(၂၀၂၀)အေထြေထြ  ေရြးေကာက္္ပြဲကို လြတ္္လပ္ၿပီး တရားမၽွတမႈ ရွိေစရန္္ နံပါတ္ (၁) ဦးစားေပးအျဖစ္ ပူးေပါင္း ကူညီသြားမည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္္ ေျပာၾကား

(၂၀၂၀)ေရြးေကာက္္ ပြဲ လြတ္္ လပ္ၿပီး တရား မၽွတမႈ ရွိေစဖို႔ တပ္္မ ေတာ္္ က နံပါတ္္ (၁) ဦးစားေပး လုပ္္ ငန္း အျဖစ္္ ပူးေပါင္း ကူညီ ေဆာင္ ရြက္္ သြားမယ္္ လို႔ တပ္မေတာ္္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္္ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္္ မႈးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္္ က ေျပာပါတယ္္ ။တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ ဟာၿပီးခဲ့တဲ့ ႐ုရွားနိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြ္း Arguments and Facts သတင္းဌာနနဲ႔ ZVEZDA သတင္း ဌာန တို႔အား လက္ခံေတြ႕ဆုံၿပီး ေမးျမန္းမႈေတြကို ေျဖၾကားရာမွာေျပာဆိုခဲ့တာလို႔ တပ္မေတာ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

“အဓိက ကေတာ့ ဒီေရြး ေကာက္္ ပြဲ Process ေတြ ေနာက္တစ္ခ်က္ မွန္္မွန္္ ကန္္ကန္္ နဲ႔ တည္္တည္္ ၿငိမ္္ ၿငိမ္္ နဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္္ ျဖစ္္ဖို႔ က အေရး အႀကီးဆုံး ပဲ၊ အေရး ႀကီးဆုံး ျဖစ္္ပါ တယ္္ ။ အဲ့ေတာ့ ဒီေရြးေကာက္္ ပြဲ လြတ္္ လပ္ၿပီး တရားမၽွမၽွတ တေရြးေကာက္္ ပြဲ ျဖစ္ဖို႔ က နံပါတ္ (၁)အေရး ႀကီးဆုံး၊(၂ဝ၁ဝ)မွာ ေရြးေကာက္္ ပြဲ တစ္္ခါ လုပ္ခဲ့တယ္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္္ မွာ ေရြးေကာက္္ပြဲ တစ္္ခါလုပ္္ ခဲ့တယ္္။ အဲ့ခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္က လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့တယ္။ ကူညီေပးခဲ့တယ္။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့တယ္။

ဒီလို ပဲ (၂ဝ၂ဝ) ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လည္း ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ရမယ့္ တာဝန္ ကေတာ့ နံပါတ္ ၁ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒါယုံၾကည္စိတ္ ခ်ရမႈ ရွိတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လည္း နိုင္ငံေရးကို ဘယ္လိုဝင္ၿပီးေတာ့မွ ပါဝင္ရမယ္ ဆိုတာစဥ္းစား ဖို႔ျဖစ္လာတာေပါ့။ အေရးႀကီး တာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔ နံပါတ္ ၁ အေရးအႀကီး ဆုံးပါ။”

လႊတ္ေတာ္ ထဲက တပ္မေတာ္္ သား ကိုယ္စားလွယ္ ေတြအားလုံး ဘယ္အခ်ိန္မွာ အနားယူသြား လဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးလည္း နိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ မႈေတြရွိသြားၿပီဆိုရင္ တပ္မေတာ္ က သူ႔ရဲ့လမ္းေၾကာင္း အတိုင္းပဲ သြားဖို႔ရွိပါတယ္လို႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျဖၾကားသြားပါတယ္္ ။ ႏွစ္္ ေပါင္း (၄ဝ) ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ျပည္သူအတြက္လုပ္ခဲ့သလို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္္ လို႔လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္က ေျပာပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္ က တပ္မေတာ္ ထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္း (၄ဝ) ေက်ာ္္ အ ေတြ႕ အၾကဳံေတြ ၊ အရာရွိငယ္ ဒုဗိုလ္ ဘဝက ေနၿပီးေတာ့ တပ္္မ ေတာ္ ကာကြယ္္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ရာထူးအထိ အဆင့္ေပါင္း မ်ားစြာ ေျခလ်င္တပ္စုမႉးက စၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ Commander အဆင့္ဆင့္ ကၽြန္္ ေတာ္္ လုပ္္ ခဲ့တယ္။ စစ္ေရး အေတြ႕အၾကဳံ ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိတယ္။ ေနာက္ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ နိုင္ငံေရး အေတြ႕ အၾကဳံ၊ ေစာေစာ ကေျပာတဲ့ ေခတ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္မီတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အထိ ကၽြန္ေတာ္မီတယ္။ တပ္မေတာ္္ အစိုးရနဲ႔ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေခတ္သုံး ေခတ္ကို ကၽြန္ေတာ္ တပ္မေတာ္သားဘဝနဲ႔ ျဖတ္သန္းလာတာ၊ ေနာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕ အၾကဳံ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တိုင္းမႉးလုပ္ခဲ့တာရွိတယ္။

ေနာက္ျပည္ နယ္ ဥကၠ႒ လုပ္ ခဲ့တာ ရွိတယ္္ ။ ဒီအ ေတြ႕အၾကဳံ ေတြက တပ္မေတာ္္ အတြက္္ ေကာ ၊ တိုင္းျပည္္ အတြက္္ ေကာ၊ ျပည္သူ ႔အ တြက္ေကာ၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အေထာက္အကူရမယ့္ ဟာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ကာလအ တြင္းမွာ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ျပည္သူအတြက္လုပ္ခဲ့တာ၊ ကၽြန္ေတာ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုပဲသြားမွာပါ၊” ကိုဗစ္ -၁၉ ေရာဂါ ေၾကာင့္ ခဏေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရတဲ့ တပ္မေတာ္ စိန္ရတု (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ စစ္ေဆၿပ အခမ္းအနားကို ရာသီဥတု အေျခအေနေပး တာနဲ႔ ကိုဗစ္-၁၉ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္တဲ့ အေျခအေနရသြားရင္ ခမ္းခမ္းနားနား ျပန္လုပ္မယ္လို႔လည္း တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ က ႐ုရွား မီဒီယာေတြ ကို ေျပာပါ တယ္္ ။

crd:dvb  news