အေမရိကန္သမၼ ေဒၚနယ္ထရမ့္္ကို ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕Interpolကို အီရန္္ အကူအညီေတာင္းခံ

အီရန္္ သည္ ဘဂၢဒက္္ တြင္္ ၎တို႔၏ ထိပ္္တန္း စစ္္ဗိုလ္္ခ်ဳပ္္ ႀကီး ကာဆမ္္ဆိုေလမာနီ အား ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းျဖင့္ သတ္ျဖတ္္ ခဲ့ေသာ အေမရိကန္္ သမၼတ ေဒၚနယ္္ထရမ့္ႏွင့္္ အျခား တာဝန္္ ရွိသူမ်ား ကို ထိန္းသိမ္း  ရန္ႏွင့္ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ေပးရန္္ အျပည္ျပည္္ ဆိုင္ရာ ရဲတပ္္ဖြဲ႕ Interpol ကို အကူ အညီေတာင္းခံ လိုက္္ သည္္။

ထရမ့္ႏွင့္ အျခား ေသာ တာဝန္္ ရွိ သူ (၃၀)ေက်ာ္္ တို႔ သည္ ဇန္နဝါရီ (၃) ရက္္ က ဆိုေလမာနီ လုပ္္ ႀကံခံရမႈ တြင္ ပါဝင္ပတ္ သက္ခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ လူသတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္္မႈ စြဲခ်က္္ မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္္ ရမည္္ ဟု တီဟီရန္ အစိုးရေရွ႕ေန Ali Alqasimehr က ေျပာသည္ဟု ISNA သတင္းဌာန တြင္ ေဖာ္ျပ ထား သည္္ ။Alqasimehr သည္ Trump မွလြဲ၍ အျခား သူမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္မေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အီရန္သမၼတသည္ ၎သမၼတသက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္၌ပင္ တရားစြဲဆိုမႈဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါေျပာၾကားခ်က္ကို Interpol က တစ္စုံတစ္ရာမတုံ႔ျပန္ခဲ့ေပ။

အီရန္္ က ထရမ့္ႏွင့္အ ေပါင္းအပါ မ်ား အတြက္ Interpol အေနျဖင့္ အျမင့္ဆုံးသတိေပးခ်က္ျဖစ္သည့္ အနီေရာင္သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္္ ရန္္ ေတာင္းဆို ထားသည္။အနီေရာင္သတိေပးခ်က္အရေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေတာင္းဆိုသည့္နိုင္ငံကိုယ္စား ဖမ္းဆီးမႈျပဳနိုင္္ သည္။ ထိုသတိေပးခ်က္သည္ သံသယရွိသူကို က်ဴးလြန္ရာတိုင္းျပည္သို႔တရားခံလႊဲရန္ သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးရန္ နိုင္ငံမ်ား အား တြန္းအားေပး၍မရေသာ္လည္း ထိုသူ၏အသြားအလာကို ကန႔္သတ္နိုင္သည္။ ထိုသို႔ေတာင္းဆိုမႈခံရၿပီးလၽွင္ Interpol သည္ ထိုသတင္း အား အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအၾကား ေဝမၽွသင့္ / မသင့္ကို ေကာ္မတီႏွင့္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ္္ လည္း Interpol အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအားအသိေပးရန္ မလိုအပ္ေပ။

နိုင္ငံေရး သေဘာ သဘာဝ ၏ လႈပ္္ရွားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္္ စြက္္ဖက္္မႈ မ်ားကို ေဆာင္္ရြက္ျခင္းမွ တားျမစ္ထား ေသာ စည္းမ်ဥ္း အရ Interpol သည္္ အီရန္္ ၏ေတာင္းဆို မႈကို သေဘာတူ ဖြယ္မရွိေပ။အေမရိကန္သည္ အီရန္ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ ႀကီး ဆိုေလမာနီကို ဇန္နဝါရီလက ဘဂၢဒက္ေလဆိပ္အနီးတြင္ လုပ္ႀကံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္အီရန္အၾကား ဆက္္ ဆံ ေရး တင္းမာလာၿပီးေနာက္ ထိုလုပ္ႀကံမႈျဖစ္ေပၚလာၿပီး အီရန္သည္ လက္စားေခ်သည့္အေနျဖင့္ အီရတ္ရွိ အေမရိကန္စစ္အေျခစိုက္္ စခန္း မ်ားကို ဒုံးက်ည္္ မ်ားျဖင့္ ပစ္္မွတ္္ ထားတိုက္္ခိုက္္ ခဲ့ သည္္ ။

crd:mizzima news