့္ ဧရာဝတီ တံတား (ရတနာပုံ) တို႔ေပၚ မွ ခုန္ခ် သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈအရ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ ႕မွ အဆိုပါတံတားႏွစ္ စင္းတြင္ လွည့္ကင္း၊ပတ္ ကင္းမ်ားျဖင့္ ခ်ထား ေဆာင္ရြက္္ လ်က္ရွိၿပီး ယခုျဖစ္စဥ္ ကို အခ်ိန္မီ တားဆီးနိုင္္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္္ သည္္ ။

ယခုႏွစ္ အတြင္း အဆိုပါ စစ္ကိုင္း(အင္းဝ) တံတားေပၚမွ အမႊာ ညီအစ္မႏွစ္ဦး ခုန္ခ်သြား သည့္ ျဖစ္စဥ္ တစ္္ခုႏွင့္ ရတနာ ပုံ တံတားေပၚ မွ ေက်ာင္းသား တစ္္ ဦး ခုန္ခ် သည့္ျဖစ္္စဥ္္ တစ္ခု ရွိခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းကလည္း အဆိုပါ တံတားႏွစ္စင္းေပၚမွ ခုန္ခ်သည့္ျဖစ္စဥ္ ၇ ႀကိမ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း သို႔ ခုန္ခ် သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား တြင္ အသက္္ရွင္္ လ်က္္ ကယ္ဆယ္္ နိုင္ခဲ့ သည့္ျဖစ္္ စဥ္္ တစ္္ ႀကိမ္္ သာ ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သိ ရွိ ရ သည္္ ။

crd:Eleven media